ตรวจชื่อสอบสนามหลวง 2561

ตรวจชื่อสอบสนามหลวง ปี 2561

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ขอเข้าสอบความรู้บาลีสนามหลวง

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในนามวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

สมัครสอบใหม่/แก้ไขข้อมูล

การขอ "ถอน" รายชื่อ ให้ติดต่อขอถอนรายชื่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ตามข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้

ติดต่อสอบถาม :
พระมหาวิทยา จิตฺตชโย
โทร. ๐๘ ๖๐๘๗ ๘๙๔๑
Line ID : wittaya941

หมายเหตุ : ผู้สมัครสอบผ่านเว็บ ต้องสมัครใช้อีเมลล์ ของ Gmail เท่านั้น

รายชื่อส่งสอบสนามหลวง ปี 2561 อัพเดต 23/7/2560

(ร่างฉบับที่ ๑) รายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ ชั้นประโยค ๑-๒
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักศาสนศึกษา วัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัด ปทุมธานี ภาค ๑
                 
ลำดับที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา ประเภทนักเรียน ประโยคเดิม
น.ธ.
หมายเหตุ
๑. พระอุดม ยติสฺสโร คำแข็งขวา ๕๙ ๒๔ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๒. พระอติคุณ ฐิตวโร เอี่ยมดี ๔๕ ๒๒ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๓. พระสรรชย นาคชโย ชยานุรักษ์ ๕๓ ๒๑ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๔. พระรัศมี รํสิธมฺโม พิษณุประชา ๕๒ ๒๑ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๕. พระภาณุวัฒน์ รณญฺชโย นิ่มมงคล ๔๐ ๒๑ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๖. พระวิฑูรย์ อุชุจาโร ลาภปกรณ์กุล ๔๑ ๑๙ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๗. พระประพันธ์ศักดิ์ สิริพนฺโธ ศรีพันธ์ ๔๐ ๑๗ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๘. พระขรรค์ชัย ชยวํโส แซ่แต้ ๔๐ ๑๗ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๙. พระกล้า จิตฺตรกฺโข ใจภักดี ๓๙ ๑๗ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๑๐. พระณัฏฐวัฒน์ ณฏฺฐิโต วัฒนจึงโรจน์ ๓๗ ๑๔ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๑๑. พระพิสุทธิ์ ฐานสุทฺโธ ชัยวงศ์ ๔๖ ๑๓ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๑๒. พระดำรงเกียรติ ถิรโสตฺถิโก รินเที่ยง ๓๗ ๑๓ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.โท  
๑๓. พระวิโรจน์ อุคฺคจิตฺโต วิจิตรธำรงศักดิ์ ๓๘ ๑๒ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๑๔. พระอธิการภัคพล ฐานกโร อัครธัญกร ๕๙ ๑๒ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๑๕. พระพงษ์ศักดิ์ สุภวํโส ศุภประทุม ๔๗ ๑๑ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๑๖. พระนรุตม์ นริสฺสโร พุทธวงศ์ ๓๕ ๑๑ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๑๗. พระประกอบ ญาณรตโน แก้วละคร ๔๐ ๑๑ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.เอก  
๑๘. พระศุภศิลป์ ทิตฺตสิปฺโป คำสุวรรณ ๔๙ ๑๑ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๑๙. พระนพพร จนฺทโรจโน โรจนภิญโญ ๓๗ ๑๑ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๒๐. พระอานินทร์ วุฑฺฒิโชโต ศรีพรม ๓๙ ๑๐ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๒๑. พระศรีรัตน์ โชติรตโน เกิดสมุทร ๓๒ ๑๐ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๒๒. พระศุภชัย ภทฺรชโย พิมพ์ลอย ๓๒ ๑๐ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๒๓. พระสำเร็จ จิตฺตทนฺโต เปลี่ยนใจสุข ๕๔ ๑๐ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๒๔. พระชินวัตร รกฺขิตวตฺโต ดวงสุวรรณ์ ๓๒ ๑๐ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๒๕. พระภานุพันธ์ อตฺถวโร สิงห์แก้ว ๓๒ ๑๐ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๒๖. พระพิทยา ภทฺทวิชฺโช แก้วอ่อนตา ๒๙ ๑๐ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก  
๒๗. พระอุดมชัย สนฺติรโต ศรีสมชัย ๔๔ ๑๐ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.เอก  
๒๘. พระศักดา วิชฺชากโร แสนแวทย์ ๔๐ ๑๐ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๒๙. พระซาจีบ สุทฺธาโส มะหะระชัน ๓๒ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.ตรี  
๓๐. พระกิตติพงษ์ สุทฺธาโภ หิรัญมุทราภรณ์ ๕๕ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๓๑. พระโกวิทย์ ฐิตสิปฺโป วงศ์วิเชียร ๓๖ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๓๒. พระเอกชัย ชยวณฺโณ วรรณอุดม ๓๖ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๓๓. พระวิษณุ อคฺคทีโป ทองทิพย์ ๒๘ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๓๔. พระสุขจันทร์ อติสุโข รส ๓๑ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๓๕. พระอะตอม สุเทโว ลีลังชงฆ์ ๔๒ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๓๖. พระรุช วิสุทฺธญาโณ เหลาเลิศ ๓๖ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๓๗. พระวชิรศักดิ์ วุฑฺฒิชโย แก้วไซเทียน ๕๓ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๓๘. พระปลัดศิริชัย มเหสิโก วิลัยเลิศ ๓๗ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.เอก  
๓๙. พระไพบูลย์ พุทธิธโช วงษ์แหวน ๓๒ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.เอก  
๔๐. พระทรงสิทธิ์ สิทฺธิธโร เนตรแสงศรี ๒๘ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.โท  
๔๑. พระคารม ติสาโร สุภาศรี ๓๓ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๔๒. พระสกลธรรมสรณ์ กตผโล เจียรนัย ๓๐ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๔๓. พระธนาสิน จนฺทสาโร สมบูรณ์ศิลป์ ๕๙ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.เอก  
๔๔. พระสุเทพ ทิพฺพสิริโก ศิริเมธานนท์ ๓๒ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๔๕. พระกฤตพล กตปโภ สุวรรณสว่าง ๓๑ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๔๖. พระนพคุณ ยติคุโณ พงษ์เต้า ๓๓ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๔๗. พระใบฎีกาศุภชัย สุจิณฺโณ ยิ่งยุติ ๓๑ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๔๘. พระเปา จิตฺตธมฺโม ไชยกุมาร ๒๗ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.โท  
๔๙. พระกิตติมศักดิ์ ถิรวชิโร กลั่นแสง ๓๑ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๕๐. พระดนัย วุฑฺฒิสุทฺโธ จันทร์เกตุ ๒๗ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.ตรี  
๕๑. พระวณิชยณัฏฐ์ ภทฺรนาโค สินสงวน ๔๒ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.เอก  
๕๒. พระณฐาภพ สนฺติพโล พงษ์ตุ้ย ๒๙ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.โท  
๕๓. พระวิสุทธิ์ อธิปญฺโญ เต๋จ๊ะ ๓๘ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.เอก  
๕๔. พระกานต์รวี ฐานจนฺโท ทวีโรจนกุล ๒๙ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๕๕. พระเชษฐพล คุณชโว หอมจันทร์ ๒๙ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๕๖. พระภัทรพงษ์ เหมภทฺโท เทาศิริ ๓๐ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๕๗. พระวินัย จิรสกฺโก แสวงสุข ๒๖ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.ตรี  
๕๘. พระสิทธิชัย ชยคุโณ สมัครการ ๕๐ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๕๙. พระรชต สมพโล ประเสริฐ ๔๘ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๖๐. พระณัฐพล ธชปญฺโญ กุรินทร์ ๓๙ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๖๑. พระณัฐพงศ์ สิริสาโร เขมะภาตะพันธ์ ๓๘ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๖๒. พระภัควัฒน์ รตนสาโร สาแก้ว ๔๗ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.ตรี  
๖๓. พระวีเลป ปวิชฺโช เพชรมนี ๓๐ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๖๔. พระวีระพงษ์ วีรวํโส ภารพัฒน์ ๓๒ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๖๕. พระมนูญ คุตฺตธมฺโม พันธ์แสน ๓๑ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๖๖. พระสุบงกช นิสมฺมกาโร พันธ์คำภา ๓๐ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๖๗. พระนิสสัย ตุฏฺฐมโน หัสดี ๒๖ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.โท  
๖๘. พระอานนท์ อติภทฺโท สุรสรณ์ ๒๘ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.เอก  
๖๙. พระชาญณรงค์ ปคุณธมฺโม กุสลจีรัง ๒๙ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๗๐. พระพงษ์ศักดิ์ ชยสกฺโก ชัยสมบัติ ๒๙ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๗๑. พระไชยวัฒน์ ปุญฺญพหุโล สุวัชรโกศล ๕๒ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.เอก  
๗๒. พระพจนเดช ญาณธโร แซ่ลิ้ม ๓๘ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.เอก  
๗๓. พระกฤตวิทย์ ฐิตสุโข ม่วงสกุล ๒๗ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๗๔. พระเทพมงคล กิตฺติมงฺคโล ตันทิพย์ ๔๓ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.โท  
