พระศาสดาและสงฆ์สาวก

#
พระศาสดาและสงฆ์สาวก
โมฆราช(พระโมฆราชเถระ)

โมฆราช(พระโมฆราชเถระ)

การที่ท่านพระโมฆราชเถระท่านนี้ได้รับการสถาปนาจากพระบรมศาสดา ให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นเลิศกว่าเหล่าภิกษุสาวกทั้งหลายผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง นั้นก็เนื่องด้วยเหตุ ๒ ประการคือ ๑. พระเถระองค์นี้ทรงผ้าบังสุกุลจีวร ที่ประกอบด้วยความเศร้าหมอง ๓ อย่าง คือ เศร้าหมองด้วยผ้า เศร้าหมองด้วยด้าย เศร้าหมองด้วยเครื่องย้อม เพราะเหตุนั้น ท่านจึงชื่อว่าเป็น ยอดของเหล่าภิกษุสาวกผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง และอีกเหตุหนึ่งก็คือเนื่องด้วยท่านได้ตั้งความปรารถนาในตำแหน่งนั้นตลอดแสนกัล์ป

โสณกุฏิกัณณ (พระโสณกุฏิกัณณเถระ)
  • อัพเดต: 23 สิงหาคม 2562
  • ดู: 447

โสณกุฏิกัณณ (พระโสณกุฏิกัณณเถระ)

พระอริยเจ้าย่อมไม่ยินดีในบาป ท่านผู้สะอาดย่อมไม่ยินดีในบาป

เพราะได้เห็นโทษในโลก เพราะได้รู้ธรรมอันไม่มีอุปธิ ฯ

โสณโกฬิวิส (พระโสณโกฬิวิสเถระ)
  • อัพเดต: 24 สิงหาคม 2562
  • ดู: 358

โสณโกฬิวิส (พระโสณโกฬิวิสเถระ)

พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงสถาปนาเหล่าพระภิกษุผู้ทรงคุณต่าง ๆ ขึ้นเป็นพระเอตทัคคะ จึงทรงสถาปนาท่านเป็น เอตทัคคะผู้เลิศกว่าภิกษุผู้มีความเพียรอันปรารภ แล้ว

โสปากสามเณร ผู้เกิดในป่าช้า

โสปากสามเณร ผู้เกิดในป่าช้า

สามเณรได้หลุดออกจากครรภ์มารดาและถูกนำไปเลี้ยงดูในป่าช้าแห่งนั้น เด็กชายโสปากะเติบโตในป่าช้าจนอายุได้ ๗ ขวบ เมื่อได้ฟังธรรมก็เกิดความเลื่อมใสในทันที จึงขอออกบวชและได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในเวลานั้นเอง

โสภิตะ (พระโสภิตเถระ)

โสภิตะ (พระโสภิตเถระ)

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เทวดาผู้มีอายุยืน ชื่อว่า อสัญญสัตว์มีอยู่ พระโสภิตะจุติจากอสัญญภพนั้นแล้วมาบังเกิดในภพนี้ เธอย่อมรู้ภพนั่น โสภิตะย่อมระลึกได้

<<  14 15 16 17 18 [19
© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search