#

Recipes starting with ข

ขทิรวนิยเรวตะ(พระขทิรวนิยเรวตเถระ)

ขทิรวนิยเรวตะ(พระขทิรวนิยเรวตเถระ)

พระอรหันต์อยู่ในที่ใด จะเป็นบ้านก็ตาม

ป่าก็ตาม ที่ลุ่มก็ตาม ที่ดอนก็ตาม ที่นั้นย่อม

เป็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์ใจ

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search