๗๕. พระสุกิจ จิรสุโข สุขล้อม ๓๑ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๗๖. พระอดิเทพ ชยเสฏฺโฐ เศรษฐพันธ์ ๒๕ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.ตรี  
๗๗. พระเศรษฐวิชญ์ เสฏฺฐวิชฺโช ถิระศรุตานันท์ ๓๖ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.โท  
๗๘. พระเอกพล อาจารปาโล เอกเศวตอนันต์ ๒๘ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๗๙. พระพงศ์ศิริ ภทฺทวํโส ศิริกัณหา ๒๕ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.โท  
๘๐. พระคมสันติ์ อุคฺควาโท กรมขุนทด ๓๓ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.ตรี  
๘๑. พระจะอา อตฺถพโล ตระกูลสีขาว ๒๗ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.โท  
๘๒. พระณัฐพงษ์ ชินธมฺโม แก้วเนตร ๒๕ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.โท  
๘๓. พระจรัส หิตนนฺโท ขุนไชย์ ๒๔ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.ตรี  
๘๔. พระเอกภพ ติกฺขวีโร เหมือนทิม ๓๐ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.ตรี  
๘๕. พระอธิป อคฺควํโส วงษ์วัน ๒๔ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.ตรี  
๘๖. พระนำชัย อคฺคชโย นามโคตร ๒๔ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.ตรี  
๘๗. พระธนัช ชาติสุนฺทโร ชื่นสกุล ๖๕ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.เอก  
๘๘. พระบุญญา สิริมนฺโต สิริเดชกุล ๒๘ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.โท  
๘๙. พระสายชล ธมฺมเสฏฺโฐ ปลอดโปร่ง ๒๕ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.ตรี  
๙๐. พระวิกรม กิตฺตินฺโท ศรีฟ้า ๖๐ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๙๑. พระเมธี วรกาโร ศรีอาภรณ์ ๔๔ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.โท  
๙๒. พระนิวัฒน์ อาจารสุโภ โชติรัตนจินดา ๓๑ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.โท  
๙๓. พระแสงชัย วฑฺฒปญฺโญ ดีพรม ๒๔ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.ตรี  
๙๔. พระนัฐวุธ ณฏฺฐชาโต กอบัวกลาง ๓๔ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก  
๙๕. พระสมรส โชติวณฺโณ โพธิ์งาม ๓๓ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.ตรี  
๙๖. พระพงศกร กุสลวํโส หนูคง ๓๒ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.โท  
๙๗. พระนวปฎล กิตฺติปญฺโญ ปรีเลี่ยม ๒๗ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.โท  
๙๘. พระพรชัย อคฺคชโย รักปลอดภัย ๒๗ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.โท  
๙๙. พระศศิพงศ์ ถิรวํโส กัมหาวงศ์ ๒๓ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.โท  
๑๐๐. พระพงษ์พันธ์ สุรจิตฺโต วรจิตร ๓๓ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.โท  
๑๐๑. พระศักดิ์ดา ฐิตสกฺโก พลราชม ๓๑ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.โท  
๑๐๒. พระชยกร ขนฺติโก ศิริรัตนโสตถิกุล ๒๘ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.โท  
๑๐๓. พระอภิชา ญาณวโร เติมสมบัติบวร ๒๗ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.โท  
๑๐๔. พระธนภัตร นีติวํโส สุทธิวงษ์ ๒๖ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.โท  
๑๐๕. พระคณิน สุภมโน ก่อสุภพุทธิ ๒๕ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.โท  
๑๐๖. พระอธิวัฒน์ วรจกฺโก ทองขาว ๒๗ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.ตรี  
๑๐๗. พระฉันทพิชญา อภิฉนฺโท ดวงเอก ๒๖ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.ตรี  
๑๐๘. พระอรรตพล เตชภทฺโท แก้วเรือง ๒๖ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.ตรี  
๑๐๙. พระศราวุฒิ สุรธมฺโม สังทิพย์ ๒๓ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.ตรี  
๑๑๐. พระเนมิธร วณฺณาสโภ โอวาทสาร ๒๕ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.ตรี  
๑๑๑. พระสถาพร สิริวโร ภาคมณฑา ๒๔ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.ตรี  
๑๑๒. พระระพี ธมฺมรโต เมืองศิริ ๒๔ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.ตรี  
๑๑๓. พระวัชรพงษ์ นนฺทิมุตฺโต พละภิญโญ ๓๒ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.ตรี  
๑๑๔. พระภัคพงศ์ สุเมโธ พหลโยธิน ๔๐ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.ตรี  
๑๑๕. พระวัชรธร ญาณฐิโต พุ่มใจดี ๓๔ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.ตรี  
๑๑๖. พระจักรพงศ์ ขนฺติสนฺโต รุ่งรัตน์ ๒๗ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.โท  
๑๑๗. พระบุญช่วย ฐิตปุญฺโญ จันทร์เชิดวณิช ๖๒ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.ตรี  
๑๑๘. พระเอกพล ญาณพโล บรรจงขยาย ๒๗ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.ตรี  
๑๑๙. พระปฐมวิทย์ สทฺธิโก ทวีศักดิ์ทรัพย์ ๒๖ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.โท  
๑๒๐. พระทรงภูมิ อภิธโร ตันแก้ว ๓๔ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.ตรี  
๑๒๑. พระไสว สิรินาโค หานาค ๓๔ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.ตรี  
๑๒๒. พระภึรสุ ปหฏฺโฐ ฉิมเครือวัลย์ ๓๓ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.ตรี  
๑๒๓. พระแสงชัย จิรปโภ แซ่ต่อ ๒๙ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.ตรี  
๑๒๔. พระปรัตถกร ขิปฺปวุฑฺโฒ เจริญค้า ๒๖ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.ตรี  
๑๒๕. พระธนกร คุณากโร อรุณราษฎร์ ๒๓ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก  
๑๒๖. พระพักชัย ธมฺมปวโร หยกพงค์ไล ๒๓ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.ตรี  
๑๒๗. พระบุญฤทธิ์ วรวํโส นันทกำจร ๓๔ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.ตรี  
๑๒๘. พระยอด จารุวํโส ทิมรุณ ๓๒ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.เอก  
๑๒๙. พระชาญณรงค์ ฉฬภิญฺโญ แสงอรุณ ๒๖ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.ตรี  
๑๓๐. พระจักรกฤษณ์ กตธมฺโม วงษ์ละคร ๒๕ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.ตรี  
๑๓๑. พระราเมศร์ รวิวํโส ทองทวีโชติ ๒๖ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.เอก  
๑๓๒. พระอุกฤษฏ์ ธมฺมรโต ทองห่อ ๒๒ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก  
๑๓๓. พระอนุตตรีย์ ธมฺมานุตฺตโร แท่นแก้ว ๒๑ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก  
๑๓๔. สามเณรบุญเย็น   แสมลาย ๒๒   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท  
๑๓๕. สามเณรศรณรงค์   วงษ์งาม ๒๑   พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.ตรี  
๑๓๖. สามเณรนลธวัช   นนท์คำวงค์ ๒๑   พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.โท  
๑๓๗. สามเณรศตายุ   ขันคำ ๒๑   พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.ตรี  
๑๓๘. สามเณรอดิศักดิ์   ชื่นบาน ๒๐   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.ตรี  
๑๓๙. สามเณรรุ่งเทวา   พลแจ้ง ๒๐   พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก  
๑๔๐. สามเณรกานต์ศักดิ์   จิตบุณย์กุลธร ๒๐   พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.ตรี  
๑๔๑. สามเณรกฤษฎา   มูลหา ๒๐   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท  
๑๔๒. สามเณรอรรถพล   พานสมัน ๑๙   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท  
๑๔๓. สามเณรผดุงชัย   เปรมปรีดา ๑๙   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก  
๑๔๔. สามเณรอำพล   แนวสุข ๑๙   พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก  
๑๔๕. สามเณรขจรเกียรติ   อุไรรัตน์ ๑๙   พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก  
๑๔๖. สามเณรปฐมภรณ์   โพธิ์ศรี ๑๙   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.ตรี  
๑๔๗. สามเณรวัชรพล   ลีสีสุข ๑๙   พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.ตรี  
๑๔๘. สามเณรณัฐพล   ชัยชนะ ๑๙   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท  
๑๔๙. สามเณรศรัณญู   ยาไชยบุญเรือง ๑๙   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.ตรี  
๑๕๐. สามเณรราเชนทร์   มั่นพุฒ ๑๘   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก  
๑๕๑. สามเณรสิทธิศักดิ์   เข็มนอก ๑๘   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก  
๑๕๒. สามเณรสุรนนท์   ขันมา ๑๘   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.โท  
๑๕๓. สามเณรนิติพัฒน์   ธรรมป้องโสม ๑๘   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.ตรี  
๑๕๔. สามเณรเจมส์   ลุงคำ ๑๗   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.โท  
๑๕๕. สามเณรทศวรรษ   ดีระสาร ๑๗   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.ตรี  
