พจนานุกรม ไทย บาลี

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙)

TermDefinitionTags
กก (โคนไม้)น.มูล.,ปาท. (ต้นกก) น. เวตส.  (กกไข่)  น. อณฺ ... 
กกตาลน. ตาลมูล. ... 
กกุฏปาทกกุฏปาท  ว. ผู้มีเท้าเพียงดังเท้าแห ... 
กกุฏปาทินิโยกกุฏปาทินิโย  ว.,อิต. (อจฺฉราโย) อ. นางอ ... 
กกุธภัณฑ์น. กกุธภณฺฑ. ... 
กกุสนฺธกกุสนฺธ  ว.,ปุ. กกุสันธะ (พระนามของพระ ... 
กกุสนฺธาทโยกกุสนฺธาทโย  ว.,ปุ. (พุทฺธา อ. พระพุทธเ ... 
กกฺขฬกกฺขฬ  ว. หยาบช้า, กล้าแข็ง ปุ. แจกเหมื ... 
กกไข่ น. อณฺฑาธิสยน., ก. อธิเสติ อุสฺมาเสติ, อ ... 
กงน. เนมิ ... 
กงการน. การ. กิจฺจ., กรณีย., การิย., ภาร.รส. ธุร., ... 
กงจักรน. จกฺก. ... 
กงฉากน. สมโกณคหณ. ... 
กงสีค. ปตฺติก ภาคี สหการี ... 
กงสุล (consul)น. ราชานุยุตฺต. รชฺชนิโยชิต. ... 
กงสุลใหญ่น. เชฏฺฐรชฺชนิโยชิต. ... 
กงเกวียนน. สกฏจกฺก. ... 

การใช้ พจนานุกรม

   น.   เป็น  นาม
   ค.   เป็น  คุณนาม
   ก.   เป็น  กิริยา
   กกิ. เป็น  กิริยากิตก์
   กวิ. เป็น  กริยาวิเสสนะ
   นิ.   เป็น  นิบาต
   อุ.   เป็น  อุทาหรณ์
   สำ. เป็น  สำนวน
   สพ. เป็น  สัพนาม

เครื่องหมายลิงค์ เช่น (อญฺยก. = ปุํ.
อสฺสา, = อิตฺ.  ตาลมูล., = นปุํ.)

  .    เป็นเครื่องหมาย ปุงลิงค์
  ,   เป็นเครื่องหมาย อิตถึลิงค์
  .,  เป็นเครื่องหมาย นปุงสกลิงค์
  .., เป็น  ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์
  ,.  เป็น  อิตถีลิงค์, ปุงลิงค์
  ,., เป็น  อิตถีลิงค์, นปุงสกลิงค์

2710580
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2338
8265
43410
2599069
231863
213798
2710580

Your IP: 54.80.123.20
2018-04-27 03:43

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-831-1000 ต่อ 2222
e-mail : dkphrapariyat@gmail.com

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

Pariyat Facebook

Search