พระศาสดาและสงฆ์สาวก

#
พระศาสดาและสงฆ์สาวก
อัญญาโกณฑัญญะเถระ

อัญญาโกณฑัญญะเถระ

พระเถระเป็นพระภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้า เป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ และพระอสีติมหาสาวก ผู้เป็นเอตทัคคะในด้านรัตตัญญู คือ เป็นผู้รู้ธรรมก่อนใครในพระพุทธศานาและได้บวชก่อนผู้อื่น

อัสสชิเถระ

อัสสชิเถระ

พระอัสสชิเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ และพระอสีติมหาสาวก ในตอนปฐมโพธิกาลได้ช่วยเป็นกำลัง ประกาศพระศาสนาในที่ต่างๆ

อุทายี (พระอุทายีเถระ)

อุทายี (พระอุทายีเถระ)

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญ สติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัย วิราคะ อาศัยนิโรธ อันไพบูลย์ เป็นมหรคต หาประมาณมิได้ ไม่มีความเบียดเบียน ย่อมละตัณหาได้ เพราะละตัณหาได้ จึง ละกรรมได้ เพราะละกรรมได้ จึงละทุกข์ได้

เรวตขทิรวนิยเถระ เอตทัคคะในทางผู้อยู่ป่า

เรวตขทิรวนิยเถระ เอตทัคคะในทางผู้อยู่ป่า

สามเณรเรวตะ เป็นน้องชายของพระสารีบุตร ได้หนีการแต่งงานไปออกบวชในป่าตอนอายุ ๗ ขวบ และได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในป่าไม้ตะเคียนนั้น

โสปากสามเณร ผู้เกิดในป่าช้า

โสปากสามเณร ผู้เกิดในป่าช้า

สามเณรได้หลุดออกจากครรภ์มารดาและถูกนำไปเลี้ยงดูในป่าช้าแห่งนั้น เด็กชายโสปากะเติบโตในป่าช้าจนอายุได้ ๗ ขวบ เมื่อได้ฟังธรรมก็เกิดความเลื่อมใสในทันที จึงขอออกบวชและได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในเวลานั้นเอง

<<  1 2 3 4 5 [6
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search