๑๕๖. สามเณรนุวัฒน์   ดวงแสงจันทร์ ๑๗   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก  
๑๕๗. สามเณรนนทวัฒน์   เชยชื่น ๑๗   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท  
๑๕๘. สามเณรทรงเกียรติ   สุรินทร์กาศ ๑๗   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท  
๑๕๙. สามเณรธนวัฒน์   แสงดาว ๑๗   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๑๖๐. สามเณรสุรยุทธ   บุ้งทอง ๑๗   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก  
๑๖๑. สามเณรภูกิจ   ธนันวโรทัย ๑๗   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก  
๑๖๒. สามเณรภานุเดช   อามาตย์ชาดี ๑๗   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก  
๑๖๓. สามเณรกันตพงศ์   ศรีเพ็ง ๑๗   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.ตรี  
๑๖๔. สามเณรกฤษดา   สุขประเสริฐ ๑๗   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.โท  
๑๖๕. สามเณรอิศรา   พัชระกุล ๑๗   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.โท  
๑๖๖. สามเณรผดุงเกียรติ   สายแก้ว ๑๗   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก  
๑๖๗. สามเณรธนากร   อุทรกลาง ๑๗   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท  
๑๖๘. สามเณรบัญญพล   หอมเทียม ๑๖   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก  
๑๖๙. สามเณรสมชิต   ชนะกลาง ๑๖   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก  
๑๗๐. สามเณรธนวรรธน์   เจริญอนันตสิน ๑๖   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.โท  
๑๗๑. สามเณรวัชชวัชร์   โฉมสะอาด ๑๖   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก  
๑๗๒. สามเณรณัฐนันท์   นวลวัน ๑๖   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก  
๑๗๓. สามเณรชัยโรจน์   ศุภสวัสดิ์วรากร ๑๖   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก  
๑๗๔. สามเณรเอกชัย   พลแพงพา ๑๖   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๑๗๕. สามเณรสมโชค   พงษ์วิชัย ๑๖   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.โท  
๑๗๖. สามเณรนนทวรรษ   มะณู ๑๖   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.โท  
๑๗๗. สามเณรถิรพล   ศรีบุรินทร์ ๑๖   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.โท  
๑๗๘. สามเณรศุภมิตร   เจตนาจรัสแสง ๑๖   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท  
๑๗๙. สามเณรพิพัฒน์   แลกาน ๑๖   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท  
๑๘๐. สามเณรเกียรติศักดิ์   ภักดีวิโรจน์ ๑๖   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.โท  
๑๘๑. สามเณรดัสกรณ์   เเสงฐิตาพันธุ์ ๑๖   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก  
๑๘๒. สามเณรกรวิชญ์   แตนศรี ๑๖   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.โท  
๑๘๓. สามเณรนรเศรษฐ์   เขตแดน ๑๖   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก  
๑๘๔. สามเณรสิริโรชน์   เรือทมิฬ ๑๖   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.โท  
๑๘๕. สามเณรพิชิตพงษ์   ธนเจริญพิชิต ๑๖   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท  
๑๘๖. สามเณรอนุภัทร   ศรีแก้ว ๑๕   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท  
๑๘๗. สามเณรวายุ   คำทองนาค ๑๕   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.โท  
๑๘๘. สามเณรนพนนท์   จีนดิบ ๑๕   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.ตรี  
๑๘๙. สามเณรฉัตรธรรม   เค้ามาก ๑๕   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.โท  
๑๙๐. สามเณรเกษมคมสันต์   เพ็งหมู ๑๕   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๑๙๑. สามเณรญาณวุฒิ   ตันศิริพรภักดี ๑๕   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.โท  
๑๙๒. สามเณรวีรภัทร   วรุณวงศ์ชัย ๑๕   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.โท  
๑๙๓. สามเณรดนุสรณ์   จิ๋วปัญญา ๑๕   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.โท  
๑๙๔. สามเณรทยุติธร   คงเมือง ๑๕   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.โท  
๑๙๕. สามเณรพงศธร   หงษามารถ ๑๕   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.ตรี  
๑๙๖. สามเณรชัยวัฒน์   ปวงอินไหล ๑๕   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๑๙๗. สามเณรธนพล   ซ่อมกงศ์ ๑๕   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๑๙๘. สามเณรองอาจ   ขาวสำอางค์ ๑๕   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๑๙๙. สามเณรธนพล   ภู่เนตร ๑๕   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๒๐๐. สามเณรภานุเดช   ธรรมรักษา ๑๕   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท  
๒๐๑. สามเณรฐิติพงษ์   แซ่ตั้น ๑๕   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.โท  
๒๐๒. สามเณรปกาสิต   เพ็ชรพุดจาด ๑๕   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.โท  
๒๐๓. สามเณรภาณุภัทร   พรหมสุข ๑๕   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๒๐๔. สามเณรชูตระกูล   ป้านสุวรรณ ๑๕   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.โท  
๒๐๕. สามเณรนิพัทธ์   เจริญศรี ๑๕   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.โท  
๒๐๖. สามเณรวัชรพล   จัดรส ๑๕   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๒๐๗. สามเณรปรเมธ   เต๋จ๊ะ ๑๕   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.โท  
๒๐๘. สามเณรณัฐกานด์   มะณู ๑๕   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๒๐๙. สามเณรสานุศิษย์   ประเสริฐสงคราม ๑๕   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.โท  
๒๑๐. สามเณรรัตน   เกิดมั่น ๑๕   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.ตรี  
๒๑๑. สามเณรสิปปภาส   เจนฐิติกุล ๑๕   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.โท  
๒๑๒. สามเณรปิยะพงษ์   สีหาพล ๑๕   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.โท  
๒๑๓. สามเณรวีรพล   ก่อบุญ ๑๕   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.ตรี  
๒๑๔. สามเณรธรรมรงค์   ยางนอก ๑๕   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๒๑๕. สามเณรพีรพัทร์   ทัศไนยเมธากุล ๑๕   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.โท  
๒๑๖. สามเณรภูรินทร์   พวงมาลัย ๑๔   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.โท  
๒๑๗. สามเณรปฏิภาณ   คำแผลง ๑๔   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๒๑๘. สามเณรศิริพงษ์   เลิศพิริยะวณิชย์ ๑๔   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๒๑๙. สามเณรสรวิชญ์   บุ้งทอง ๑๔   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๒๒๐. สามเณรชินวัตร   มณีโชติ ๑๔   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.โท  
๒๒๑. สามเณรบัญชา   สุวรรณรัตน์ ๑๔   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๒๒๒. สามเณรศุภกร   เฟื่องคอน ๑๔   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๒๒๓. สามเณรภานุวิชญ์   เล้วอน ๑๔   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๒๒๔. สามเณรณัชชา   เรืองประทีป ๑๔   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๒๒๕. สามเณรเจษฎา   กัณหาพิมพ์ ๑๔   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๒๒๖. สามเณรพนาวัฒน์   จันทร์เผือก ๑๔   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๒๒๗. สามเณรอภิสิทธิ์   ม่วงภาชี ๑๔   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๒๒๘. สามเณรสิริวัฒน์   อยู่พรม ๑๔   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๒๒๙. สามเณรรุ่งสุริยา   บุญอุดม ๑๔   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๒๓๐. สามเณรดิน   นนลือชา ๑๔   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๒๓๑. สามเณรเพชรตะวัน   โพธิ์ขาว ๑๔   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๒๓๒. สามเณรปพน   โรจนธรรมกุล ๑๔   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๒๓๓. สามเณรภาณุพงค์   ยิ้มละมัย ๑๓   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๒๓๔. สามเณรสาคเรศ   ทิมตระหง่าน ๑๓   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๒๓๕. สามเณรณัฐวุฒิ   จันจะนะ ๑๓   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๒๓๖. สามเณรภูตะวัน   บุญหลวง ๑๓   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๒๓๗. สามเณรพีรเดช   ไกยราช ๑๓   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๒๓๘. สามเณรชิตพล   อร่ามวงศ์ ๑๓   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี  
๒๓๙. สามเณรภูบดี   พิบูลรัตน์ ๑๑   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.ตรี  
                 

