#
พระศาสดาและสงฆ์สาวก
กังขาเรวต (พระกังขาเรวตเถระ)

กังขาเรวต (พระกังขาเรวตเถระ)

ความสงสัยอย่างหนึ่งอย่างใดในอัตภาพนี้ หรือในอัตภาพอื่น

ในความรู้ของตน หรือในความรู้ของผู้อื่น

บุคคลผู้เพ่งพินิจ มีความเพียร ประพฤติพรหมจรรย์อยู่

ย่อมละความสงสัยเหล่านั้นได้ทั้งหมด ฯ

กัปป (พระกัปปเถระ)

กัปป (พระกัปปเถระ)

ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ขอพระองค์จงตรัสบอกซึ่งธรรมอันเป็นที่พึ่งของชนทั้งหลาย ผู้อันชราและมรณะครอบงำแล้ว ดุจที่พึ่งของชนทั้งหลายผู้อยู่ในท่ามกลางสาคร เมื่อคลื่นเกิดแล้ว มีภัยใหญ่ฉะนั้น อนึ่ง ขอพระองค์จงตรัสบอกที่พึ่งแก่ข้าพระองค์โดยอุบายที่ทุกข์นี้ไม่พึงมีอีกเถิด ฯ

กาฬุทายี (พระกาฬุทายีเถระ)

กาฬุทายี (พระกาฬุทายีเถระ)

ชาวนา หว่านพืชบ่อย ๆ ฝนตกบ่อย ๆ ชาวนาไถนาบ่อย ๆ แว่น แคว้นสมบูรณ์ด้วยธัญญาหารบ่อย ๆ พวกยาจกเที่ยวขอทานบ่อย ๆ ผู้เป็นทานบดีให้บ่อย ๆ ครั้นให้บ่อย ๆ แล้ว ย่อมเข้าถึงสวรรค์บ่อย ๆ บุรุษผู้มีความเพียร มีปัญญากว้างขวาง เกิดในสกุลใด ย่อมยังสกุลนั้นให้ บริสุทธิ์สะอาดตลอด ๗ ชั่วคน

กิมพิละ(พระกิมพิลเถระ)

กิมพิละ(พระกิมพิลเถระ)

เจ้ากิมพิละนั้น ทรงอยู่อย่างประมาทด้วยโภคสมบัติ แม้ข้าวที่ทรงบริโภคเกิดมาได้อย่างไรก็ไม่ทรงทราบ

กุณฑธาน (พระกุณฑธานเถระ)

กุณฑธาน (พระกุณฑธานเถระ)

พระกุณฑธานเถระ เลิศกว่าเหล่าภิกษุสาวกทั้งหลายผู้รับสลากก่อน

ด้วยเหตุ ๒ ประการคือ

อัตถุปปัติเหตุ ๑

ตั้งความปรารถนาในตำแหน่งนั้นตลอดแสนกัป ๑

 

[12 3 4 5  >>  
42125933
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9649
23066
153921
41830152
512565
831671
42125933

Your IP: 49.237.35.99
2024-06-21 12:30
© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search