วิธีเอาชนะกิเลส อาสวะ

••• พระพุทธเจ้าของเราทุก ๆ พระองค์ ท่านเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ตาม ในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ ล้วนแต่ แสวงหาความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ ด้วยกันทั้งสิ้น

••• เพราะท่านมองเห็นว่า กิเลส คือ...ความโลภ ความโกรธ ความหลง นั้นเป็นอุปสรรคที่สำคัญของชีวิต จึงหาวิธีชำระ กาย วาจา ใจ ให้สะอาด บริสุทธิ์   โดยการให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เพื่อเอาชนะกิเลสอาสวะเหล่านั้นให้หมดสิ้นไป ••• ท่านทำอย่างนี้ ไปเรื่อย ๆ ทุกชาติ จนกระทั่งกิเลสเหล่านั้นเบาบาง เจือจางแล้วหมดไป  จนตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในที่สุด โอวาทคุณครูไม่ใหญ่

บันทึก

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search