 

(ร่างฉบับที่ ๑) รายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ ชั้นประโยค ป.ธ. ๓
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักศาสนศึกษา วัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัด ปทุมธานี ภาค ๑
                   
ลำดับที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา ประเภทนักเรียน ประโยคเดิม หมายเหตุ
น.ธ. ป.ธ.
๑. พระสุรสิทธิ์ สุรสิทฺโธ สุขเกษม ๔๘ ๒๙ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๒. พระศิริพร เหมสุโภ พงษ์ทองคำ ๔๙ ๒๖ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๓. พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล ดวงสีเสน ๕๘ ๒๓ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๔. พระสุพจน์ มหาสกฺโก คงสีพุฒ ๔๓ ๒๑ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๕. พระอำนาจ มหาปรกฺกโม ถาวรเจริญ ๔๒ ๒๑ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๖. พระธีระ อตฺตทนฺโต ชาติกระพันธุ์ ๔๑ ๒๑ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๗. พระสุทธิพันธ์ วิสุทฺธิโก กัณหา ๕๒ ๒๑ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๘. พระสุริยา ฐิตปสาโท ณ นคร ๓๙ ๒๐ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๙. พระประคอง ภทฺทวีโร รวยแล ๓๖ ๑๗ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๐. พระวีระพงษ์ นิมฺมโล ทองหนัก ๓๖ ๑๖ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๑. พระศุภกรณ์ สุภรตโน คงแก้ว ๓๔ ๑๕ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๒. พระธรา กิตฺติธโร กาญจนภูพิงค์ ๓๙ ๑๒ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๓. พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย ชัยสิทธิ์ ๓๔ ๑๒ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๔. พระอิศเรศ กิตฺติสฺสโร กันใจบุตร ๓๘ ๑๑ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๕. พระสมโภชน์ อตฺตชิโน สิงขรณ์ ๓๐ ๑๐ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๖. พระเอกลักษณ์ ธมฺมโชโต อมฤตชัชวาลย์ ๓๐ ๑๐ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๗. พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติสกฺโก เอนกพงษ์ ๒๘ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๘. พระไพบูลย์ โรจนธมฺโม ไพธรรมโชติวัฒน์ ๗๗ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.โท ป.๑-๒  
๑๙. พระพงศ์ธร กิตฺติพนฺโธ อินทะพันธ์ ๒๘ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๒๐. พระสมศักดิ์ นาถสกฺโก ปะทา ๒๙ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.โท ป.๑-๒  
๒๑. พระกัมพล อตฺถปาโล ชำนาญ ๓๒ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๒๒. พระสยาม จนฺทโชติโก ตูมกูล ๒๙ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๒๓. พระคงกระพัน วุฑฺฒิธโร เข่งพิมล ๓๓ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๒๔. พระไตรพร ผรณปญฺโญ จอดสันเทียะ ๒๙ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๒๕. พระชวลิต โฆสชโว โภควรากร ๓๐ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๒๖. พระพัสกร มนฺตวชิโร แก้วเพ็ชร ๒๙ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๒๗. พระวัชรพงศ์ วชิรปญฺโญ รุกขพันธ์ ๒๗ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๒๘. พระอัมรินทร์ สนฺติธมฺโม วังเจ็กแซ่ ๒๗ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๒๙. พระอนุสรณ์ อติสุโภ ศิริขจร ๓๓ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๓๐. พระร่มธรรม ทนฺตวํโส จันทะนัน ๓๑ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.๑-๒ เปลี่ยนชื่อ
๓๑. พระสมภาร สุทฺธิปภาโส กลางโสภา ๒๗ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๓๒. พระภูรัช ทนฺตวํโส ศรีเลิศรส ๒๙ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๓๓. พระอานนท์ ฐิตสมตฺโถ บรรทม ๒๖ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.โท ป.๑-๒  
๓๔. พระณัฐวุฒิ คุตฺตวิชฺโช เวียงจันทร์ ๒๖ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๓๕. พระสุชาติ ภทฺทกิตฺติโก สุพะนาม ๒๗ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.ตรี ป.๑-๒  
๓๖. พระณภภู ผาสุโก ลักษณ์ธนากุล ๒๖ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๓๗. พระสุริศร์ วิรโช ตั้งปรีชาพาณิชย์ ๔๑ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๓๘. พระธานินทร์ ญาณินฺโท อินทรหะ ๓๗ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๓๙. พระธรรมรงค์ สิริธมฺโม แม่นศรี ๒๙ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๔๐. พระชาญชัย ปญฺญาวโร อยู่เจริญ ๒๗ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๔๑. พระสำราญ อิทฺธิกโร แก้วบัวดี ๒๖ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๔๒. พระปกป้อง ทิตฺตวณฺโณ คำหอม ๒๕ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.โท ป.๑-๒  
๔๓. พระเอกชัย ชยสาโร ยาชุมภู ๔๑ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๔๔. พระพจภณ เขมโชโต แน่นหนา ๒๘ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๔๕. พระรังสรรค์ ธมฺมทินฺโน ภูลายขาว ๒๗ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๔๖. พระนิรุทธิ์ รตนสุโภ โสรัตน์ ๒๕ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.โท ป.๑-๒  
๔๗. พระไตรสิทธิ์ จิรวฑฺฒโน แสงฐิตาพันธุ์ ๒๖ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๔๘. พระยศพล ธมฺมธโร สาตร์เพ็ชร์ ๒๕ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๔๙. พระพีรพัฒน์ ญาณโรจโน ศรีวิโรจน์ ๒๔ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๕๐. พระอภัย อคฺคจิตโต กะสวย ๒๔ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๕๑. พระณัฐพงศ์ คุณฏฺฐิโต คำดิษฐ ๒๕ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๕๒. พระสิทธิชัย วิชฺชุตฺตโม วารีทิพย์ ๒๖ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.ตรี ป.๑-๒  
๕๓. พระพนารักษ์ ปุณฺณวีริโย แสนพันธ์ ๒๔ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๕๔. พระนพพล อุตฺตมปุญฺโญ คำนก ๒๔ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๕๕. พระภูวิชญ์ วรธมฺโม เทวะเศกสรรค์ ๒๖ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.ตรี ป.๑-๒  
๕๖. พระยิ่งยง คุณาธิโก หงษ์ดี ๒๔ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๕๗. พระสถาพร มหาสุโข สุขดี ๒๓ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.โท ป.๑-๒  
๕๘. พระอิสรพงษ์ ปโมทิโต เกษหอม ๒๓ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.โท ป.๑-๒  
๕๙. พระภัทร์นฤน ฐิตปุญฺโญ บุญเทศ ๒๕ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.ตรี ป.๑-๒  
๖๐. พระเทพนิติ จิรเสฏฺโฐ ทิพย์เนตร ๒๓ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.ตรี ป.๑-๒  
๖๑. พระบุญช่วย ธมฺมิโก สกุลดง ๒๔ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๖๒. พระเอกพรรณ ธมฺมปาโล พรมมา ๒๔ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๖๓. พระภัทรพล ธมฺมทตฺโต คงมั่น ๒๔ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.โท ป.๑-๒  
๖๔. พระสุเมธ สุภพโล นาสมทรง ๒๕ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.ตรี ป.๑-๒  
๖๕. พระสุระศักดิ์ เขมสโร ชัยบ้านกุด ๒๘ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.ตรี ป.๑-๒  
๖๖. พระสุรนาท วุฑฺฒมโน วิจิตร ๒๓ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.ตรี ป.๑-๒  
๖๗. พระสราวุฒิ วุฑฺฒสีโล ไทรสังขโกมล ๒๓ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๖๘. พระธงชัย ธมฺมธโช ทะบุญ ๒๔ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๖๙. พระประเสริฐ ธมฺมฏฺโฐ คงประเสริฐสุข ๒๓ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๗๐. พระสรพงษ์ ธมฺมวชิโร ช่วยกอบกิจ ๒๓ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๗๑. พระลำเงิน ธมฺมสโร สุวรรณวงศ์ ๒๒ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.ตรี ป.๑-๒  
๗๒. พระวิทวัฒน์ ปญฺญาสาโร ปัญญาสาร ๒๕ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๗๓. พระไผ่ทอง ชยธมฺโม ภูอบเชย ๒๓ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๗๔. พระทรงพล ธมฺมโสภโณ กลิ่นบัว ๒๒ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๗๕. พระวรรธนะ ธมฺมนาโท คำใจ ๒๒ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.ตรี ป.๑-๒  
๗๖. พระไตรภพ ธมฺมารกฺขิโต รอดจันทร์ ๒๑ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.โท ป.๑-๒  
๗๗. พระอธิพงศ์ ธมฺมสาโร ร่วมชาติ ๒๑ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๗๘. พระทวีศักดิ์ ธมฺมสรโณ ชนะสิทธิ์ ๒๑ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.โท ป.๑-๒  
๗๙. พระปัณณทัต ธมฺมทตฺโต พรรณมณีทอง ๒๑ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๘๐. พระวรินทร ธมฺมมงฺคโล สุขเจริญ ๒๑ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๘๑. สามเณรโอสก้า   บัวพันธ์ ๒๒   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๘๒. สามเณรจักรธร   เติมสุข ๒๑   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๘๓. สามเณรเดชฤทธิ์   ฮ่องยี่ซี่ ๒๑   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท ป.๑-๒  
๘๔. สามเณรกิตติศักดิ์   ตกพันธ์ ๒๑   พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๘๕. สามเณรบุลากร   คำหมื่น ๒๐   พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๘๖. สามเณรภีมวัจน์   กิจพนาชัย ๒๐   พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.ตรี ป.๑-๒  
๘๗. สามเณรภูตะวัน   ถิ่นจันดา ๒๐   พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๘๘. สามเณรเจษฎากร   เสมสฤษดิ์ ๒๐   พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๘๙. สามเณรนันทยศ   อุกำแพง ๒๐   พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๙๐. สามเณรวันพู   ปราศจากอิทธิพล ๒๐   พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๙๑. สามเณรพงศกร   คงเปีย ๒๐   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๙๒. สามเณรฤทธิเดช   ธรรมวิชิตร์ ๒๐   พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๙๓. สามเณรสุวัฒนา   สีเนแก้ว ๒๐   พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๙๔. สามเณรอนันต์   กาญบุตร ๑๙   พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๙๕. สามเณรอานันทศักดิ์   รอดจันทร์ ๑๙   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๙๖. สามเณรณัชพน   มีศรีสุข ๑๙   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท ป.๑-๒  
๙๗. สามเณรสุทัศน์   ศิริมงคล ๑๙   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท ป.๑-๒  
๙๘. สามเณรธีรวัฒน์   บุญรักษา ๑๙   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๙๙. สามเณรวุฒินนท์   ศิริมา ๑๙   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท ป.๑-๒  
๑๐๐. สามเณรปิยวัฒน์   ปลอดรอด ๑๙   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท ป.๑-๒  
๑๐๑. สามเณรสรศักดิ์   มงคลมล ๑๙   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๐๒. สามเณรกฤษณะ   เมืองสนธิ์ ๑๙   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๐๓. สามเณรชาคริต   คำแท้ ๑๙   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๐๔. สามเณรวรดิษย์   เข็มเพชร ๑๙   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.ตรี ป.๑-๒  
๑๐๕. สามเณรสุรสิทธิ์   สุนทรพิทักษ์ ๑๙   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท ป.๑-๒  
๑๐๖. สามเณรธันวา   วางขุนทด ๑๙   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๐๗. สามเณรลิขิต   พรมแดง ๑๙   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๐๘. สามเณรพิทูร   ลิ่มสกุล ๑๘   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๐๙. สามเณรสุเมธ   ใจหล้า ๑๘   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท ป.๑-๒  
๑๑๐. สามเณรบัณฑิต   เนินทอง ๑๘   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท ป.๑-๒  
๑๑๑. สามเณรกมลวัฒน์   เลี้ยงประเสริฐ ๑๘   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๑๒. สามเณรณรงค์ฤทธิ์   บัวผา ๑๘   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๑๓. สามเณรสุเมฆ   คำแหงพล ๑๘   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท ป.๑-๒  
๑๑๔. สามเณรเอกพล   วงศ์สวาสดิ์ ๑๘   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.โท ป.๑-๒  
๑๑๕. สามเณรธณาวุธ   ธิวาจา ๑๘   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๑๖. สามเณรเอกพงษ์   พุ่มพวง ๑๘   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๑๗. สามเณรภูริเดช   โหรี ๑๘   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๑๘. สามเณรปุณยวีร์   เพ็งศรี ๑๘   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท ป.๑-๒  
๑๑๙. สามเณรสุราช   ศรีวิเศษ ๑๘   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๒๐. สามเณรชลกานต์   ชูชอบ ๑๘   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๒๑. สามเณรรณชัย   แสงวงศ์ ๑๘   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๒๒. สามเณรเสถียร   วรรณศิริไพจิตร ๑๘   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.โท ป.๑-๒  
๑๒๓. สามเณรรัฐวุฒิ   โพธิคำ ๑๘   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท ป.๑-๒  
๑๒๔. สามเณรสันติภาพ   ตันสิริ ๑๗   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.ตรี ป.๑-๒  
๑๒๕. สามเณรสุรพล   ศรีสะอาด ๑๗   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท ป.๑-๒  
๑๒๖. สามเณรอดิเรก   กันหาเขียว ๑๗   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๒๗. สามเณรจิรายุ   ทรัพย์โภคา ๑๗   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๒๘. สามเณรศิวกร   วาที ๑๗   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๒๙. สามเณรธีรภัทร   จำปาพัน ๑๗   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๓๐. สามเณรกัมปนาท   สุวรรณเลิศ ๑๗   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๓๑. สามเณรสิทธินนท์   ติสันทา ๑๗   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๓๒. สามเณรปฐมพงษ์   ธรรมสุทธิไพศาล ๑๗   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท ป.๑-๒  
๑๓๓. สามเณรสิทธิพล   สิงห์บัว ๑๗   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๓๔. สามเณรอากิโนบุ   โอซากะ ๑๗   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท ป.๑-๒  
๑๓๕. สามเณรภาราดร   วงษ์น้อย ๑๗   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท ป.๑-๒  
๑๓๖. สามเณรธนากร   มากุลต๊ะ ๑๗   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๓๗. สามเณรพงศธร   วงศ์ชัย ๑๗   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๓๘. สามเณรอภิสิทธิ์   คงเจริญ ๑๗   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๓๙. สามเณรมงคล   กันทร ๑๗   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๔๐. สามเณรทศพล   ประทุมภักดิ์ ๑๖   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๔๑. สามเณรวสุบัณฑิต   ภูชิตธนิสร ๑๖   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๔๒. สามเณรจิรษักดิ์   แป้นเพ็ชร ๑๖   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท ป.๑-๒  
๑๔๓. สามเณรบวรรัตน์   ลิขิตวิบูลย์ ๑๖   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท ป.๑-๒  
๑๔๔. สามเณรพรหมมา   จวงถาวร ๑๖   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๔๕. สามเณรโชคตระการ   สิงห์คำ ๑๖   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.ตรี ป.๑-๒  
๑๔๖. สามเณรธรรมธร   ทิพาธรรมคุณ ๑๖   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.ตรี ป.๑-๒  
๑๔๗. สามเณรณรงค์ศักดิ์   แช่มล้วน ๑๕   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท ป.๑-๒  
๑๔๘. สามเณรภัคณัฐ   จันทร์สมบูรณ์ ๑๕   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.๑-๒  
๑๔๙. สามเณรอานน   ตรีเนตร ๑๕   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท ป.๑-๒  
๑๕๐. สามเณรเนติธร   มนต์ดี ๑๕   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.ตรี ป.๑-๒  
                   

