มหาธรรมกายเจดีย์

เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

 

มุ่งสู่เป้า แล้วปลื้ม...

โครงการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร

"สูตรสำเร็จ ทั้งภายนอกและภายใน"

บทสวดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ดังนั้นใครก็ตามที่ได้สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นนิจ จะทำให้ผู้นั้นได้บุญมาก เมื่อคิดปรารถนาอะไรก็จะสำเร็จทุกอย่างได้โดยง่าย

 

ส่งยอด สวดธรรมจักรฯ
อภิวาทนสีลิสฺส นิจฺจํ วุฑฺฒาปจายิโน
จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ.

     ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้กราบไหว้เป็นปกติ ผู้อ่อนน้อมต่อท่านผู้เจริญเป็นนิตย์.

- อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท สหัสสวรรคที่ ๘

     บุคคลผู้มุ่งบุญ พึงบูชายัญที่บุคคลเซ่นสรวงแล้ว และยัญที่บุคคลบูชาแล้ว อย่างใดอย่างหนึ่งในโลกตลอดปีหนึ่ง ยัญที่บุคคลเซ่นสรวงแล้ว และยัญที่บุคคลบูชาแล้ว [ทาน] นั้น แม้ทั้งหมด ย่อมไม่ถึงส่วนที่ ๔ แห่งการอภิวาทในท่านผู้ดำเนินไปตรงทั้งหลาย
     การอภิวาทในท่านผู้ดำเนินไปตรงทั้งหลาย ประเสริฐกว่า ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีการอภิวาทเป็นปกติ ผู้อ่อนน้อมต่อผู้เจริญเป็นนิตย์

คาถาธรรมบท สหัสสวรรคที่ ๘

บทสวดมนต์

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลาย สิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่ง และที่ระลึกอันยิ่งไปกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว ดังนั้น ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย...
อสชฺฌายมลา มนฺตา
มนต์มีการไม่ท่องบ่นเป็นมลทิน

เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธมนต์

หนึ่งในธรรมาวุธที่สำคัญ ที่จะปราบกิเลสให้สงบราบคาบ สั่งสมบุญกุศล ปกป้องผ่องภัย อนุเคราะห์ประชุมชนและสรรพสัตว์ พร้อมทั้งทำเส้นทางพระนิพพานให้แจ้งได้ ก็คือการสวดมนต์ "ผู้มีปัญญา ไม่พึงดูมิ่น"

แอพพลิเคชั่น ธรรมจักร

© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search