รักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์

รักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์
           
••• รักษากาย  วาจา  ใจ ของเรา  ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอ ถ้าทำได้อย่างนี้แล้ว  บารมีที่เราได้ก็จะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น เมื่อบารมีบริสุทธิ์มากขึ้น  พญามารก็จะปนเป็นไม่ได้  

••• สมบัติทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแก่เรา  ก็จะบริสุทธิ์ตามไปด้วย  ไม่ว่าจะเป็นรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ หรือว่าคุณสมบัติ ตลอดจนกระทั่งการศึกษาวิชชาธรรมกาย  เราก็จะเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย อย่างง่ายดาย ••• เราจะสามารถรู้แจ้งแทงตลอดในวิชชาธรรมกายได้อย่างถูกต้องไปตามความเป็นจริง  เราจะรู้ทั่วถึงในธรรมนั้น  อย่างทะลุปรุโปร่ง โดยที่ไม่มีสิ่งใดมาปิดบังเราได้
 
••• เพราะฉะนั้น ความบริสุทธิ์ของ กาย วาจา ใจนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญ มากทีเดียว ซึ่งเราจะต้องทำให้มีให้ได้ ให้สมกับที่เป็นทหารกล้าแห่งกองทัพธรรม ที่ได้สร้างบารมีร่วมกันมานับภพนับชาติไม่ถ้วน


ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search