 

(ร่างฉบับที่ ๑) รายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ ชั้นประโยค ป.ธ. ๔
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักศาสนศึกษา วัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัด ปทุมธานี ภาค ๑
                   
ลำดับที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา ประเภทนักเรียน ประโยคเดิม หมายเหตุ
น.ธ. ป.ธ.
๑. พระมหาจิราพันธ์ วรเกตุ ธรรมชุณหนนท์ ๕๙ ๒๙ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๒. พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน เหลืองธาดา ๕๔ ๒๔ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๓. พระมหารังสรรค์ จิรสคฺโค จิราดิเรก ๔๗ ๒๔ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๔. พระมหาชูชาติ ขนฺติวณฺโณ ภู่วรรณชัยกุล ๕๗ ๒๓ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๕. พระมหาชีพ ตปสีโล แซ่ลิ่ม ๔๖ ๒๒ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๖. พระมหาอภิชาติ ฌานสุโภ ชัยหา ๔๕ ๒๑ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๗. พระมหาจิตวัฒน์ จนฺทวํโส จริยสันติธรรม ๔๖ ๒๑ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๘. พระมหาเจษฎา กิตฺติฐาโน ขัตติโยทัยวงศ์ ๔๖ ๒๐ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๙. พระมหาบุญชู อริยธมฺโม รัตนกมลโชติ ๕๖ ๑๙ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.โท ป.ธ.๓  
๑๐. พระมหาวีรพงษ์ สงฺขวํโส สังข์วงษ์ ๓๘ ๑๘ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๑๑. พระมหาพันภูมิ ญาณธมฺโม แซ่เถา ๓๔ ๑๓ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๑๒. พระมหาวิเชียร อภินนฺโท อารมย์ชื่น ๕๗ ๑๒ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๑๓. พระมหาวิศาล ปญฺญาวิสาโล พรมรักษา ๓๑ ๑๑ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๑๔. พระมหาวัชรินทร์ ปญฺญินฺโท วังเจ็กแซ่ ๓๑ ๑๑ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๑๕. พระมหากานต์ ญาณกนฺโต ลวากร ๓๑ ๑๑ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๑๖. พระมหาสุริยัน อาภากโร แสงแก้ว ๓๐ ๑๑ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๑๗. พระมหาอุกฤษฏ์ ชยุตฺตโม คงเทพ ๒๘ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๑๘. พระมหาธวัชชัย คุณากโร คำทองสุข ๒๗ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๑๙. พระมหาเสถียร จินฺตากโร เวียนนอก ๓๐ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๒๐. พระมหาอัครชัย อคฺคชโย อัคคะ ๒๖ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๒๑. พระมหาวงค์วริศ วิสารโท พงษ์ลี้รัตน์ ๔๑ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๒๒. พระมหาประพันธ์ ชาติวฑฺฒโก อ่อนช้อยสกุล ๒๕ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.โท ป.ธ.๓  
๒๓. พระมหาไพฑูรย์ ปญฺญาปทีโป ชาวน้ำ ๒๕ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๒๔. พระมหาเอกวศิน ธมฺมสุทฺโธ แจ่มเนียม ๒๓ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๒๕. พระมหายศพล ธมฺมพโล มะกระทัศ ๒๓ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๒๖. พระมหาอานนท์ ธมฺมิทฺธิโก ทับคง ๒๓ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๒๗. พระมหาสุระธรรม ธมฺมวีโร ปราบภัย ๒๒ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๒๘. พระมหาธนวัฒน์ สุวฑฺฒชโย บงกชชัยวิพุธ ๒๕ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๒๙. พระมหาชูชัย ธมฺมภูสิโต แก้วหงษา ๒๒ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๓๐. พระมหาบดีธรรม ธมฺมาภิรโม เศรษฐมาตย์ ๒๒ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๓๑. พระมหาอภิชาติ ธมฺมญาโณ ภายไธสง ๒๒ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๓๒. พระมหาอนันตพงศ์ ธมฺมสุนฺทโร ปากบั้น ๒๒ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๓๓. พระมหาจิรายุ ธมฺเมสโก เพชร์รักษา ๒๑ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๓๔. พระมหาพงศ์พล ธมฺมพโล สุขพันธ์ ๒๑ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.ตรี ป.ธ.๓ รอผลสอบ น.ธ.โท
๓๕. พระมหาณัฐพล สินฺทชโย เดชอารัญ ๒๓ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๓๖. สามเณรฉัตรทอง   เสาวรส ๒๒   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๓๗. สามเณรธนพล   เจริญผล ๒๑   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๓๘. สามเณรณรงฤทธิ์   วันศุกร์ ๒๑   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๓๙. สามเณรกันทรากร   เคนไชยวงค์ ๒๐   พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๔๐. สามเณรวุฒินันท์   เครือศรี ๒๐   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๔๑. สามเณรวสันต์   ปานบุญเกิด ๒๐   พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๔๒. สามเณรสิริโชค   นุชเทียน ๒๐   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๔๓. สามเณรเดชเมธี   ลังกาพินธุ์ ๒๐   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๔๔. สามเณรคงศักดิ์   เศษสังข์ ๒๐   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๔๕. สามเณรเควิน   ทองอันตัง ๒๐   พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๔๖. สามเณรพงศกร   อิงคะวะระ ๒๐   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๔๗. สามเณรชลิตนพณัฐ   คำภา ๑๙   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๔๘. สามเณรวันชัย   โคตุพันธ์ ๑๙   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๔๙. สามเณรบรรณวิชญ์   ภิรมย์รักษ์ ๑๙   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๕๐. สามเณรพลากร   ดีประเสริฐ ๑๙   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๕๑. สามเณรเขตโสภณ   ลักษณ์ลาวัณย์ ๑๙   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๕๒. สามเณรนิติกร   มุยคำ ๑๙   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๕๓. สามเณรสิทธิชาติ   บุญนำ ๑๙   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๕๔. สามเณรญาณวุฒิ   กิ่งก้าน ๑๙   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๕๕. สามเณรศุภลักษณ์   บุรีขันธ์ ๑๙   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๕๖. สามเณรแทน   พนักงาม ๑๙   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๕๗. สามเณรธนกิจ   แก้วเจริญวิริยะ ๑๙   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๕๘. สามเณรนฤเบศน์   ส่งประสาทศิลป์ ๑๘   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๕๙. สามเณรธนกร   ครุฑอ่ำ ๑๘   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๖๐. สามเณรวีรดล   สมานมิตร ๑๘   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๖๑. สามเณรศุภากร   หิรัญศรี ๑๘   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๖๒. สามเณรคงศักดิ์   สุกใส ๑๘   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๖๓. สามเณรศรายุทธ   หล้าสุดตา ๑๘   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท ป.ธ.๓  
๖๔. สามเณรบัณฑิต   แสงทอง ๑๘   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๖๕. สามเณรจอเหล่   ทูทอง ๑๘   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๖๖. สามเณรจักรพันธุ์   อยู่เย็น ๑๘   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๖๗. สามเณรวรวุฒิ   พุทธธรรม ๑๘   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๖๘. สามเณรโกมินทร์   ฉายยิ่ง ๑๗   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๖๙. สามเณรธนดล   ปิ่นแดง ๑๗   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๗๐. สามเณรสรศักดิ์   หล่อแหลม ๑๗   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๗๑. สามเณรสันติสุข   สุขคำมี ๑๗   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๗๒. สามเณรพัทธนันท์   สุนทรวรเชษฐ์ ๑๗   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๗๓. สามเณรอภิชา   แจ่มจันทร์ชนก ๑๗   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๗๔. สามเณรพิทยาธร   กรวิจิตต์ศิลป์ ๑๗   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๗๕. สามเณรวุฒิพงษ์   ดวงดอกไม้ ๑๗   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๗๖. สามเณรชยันต์พล   เปรมธาวินัย ๑๗   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๗๗. สามเณรสามารถ   พรายน้ำ ๑๖   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๗๘. สามเณรณัฐพงศ์   วิภาวิน ๑๖   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๗๙. สามเณรณัฐภัทร   จำปา ๑๖   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.โท ป.ธ.๓  
๘๐. สามเณรธไนศวรรย์   จิ๋ววิเศษ ๑๖   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๘๑. สามเณรนิธิพล   สายพินทอง ๑๖   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๘๒. สามเณรนวพล   วิลัยเกษ ๑๕   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
๘๓. สามเณรธนภูมิ   ผลิตวานนท์ ๑๕   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๓  
                   

