เมื่อสมาธิเกิดปัญญาก็ตามมา

เมื่อสมาธิเกิดปัญญาก็ตามมา ทำให้เข้าใจชีวิตทุกด้าน ไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่ง

ซึ่งสรุปแล้วก็มีอยู่ ๒ ด้าน คือ ด้านดีด้านชั่ว ด้านถูกด้านผิด ด้านเป็นประโยชน์ด้านไม่เป็นประโยชน์ ด้านคุณด้านโทษ ด้านบุญด้านบาป ด้านมืดด้านสว่าง คนเราลองรู้ ๒ ด้านนี้ก็ครบทุกด้านนั่นแหละ พอรู้แล้วก็เลือกที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search