สัมภาษณ์โครงการวิจัย เรื่อง “แนวทางปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย”

ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาติเมธี หงษา และคณะผู้วิจัย ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มาสัมภาษณ์โครงการวิจัย เรื่อง “แนวทางปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย”
ทั้งได้สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้และได้พาชมระบบการเรียนการสอนของรร.พระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกายด้วย
ขออนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์ ผศ.ดร.ชาติเมธี และทีมงานที่ปรารถนาที่จะช่วยกันในการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยให้เจริญรุดหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป สาธุๆๆ

timeline 25630211 153905
timeline 25630211 162408
timeline 25630211 162410

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search