#

Recipes starting with ช

ชตุกัณณี(พระชตุกัณณีเถระ)

ชตุกัณณี(พระชตุกัณณีเถระ)

เพราะอวิชชาเป็นความไม่รู้ในอริยสัจ ๔ เป็นศีรษะแห่งสังสารวัฏ ฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า อวิชชาชื่อว่าธรรมเป็นศีรษะ

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search