 

(ร่างฉบับที่ ๑) รายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ ชั้นประโยค ป.ธ. ๕
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักศาสนศึกษา วัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัด ปทุมธานี ภาค ๑
                   
ลำดับที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา ประเภทนักเรียน ประโยคเดิม หมายเหตุ
น.ธ. ป.ธ.
๑. พระมหาณัฐ ปุญฺญาคโม บุญส่ง ๕๕ ๓๓ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๒. พระมหาไพฑูรย์ กมฺมพโล กสิกรรม ๕๒ ๓๒ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๓. พระมหาไสว สุวณฺณภาโส ทองคำ ๕๗ ๒๘ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๔. พระมหาสันติ เนปกฺโก สุภาชนะ ๔๓ ๒๒ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๕. พระมหาธณัช เชฏฺฐธมฺโม สุวรรณเศรษฐ ๓๙ ๒๐ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๖. พระมหาชัฏพงศ์ กตปุญฺโญ ฉายทองดี ๓๘ ๑๙ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๗. พระมหาจำรัส ภสฺสรญาโณ สอนสา ๓๓ ๑๔ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๘. พระมหาจักรพัชร์ นนฺทวํโส ปฐมวงศ์ชวาล ๓๕ ๑๓ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๙. พระมหาชวลิต อตฺถโชโต สหเจริญชัย ๒๘ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๑๐. พระมหาอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ ชินพิพัฒน์ ๓๖ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๑๑. พระมหากิตตินันท์ กิตฺตินนฺโท แสงส่งไพศาล ๒๗ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๑๒. พระมหาภาณุ โอภาสโก ภูวนาฏภิญโญ ๒๘ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๑๓. พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก ตรีสอน ๒๖ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๑๔. พระมหาพิทักษ์ กนฺตชโย จิตรจักร ๒๗ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๑๕. พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตชโย กิตติวชิระกุล ๒๖ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๑๖. พระมหาไพรัช วชิรธมฺโม นาสาธร ๒๕ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๑๗. พระมหาพุทธิวัฒน์ วฑฺฒนชโย อินทร์พงษ์ ๒๖ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๑๘. พระมหาศักรินทร์ เสตชโย อินชนะบาล ๒๖ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๑๙. พระมหาวรวุฒิ ภคินฺทชโย สุดจิตร์ ๒๕ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๒๐. พระมหาเอกมงคล มงฺคลชโย สมานวงศ์ ๒๕ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๒๑. พระมหาวีระพล วีรชโย หมื่นหาวงค์ ๒๔ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๒๒. พระมหามนตรี ธมฺมรกฺขิโต พายัพรักษ์ไพร ๒๓ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๒๓. พระมหาไพโรจน์ ธมฺมโรจโน พะวงจิตร ๒๓ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๒๔. พระมหาพัฒทานัย ธมฺมธีโร เคนไชยวงค์ ๒๒ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๒๕. พระมหาสุริยา สุริยชโย ฟักอ่ำ ๒๔ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๒๖. พระมหาวันเฉลิม เกวลชโย สุวรรณเลิศ ๒๓ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๒๗. พระมหาสมควร ปญฺญาสโม ตุใยรัมย์ ๓๔ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๒๘. พระมหาณัฐพงศ์ ธมฺมวิภูโต แสงวงศ์ ๒๒ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๒๙. พระมหาอภิวัฒน์ ธมฺมเมโธ ขันทอง ๒๒ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๓๐. พระมหาสุทธิเกียรติ ธมฺมวิสุทฺโธ วงศ์สวรรยา ๒๒ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๓๑. พระมหาศุภชัย ธมฺมสุโภ ดาระหงษ์ ๒๑ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๓๒. พระมหาเจตพงษ์ สกฺกชโย เสนคราม ๒๓ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๓๓. พระมหาทรงพล กิตฺติชโย หนูพรม ๒๓ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๓๔. พระมหาศราวุฒิ ปริสุทฺธิชโย วันลักษณ์ ๒๓ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๓๕. พระมหาศราวุฒิ สุรชโย เทียมเมฆา ๒๓ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๓๖. พระมหาพิศณุพนธ์ โสภิตชโย สีดาจัน ๒๒ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๓๗. พระมหาดุสิต ธมฺมเตโช คชเดช ๒๑ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๓๘. พระมหาอำพล พลชโย เนาว์ศรีสอน ๒๓ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๓๙. พระมหาพุฒิพงษ์ วุทฺธิชโย รัศมีจันทร์ ๒๒ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๔๐. พระมหาจิรศักดิ์ สตฺติชโย แสงฐิตาพันธ์ ๒๒ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๔๑. พระมหาอดินันท์ วีรชโย เสวนะบัณฑิตแพทย์ ๒๒ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๔๒. พระมหาโกวิน โกวิทชโย สอนโยธา ๒๒ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๔๓. พระมหาลัทธ์ ลทฺธชโย ยี่จา ๒๑ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๔๔. พระมหากิตติศักดิ์ กลฺยาณชโย ยอดทองหลาง ๒๑ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๔๕. พระมหาสวัสดิ์ สุรินฺทชโย ดัชถุยาวัตร ๒๑ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๔๖. พระมหาดูโน๊ะ เมธีชโย ขั้ว ๒๑ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๔๗. พระมหาภัคพล ภคชโย ศิลปศิลานนท์ ๒๑ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๔๘. พระมหาณัฐวุฒิ เตชินฺทชโย มโนทัย ๒๑ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๔๙. สามเณรชาญชัย   ชุ่มชื่น ๒๑   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๕๐. สามเณรพศวัต   ศรีวรพันธ์ ๒๑   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๕๑. สามเณรสุพรเทพ   แซ่ลิ้ม ๒๑   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๕๒. สามเณรปฏิพล   มุ่งประสิทธิชัย ๒๑   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๕๓. สามเณรณัฐพล   จันทา ๒๑   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๕๔. สามเณรอำนาจ   บุญโสภา ๒๑   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๕๕. สามเณรธวัชชัย   สายสมบัติ ๒๑   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๕๖. สามเณรอรรนพ   แก้วเสริม ๒๑   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๕๗. สามเณรฐิติพันธ์   ณัฐธยาน์ ๒๑   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๕๘. สามเณรณฑัต   สุรเณร ๒๐   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๕๙. สามเณรชยันต์   นิราช ๒๐   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๖๐. สามเณรนิพล   ฤทัยกูลมั่นคง ๒๐   พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๖๑. สามเณรนัทดนัย   วิภาวิน ๒๐   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๖๒. สามเณรสิทธิชัย   เดชคำพู ๒๐   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๖๓. สามเณรปุญญพัฒน์   หงษ์ศรี ๒๐   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๖๔. สามเณรธีรศักดิ์   รักสกุล ๒๐   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๖๕. สามเณรรัตนพล   ประสาททอง ๒๐   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๖๖. สามเณรธนากร   สุนี ๒๐   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๖๗. สามเณรเทวนาถ   โหรี ๒๐   พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๖๘. สามเณรอภิวัฒน์   ครองยุติ ๒๐   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๖๙. สามเณรธนพล   อุ่นบุญเรือง ๑๙   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๗๐. สามเณรธนบดี   ปัญญาดี ๑๙   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๗๑. สามเณรสุรธัช   ไชยคำหาญ ๑๙   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๗๒. สามเณรธัชธรรม   ตั้งบูรณะกุล ๑๙   พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๗๓. สามเณรเจตน์ภพ   วงษ์สมาจารย์ ๑๙   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๗๔. สามเณรปิยะวัฒน์   แปลงดี ๑๙   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๗๕. สามเณรศุภกร   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ๑๘   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๗๖. สามเณรชีวธันย์   ไพโรจน์ ๑๘   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๗๗. สามเณรไพโรจน์   กุรกนก ๑๘   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๗๘. สามเณรบุญฤทธิ์   เพชรรัตน์เมธากุล ๑๘   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๗๙. สามเณรบรรชา   ครองพันธ์ ๑๘   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๘๐. สามเณรอัครเดช   บุญกอง ๑๘   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๘๑. สามเณรหมี   อายี ๑๘   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๘๒. สามเณรกล้าตะวัน   พุ่มไสว ๑๘   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๘๓. สามเณรอธิบุตร   ยอดพุดซา ๑๘   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๘๔. สามเณรอดิเทพ   วิภาสพานิชกุล ๑๘   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๘๕. สามเณรศหัศวรรต   เอี่ยมสง่า ๑๗   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๘๖. สามเณรณัฐดนัย   เจริญศรี ๑๗   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๘๗. สามเณรประพนธ์   นวลเถลิงศักดิ์ ๑๗   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท ป.ธ.๔  
๘๘. สามเณรหงษ์ทอง   ไชยศรี ๑๗   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
๘๙. สามเณรจตุพร   ปากบั้น ๑๗   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท ป.ธ.๔  
๙๐. สามเณรวีรพงษ์   บัวศรี ๑๗   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๔  
                   
