มหาธรรมกายเจดีย์

เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

 

มุ่งสู่เป้า แล้วปลื้ม...

โครงการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร

"สูตรสำเร็จ ทั้งภายนอกและภายใน"

บทสวดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ดังนั้นใครก็ตามที่ได้สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นนิจ จะทำให้ผู้นั้นได้บุญมาก เมื่อคิดปรารถนาอะไรก็จะสำเร็จทุกอย่างได้โดยง่าย

 

ส่งยอด สวดธรรมจักรฯ

สวดมนต์

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลาย สิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่ง และที่ระลึกอันยิ่งไปกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว ดังนั้น ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย...

แอพพลิเคชั่น ธรรมจักร

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search