พระศาสดาและสงฆ์สาวก

#

Recipes starting with น

นทีกัสสปะ (พระนทีกัสสปะเถระ)

นทีกัสสปะ (พระนทีกัสสปะเถระ)

“เป็นเวลานานมากแล้ว ที่โมฆบุรุษผู้นี้คิดว่า พระองค์ทรงมีฤทธิ์มาก พระองค์ทรงมีอานุภาพมาก แต่ถึงอย่างไรพระองค์ทรงก็คงไม่เป็นพระอรหันต์ เช่นกับเราแน่ดังนี้ ถ้ากระไร เราพึงทำชฎิลนี้ให้เกิดความสังเวช”

นันทก (พระนันทกเถระ)

นันทก (พระนันทกเถระ)

ดูกรนันทกะ ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธา แต่ไม่มีศีล อย่างนี้เธอชื่อว่ายังไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้น เธอพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่า อย่างไรหนอ เราจึงเป็นผู้มีศรัทธาและมีศีล

นันทกะ(พระนันทกเถระ)

นันทกะ(พระนันทกเถระ)

พระเถระที่ชื่อ “นันทกะ” นี้ ในพระบาลีปรากฏอยู่ ๒ ท่านด้วยกันคือ

๑ พระนันทกะ ผู้เป็นเอตทัคคะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกผู้สอนภิกษุณี

๒ พระนันทกะ พระเถระผู้ซึ่งมีพี่ชายชื่อว่าภรตะ

นาคิตะ(พระนาคิตเถระ)
  • อัพเดต: 05 กรกฎาคม 2562
  • ดู: 603

นาคิตะ(พระนาคิตเถระ)

พระนาคิตเถระ รูปนี้ ก็ได้เคยบำเพ็ญกุศลมาแล้ว ในพระพุทธเจ้าพระองค์ ก่อนๆ ได้สั่งสมบุญอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้เป็นอันมากในภพนั้นๆ

นาลกเถระ
  • อัพเดต: 20 กันยายน 2561
  • ดู: 631

นาลกเถระ

เป็นพระเถระผู้บำเพ็ญโมเนยยปฎิบัติ อย่างอุกกฤษฎ์ จนกระทั่งสำเร็จเป็นพระอรหันต์ และนิพพาน ได้รับเอตทัคคะว่าเป็นผู้เลิศด้วยการประพฤติโมเนยยปฏิบัติ

[12  >>  
© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search