(ร่างฉบับที่ ๑) รายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ ชั้นประโยค ป.ธ. ๖
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักศาสนศึกษา วัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัด ปทุมธานี ภาค ๑
                   
ลำดับที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา ประเภทนักเรียน ประโยคเดิม หมายเหตุ
น.ธ. ป.ธ.
๑. พระมหาขจรศักดิ์ สตฺติปญฺโญ จงฤทธิพร ๕๙ ๓๐ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๒. พระมหาสุริยันต์ สุทฺธิเตโช ดาศรี ๔๕ ๒๒ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๓. พระมหาณธีธร สุภญาโณ ธนเดชพิพัฒ ๓๕ ๑๔ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๕ เปลี่ยนชื่อ - สกุล
๔. พระมหาอิทธิพล อิทฺธิชโย แพชัยสงค์ ๓๓ ๑๔ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๕. พระมหาพูลศักดิ์ ปุณฺณสกฺโก กระแสธร ๓๒ ๑๓ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๖. พระมหาผดุงพงษ์ ผาติวํโส แก้วดอก ๓๑ ๑๑ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๗. พระมหาวันชนะ ญาตชโย ตัณฑะดิลก ๓๐ ๑๐ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๘. พระมหาอดิเรก อติชโย แสงสุระ ๓๐ ๑๐ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๙. พระมหาสุพิศ ปภาตชโย รังศรี ๒๙ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๑๐. พระมหาณัฏฐสิทธิ์ เสฏฺฐชโย ตั้งสมบุญดีรัตน์ ๓๑ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๕ เปลี่ยนชื่อ - สกุล
๑๑. พระมหาวรพล กิตฺติปุญโญ บุญล้ำ ๒๗ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๑๒. พระมหาโสรัจน์ รตนวํโส เสริมรัตน์ ๒๕ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๑๓. พระมหาจตุรภัทร อาทิจฺจโรจโน แสงอุทัย ๒๔ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๑๔. พระมหาฉัตรชัย จิรญฺชโย นันทจิรวัฒน์ ๒๖ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๑๕. พระมหาณัฐวัฒน์ อมตชโย ลิ้มรัตน์ ๒๖ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๑๖. พระมหาสุทธิพงษ์ สุชโย ชุ่มดอนไพร ๒๖ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๑๗. พระมหาธนธรณ์ ธมฺมวิริโย จงรัตน์ ๒๓ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๑๘. พระมหากันตณัฐ พฺยตฺตชโย วรุณวงศ์ชัย ๒๔ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๑๙. พระมหาภัทรพล ธมฺมภทฺโท มุมทอง ๒๒ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๒๐. พระมหาฐิติวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน สมรัก ๒๒ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๒๑. พระมหารณฤทธิ์ ธมฺมวิสาโล บุญทูล ๒๒ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๒๒. พระมหาเอกพจน์ อภิชโย กุรกนก ๒๓ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๒๓. พระมหาอนุชน วิมุตฺติชโย วันจงคำ ๒๓ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๒๔. พระมหาชราธร ธมฺมโชโต นามวงษ์ ๒๒ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๒๕. พระมหาธานินทร์ กนฺตมโน คะสุดใจ ๓๒ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๒๖. พระมหาอรรถรักษ์ ญาตชโย อติชาต ๒๓ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๒๗. พระมหาต้นตระการ ธมฺมกุสโล พิลาดี ๒๑ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๒๘. พระมหานิรัชฌาน รกฺขิตชโย แก้ววชิราภรณ์ ๒๓ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๒๙. พระมหาอัศรางศ์กูล สุวรชโย ภาพสิงห์ ๒๒ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๓๐. พระมหาชนะชัย สชโย บุญญา ๒๒ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๓๑. พระมหานันทวัฒน์ ธมฺมนนฺโท ทองโท ๒๒ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๓๒. พระมหาวิทยา วิทูชโย เหลืองอร่าม ๒๔ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๓๓. สามเณรกัณฐ์   ขวัญทองยิ้ม ๒๑   พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๓๔. สามเณรเกียรติศักดิ์   เข็มขาว ๒๐   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๓๕. สามเณรสิทธิชัย   ชำนาญพุดซา ๒๐   พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๓๖. สามเณรปุญญพัฒน์   มนวรรธน์ ๒๐   พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๓๗. สามเณรกฤตภัค   อินใหม่ ๑๙   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๓๘. สามเณรวรพงศ์   สิริศรีมงคล ๑๙   พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
๓๙. สามเณรวาทิศ   คำแท้ ๑๗   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.ธ.๕  
                   

 

(ร่างฉบับที่ ๑) รายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ ชั้นประโยค ป.ธ. ๗
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักศาสนศึกษา วัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัด ปทุมธานี ภาค ๑
                   
ลำดับที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา ประเภทนักเรียน ประโยคเดิม หมายเหตุ
น.ธ. ป.ธ.
๑. พระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน เสนเพ็ง ๔๑ ๒๒ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๒. พระมหาธานินทร์ คณาธาโร คณาธาร ๕๐ ๒๑ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๓. พระมหาธัญสัณห์ กิตฺติสาโร ศรีบูระเดช ๔๐ ๒๑ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๔. พระมหาวรท กิตฺติปาโล วุฒินีรนาท ๔๑ ๒๐ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๕. พระมหากิตติ กิตฺติญาโณ เถลิงเกียรติขจร ๔๗ ๑๙ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๖. พระมหาธเนศร์ ฐานรโต ทรัพย์สมบูรณ์ ๓๙ ๑๙ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๗. พระมหาคณิน คณินฺโท เชิญศิริดำรงค์ ๓๔ ๑๕ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๘. พระมหาโกมล สุภจิตฺโต ด้วงเต่า ๓๔ ๑๔ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๙. พระมหาทวี อินฺทโชโต ปรางจันทร์ ๒๙ ๑๐ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๑๐. พระมหากิตติพงศ์ สิริชโย ศิลาวราเวทย์ ๓๗ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๑๑. พระมหากฤตนัย รตนปญฺโญ เอกรักษาศิลป์ชัย ๒๖ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๑๒. พระมหาธีรวัฒน์ ญาณชโย พูลทวี ๒๗ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๑๓. พระมหาแสงชัย คุณทฺธโร ชมภูวงค์ ๒๕ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๑๔. พระมหากฤตพจน์ สกฺกธมฺโม ปุระ ๒๕ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๑๕. พระมหาเอกราช ปธานชโย กิมง่วนสง ๒๗ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๑๖. พระมหาพัฒนา ภทฺรชโย ดานุ่ม ๒๖ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๑๗. พระมหาอโนชา อาทิตฺตชโย ตั้งตระกูล ๒๖ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๑๘. พระมหาอุกฤษฏ์ อุกฺกฎฐชโย บุญจำรวญ ๒๕ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๑๙. พระมหาฑาฎา ปคุณชโย เมินทุกข์ ๒๕ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๒๐. พระมหาธานินทร์ ทินฺนชโย ตะวะนะ ๒๕ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๒๑. พระมหาวิทยา ธมฺมวโร งามกฤตยา ๒๓ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๒๒. พระมหาพิเชษฐ์ โยคชโย ชินมา ๒๕ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๒๓. พระมหาชินวัฒน์ วาทชโย ภาระดีไพเราะห์ ๒๔ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๒๔. พระมหาวชิรวิทย์ วุฑฺฒชโย ปัญญาสมบัติ ๒๔ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๒๕. พระมหาทนงศักดิ์ เนกฺขมฺมชโย เติมผล ๒๔ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๒๖. พระมหาเทิดเกียรติ นาถชโย เวียงสิมมา ๒๔ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๒๗. พระมหาวรวัชร วรินฺทชโย นันติ ๒๔ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๒๘. พระมหาพงศธร สุจิตฺตชโย สุขจิต ๒๓ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๒๙. พระมหาพงศธร มหินฺทชโย มหาวงค์ ๒๓ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๓๐. พระมหาพิพัฒน์ วิชโย คงกระพันธ์ ๒๒ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๓๑. พระมหาสุวินิจ ปญฺญินฺทชโย เลาหวงศ์ ๒๑ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๓๒. พระมหาเมฑัต ธีรชโย ลาโส ๒๑ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๓๓. สามเณรธงชัย   นิยมพิทักษ์พงศ์ ๒๒   พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๓๔. สามเณรโนบุ   ทาคาซินา ๒๐   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๓๕. สามเณรวัฒนะ   ดอกสะบา ๑๙   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
๓๖. สามเณรอภิสิทธิ์   เหล่าชินชาติ ๑๘   สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.เอก ป.ธ.๖  
                   

