ตรวจชื่อสอบสนามหลวง 2561

ตรวจชื่อสอบสนามหลวง ปี 2561

รายชื่อ ผู้ขอเข้าสอบความรู้บาลีสนามหลวง

กรุณาตรวจสอบ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล-อายุ-พรรษา
หากมีการผิดพลาดกรุณาแจ้งแก้ไข ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สิ้นสุดวัดที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อจัดทำบัญชี ศ.๒ ต่อไป
ติดต่อ..
พม.ณัฏฐสิทธิ์ เสฏฺฐชโย
Line ID : kob_gml

พระมหาวิทยา จิตฺตชโย
โทร. ๐๘ ๖๐๘๗ ๘๙๔๑
Line ID : wittaya941

รายชื่อส่งสอบสนามหลวง ปี 2561 อัพเดต 20/ต.ค./2560

(สำหรับบาลีศึกษา)

ใบแจ้งจำนวนผู้ขอเข้าสอบความรู้บาลีสนามหลวง
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๒ วัดพระธรรมกาย
สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
       
ชั้น ประเภท รวม
พระภิกษุ สามเณร
ประโยค ๑-๒ ๑๔๗ ๙๔ ๒๔๑
ป.ธ. ๓ ๘๙ ๓๘ ๑๒๗
ป.ธ. ๔ ๔๐ ๔๕ ๘๕
ป.ธ. ๕ ๔๖ ๓๗ ๘๓
ป.ธ. ๖ ๓๓ ๔๑
ป.ธ. ๗ ๓๒ ๓๖
ป.ธ. ๘ ๒๙ ๓๒
ป.ธ. ๙ ๒๖ ๒๖
รวมทั้งหมด ๔๔๒ ๒๒๙ ๖๗๑

 

ใบแจ้งจำนวนผู้ขอเข้าสอบความรู้บาลีศึกษา
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๒ วัดพระธรรมกาย
สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
       
ชั้น ประเภท รวม
อุบาสก (ชาย) อุบาสิกา (หญิง)
บ.ศ. ๑-๒ ๔๑ ๔๔
บ.ศ. ๓
บ.ศ. ๔
บ.ศ. ๕
บ.ศ. ๖
บ.ศ. ๗
บ.ศ. ๘
บ.ศ. ๙
รวมทั้งหมด ๖๕ ๖๙

 

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-831-1000 ต่อ 2222
e-mail : dkphrapariyat@gmail.com

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

Pariyat Facebook

Search