หลักสูตรธรรมศึกษา

หลักสูตรธรรมศึกษา

ธรรมศึกษา

คือการศึกษาหลักธรรมในพระไตรปิฎกตามหลักสูตรนักธรรมที่พระภิกษุสามเณรศึกษากันอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งทางคณะสงฆ์ ได้ปรับเนื้อหาให้เหมาะสม แก่พุทธศาสนิกชนผู้สนใจ มี ๓ ชั้น คือ

 • ธรรมศึกษาชั้นตรี
 • ธรรมศึกษาชั้นโท
 • ธรรมศึกษาชั้นเอก

หลักสูตร ที่ศึกษาเป็นวิชาพื้นฐานสำคัญของชีวิตที่พุทธศาสนิกชนจำเป็นต้องรู้และต้องศึกษา มี ๔ วิชา คือ

 1. วิชาพุทธประวัติ ศึกษาประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยละเอียด ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และประวัติพระอรหันตสาวก ๔๑ องค์ เช่่นพระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ ผู้เป็นยอดแห่งอัครสาวกเบื้องซ้าย และเบื้องขวาเป็นต้น
 2. วิชาธรรมวิภาค ศึกษาหมวดธรรมสำคัญในพระไตรปิฎกซื่งมีเนื้อหาเหมาะสมแก่การศึกษาของพุทธศาสนิกชน เช่น ทิศ ๖ สังคหวัตถถ ๔ และฆราวาสธรรม ๔ เป็นต้น
 3. วิชาวินัย ศึกษาเรื่องศึล ๕ ศึล ๘ และกรรมบถ ๑๐ โดยละเอียด ทำให้ทราบเส้นทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและปลอดภัยทั้งในชาตินี้ และชาติหน้า
 4. วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ศึกษาวิธีการอธิบาย เรียบเรียง เชื่อมโยงหลักธรรม ที่ได้ศึกษามาแล้วอย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล ก่อนที่จะนำไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัคร

 1. ทุกเพศทุกวัยที่มีความสนใจเรียนธรรมศึกษา
 2. กรอกใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ใบ
 3. ในกรณีที่สอบได้จากสำนักเรียนอื่นกรุณากรอกเลขที่ใบประกาศนียบัตร, ชั้น, สังกัดวัด, จังหวัด, ปีที่สอบผ่านมาแล้วด้วย
 4. ค่าลงทะเบียนเรียน ๓๐๐ บาท

 

3647504
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7945
8905
51509
3515043
214135
356716
3647504

Your IP: 54.161.40.41
2018-07-19 12:19

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-831-1000 ต่อ 2222
e-mail : dkphrapariyat@gmail.com

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

Pariyat Facebook

Search