#

Recipes starting with จ

จุนท (พระจุนทเถระ)

จุนท (พระจุนทเถระ)

ดูกรจุนทะ เหตุแห่งธรรมเครื่องขัดเกลา เราได้แสดงแล้ว เหตุแห่งจิตตุปบาทเราได้แสดงแล้ว เหตุแห่งการหลีกเลี่ยง เราได้แสดงแล้ว เหตุแห่งความเป็นเบื้องบน เราได้แสดงแล้ว เหตุแห่งความดับสนิท เราได้แสดงแล้ว ด้วยประการฉะนี้

จุนทสามเณร ผู้มีส่วนริเริ่มสังคายนา

จุนทสามเณร ผู้มีส่วนริเริ่มสังคายนา

จุนทะเป็นน้องชาย ๑ใน ๗ ของพระสารีบุตรผู้เป็นอัครสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ออกบวชเป็นสามเณรในสำนักพระสารีบุตร ผู้เป็นพี่ชายโดยมีพระอานนท์เป็นพระอุปัชฌาย์

จูฬปันถกะ(พระจูฬปันถกเถระ)

จูฬปันถกะ(พระจูฬปันถกเถระ)

บุคคลผู้มีปัญญามีปัญญาเห็นประจักษ์

ย่อมตั้งตนได้ด้วยทรัพย์อันเป็นต้นทุนแม้เล็กน้อย

ดุจบุคคลก่อไฟอันน้อยให้โพลงขึ้นได้ ฉะนั้น

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search