#
พระศาสดาและสงฆ์สาวก
พระพุทธเจ้า ตอนที่ 3

พระพุทธเจ้า ตอนที่ 3

พระวรกายอันประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษของพระองค์ที่ได้ใช้ในการทำหน้าที่สั่งสอนสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นกำลังดับขันธ์ลง แต่กายธรรมอันใสพิสุทธิ์กำลังดำเนินกลับสู่ดินแดนอันเกษม คือ พระนิพพาน

ภัททิยะเถระ

ภัททิยะเถระ

พระภัททิยะเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ และพระอสีติมหาสาวก ในตอนปฐมโพธิกาลได้ช่วยเป็นกำลัง ประกาศพระศาสนาในที่ต่างๆ

มหานามะเถระ

มหานามะเถระ

พระมหานามะเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ และพระอสีติมหาสาวก ในตอนปฐมโพธิกาลได้ช่วยเป็นกำลัง ประกาศพระศาสนาในที่ต่างๆ

มหาโมคคัลลานะเถระ

มหาโมคคัลลานะเถระ

พระเถระเป็นผู้มีฤทธิ์มาก สามารถท่องเที่ยวไปยังเทวโลกและนรกได้ จึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่า “เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้มีฤทธิ์” และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอัครสาวกเบื้องซ้าย

ราหุลสามเณร สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา

ราหุลสามเณร สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา

สามเณรราหุล เป็นโอรส (ลูกชาย) ของพระนางยโสธรากับเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ออกบวชเมื่ออายุ ๗ ขวบ และเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา

<<  1 2 [34 5 6  >>  
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search