#

อัครสาวก

มหาโมคคัลลานะเถระ

มหาโมคคัลลานะเถระ

พระเถระเป็นผู้มีฤทธิ์มาก สามารถท่องเที่ยวไปยังเทวโลกและนรกได้ จึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่า “เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้มีฤทธิ์” และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอัครสาวกเบื้องซ้าย

สารีบุตรเถระ v.1

สารีบุตรเถระ v.1

พระเถระเป็นเลิศกว่าพระสงฆ์ทั้งปวงในด้านสติปัญญา นอกจากนี้ พระสารีบุตรยังมีคุณธรรมในด้านความกตัญญู และการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่พุทธศาสนาอีกด้วย จึงมีคำยกย่องภิกษุรูปนี้ว่าเป็น "ธรรมเสนาบดี" คู่กับพระพุทธเจ้าที่เป็น "ธรรมราชา"

สารีบุตรเถระ v.2

สารีบุตรเถระ v.2

พระเถระเป็นผู้มีปัญญามาก สามารถแสดงอริยสัจ ๔ ให้พิสดารกว้างขวางเหมือนพระพุทธองค์ จึงได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ว่า “เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีปัญญามาก” และได้รับการแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งพระอัครสาวกเบื้องขวา

เมฆิย (พระเมฆิยเถระ)

เมฆิย (พระเมฆิยเถระ)

พึงเจริญธรรม ๔ ประการให้ยิ่งขึ้นไป คือ

พึงเจริญอสุภะเพื่อละราคะ

พึงเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาท

พึงเจริญอานาปานสติเพื่อตัดวิตก

พึงเจริญอนิจจสัญญาเพื่อเพิกถอนอัสมิมานะ

 

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search