 

(ร่างฉบับที่ ๑) รายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ ชั้นประโยค ป.ธ. ๘
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักศาสนศึกษา วัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัด ปทุมธานี ภาค ๑
                   
ลำดับที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา ประเภทนักเรียน ประโยคเดิม หมายเหตุ
น.ธ. ป.ธ.
๑. พระมหาเสกสรร จิรภาโส จี้แสง ๕๒ ๓๐ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๗  
๒. พระมหาสุพจน์ สุวโจ เปรื่องปราชญ์ ๕๓ ๒๓ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๗  
๓. พระมหาจตุรงค์ จิรฏฺฐิโต วงษ์เกิดศรี ๔๓ ๒๑ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๗  
๔. พระมหานัฐพล ปญฺญาชโย ฤทธิ์รักษา ๔๑ ๑๗ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๗  
๕. พระมหาประสงค์ ปารมิญฺชโย ปูไฝ ๓๗ ๑๖ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๗  
๖. พระมหาโชคชัย อาภากโร โค้คำหล้า ๓๓ ๑๒ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.เอก ป.ธ.๗  
๗. พระมหาเจริญ จารุชโย ไพศาลธารา ๓๐ ๑๐ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๗  
๘. พระมหาแก้วปัญญา ปญฺญาชโย หินกล้า ๓๐ ๑๐ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๗  
๙. พระมหาอภิชาติ วชิรชโย กิจันทร์ ๒๙ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๗  
๑๐. พระมหาเหมือนฝัน สํวรชโย สอนสวัสดิ์ ๒๘ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๗  
๑๑. พระมหาธนา วณฺณชโย ผิวก่ำ ๒๘ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๗  
๑๒. พระมหาประวิทย์ ปุณฺณชโย หลักด่าน ๒๘ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๗  
๑๓. พระมหาพลวิทย์ เขมินฺทชโย แต้พานิช ๒๗ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๗  
๑๔. พระมหาชาญชัย ชวนชโย วรวงค์ ๒๗ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๗  
๑๕. พระมหากู้เกียรติ กิจฺจารกฺโข สุขกิจเจ ๒๗ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.เอก ป.ธ.๗  
๑๖. พระมหาวัชรพล วิริยชโย ดวงหม่อง ๒๖ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๗  
๑๗. พระมหาวิทเนศ เวทชโย พันธุ์เพ็ง ๒๖ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๗  
๑๘. พระมหาฐาปนาวุฒิ ถาวรชโย คงช่วย ๒๕ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๗  
๑๙. พระมหาโชคชัย สิริชโย คมวิเศษ ๒๓ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๗  
๒๐. พระมหาเทวัญ ทตฺตชโย จ้อยสระคู ๒๓ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๗  
๒๑. พระมหาอาริศร สาสนชโย ทองประสาร ๒๓ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๗  
๒๒. พระมหาณัชทยุต วิจกฺขณชโย บุญคุ้มครอง ๒๓ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๗  
๒๓. พระมหาวิริทธิพล วีริทฺธิชโย อภิวิชญ์ชลชาติ ๒๒ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๗  
๒๔. พระมหาพงศธร ธีชโย เนาว์เภา ๒๒ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๗  
๒๕. พระมหาญาณวรุตม์ ญาณชโย กสิวงศ์ ๒๓ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๗  
๒๖. พระมหาธนกร ปริญฺญาชโย แก้วเจริญวิริยะ ๒๑ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๗  
๒๗. พระมหานำบุญ นาคชโย ตั้งตระกูล ๒๑ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๗  
๒๘. สามเณรณัฐดนัย   จันทะพันธ์ ๒๐   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๗  
๒๙. สามเณรณัฐพล   ภูวนาฎภิญโญ ๒๐   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๗  
๓๐. สามเณรภาสกร   ชาลาธราวัฒน์ ๒๐   สามเณรเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๗  
                   

 

(ร่างฉบับที่ ๑) รายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ ชั้นประโยค ป.ธ. ๙
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักศาสนศึกษา วัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัด ปทุมธานี ภาค ๑
                   
ลำดับที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา ประเภทนักเรียน ประโยคเดิม หมายเหตุ
น.ธ. ป.ธ.
๑. พระมหาสว่าง สุภภาโส นาคนวล ๔๘ ๒๙ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๘  
๒. พระมหาศิริศักดิ์ เหมมูโล เหมะมูล ๕๓ ๒๗ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๘  
๓. พระมหาสมบัติ ปภาโส นิรันดร์วงศ์วาน ๔๙ ๒๓ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๘  
๔. พระมหาสอน พุทฺธิสาโร จันทร์เปรียง ๔๒ ๒๒ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๘  
๕. พระมหาพิชิต ปญฺญาวโร ไชยยานนท์ ๓๘ ๑๙ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๘  
๖. พระมหามนต์ชัย อภิชาโน ศรีเทพ ๓๘ ๑๙ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๘  
๗. พระมหาบุญยงค์ จิตฺตทนฺโต คัมภิรานนท์ ๓๖ ๑๗ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๘ เปลี่ยนนามสกุล
๘. พระมหาไพบูณ โสภณชโย มะดารักษ์ ๓๖ ๑๓ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๘  
๙. พระมหาสมบุญ อนนฺตชโย บุญธรรม ๓๖ ๑๓ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๘  
๑๐. พระมหาดำรงค์ ปชฺโชตชโย สัมพะวงศ์ ๓๒ ๑๒ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๘  
๑๑. พระมหาพลวัฒน์ อรุณโชโต เอกอรุณรุ่งฤทธิ์ ๒๙ ๑๐ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๘  
๑๒. พระมหาอัศนัย วิสฺสุตชโย คำจีน ๓๐ ๑๐ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๘  
๑๓. พระมหาธนณัฏฐ์ กิตฺติปญฺโญ ปฏิวรณ์ ๒๙ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๘  
๑๔. พระมหาวัชระ วิทูรชโย ทิศทะษะ ๒๘ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๘  
๑๕. พระมหายอดนภา วิสิฏฺฐชโย บัตรวิเศษ ๒๘ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๘  
๑๖. พระมหาพลสันต์ พลคฺคชโย คุณสาร ๒๘ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๘  
๑๗. พระมหาบรรพิชิต ปสิทฺธชโย อนุพันธ์ ๒๗ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๘  
๑๘. พระมหากฤษดา อาโลกชโย อินเมอะ ๒๗ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๘  
๑๙. พระมหารณภพ กิตฺติธมฺโม ขุนสังวาลย์ ๒๕ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๘  
๒๐. พระมหาหล้า วิชิตชโย ปู่ทอง ๒๖ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๘  
๒๑. พระมหาทินพัฒน์ สารตฺถชโย ศิริพันธุ์ ๒๗ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๘  
๒๒. พระมหาพงศ์ศิริ สิริวิชโย เดือนขาว ๒๗ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๘  
๒๓. พระมหาจิรายุ โพธิชโย โพธิ์ศรีทอง ๒๕ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๘  
๒๔. พระมหาอธิวัฏ อธิชโย บุราณรมย์ ๒๔ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๘  
๒๕. พระมหาศุภณัฐ ธมฺมสุโภ เนตรสิน ๒๒ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๘  
                   

 

(ร่างฉบับที่ ๑) รายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ ชั้นประโยค (สมัครใหม่ รอตรวจสอบเพิ่มเติม)
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักศาสนศึกษา วัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัด ปทุมธานี ภาค ๑
                 
วันสมัคร คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ประเภทนักเรียน ประโยคเดิม สมัครสอบ
น.ธ. ป.ธ.
23-Jul-17 พระ ปฏิพาน กิตฺติมงฺคโล ยอดมงคล พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.เอก ประโยค ๑-๒ ป.ธ.3
28-Jul-17 พระมหา นพดล นวคุโณ ถ่อนสันเทียะ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๓ ป.ธ.4
24-Jul-17 พระมหา สุรสิทธิ์ นนฺทชโย แซ่เอี้ยว พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.เอก ป.ธ.๓ ป.ธ.4
28-Jul-17 พระมหา นิพล ธมฺมปภาโส ฤทัยกูลมั่นคง พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๔ ป.ธ.5
23-Jul-17 พระมหา พงศ์ศักดิ์ ฐานิโย คงคารัตนรักษ์ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๔ ป.ธ.5
23-Jul-17 พระมหา ณัฏฐสิทธิ์ เสฏฺฐชโย ตั้งสมบุญดีรัตน์ พระมหาเปรียญธรรม น.ธ.เอก ป.ธ.๕ ป.ธ.6
25-Jul-17 สามเณร หัสดี   เลิศพันราย พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๕ ป.ธ.6
27-Jul-17 สามเณร นัฐพงษ์   หยกลาภอุดมศรี พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๕ ป.ธ.6
25-Jul-17 พระมหา กัณฐ์ ธมฺมสาโร ขวัญทองยิ้ม พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๕ ป.ธ.6
26-Jul-17 สามเณร สุเชอ   อรจง พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๖ ป.ธ.7
25-Jul-17 พระมหา ธงชัย ธมฺมปชฺโชโต นิยมพิทักษ์พงศ์ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๖ ป.ธ.7
29-Jul-17 พระมหา กิตติพันธ์ ธมฺมกิตฺติโก ทฤษฎี พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ป.ธ.๗ ป.ธ.8
28-Jul-17 พระ เอกชัย ชยวณฺโณ วรรณอุดม พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก สมัครใหม่ 1-2
11-Aug-17 พระ ไพฑูรย์ อตฺถวโร สิงหประเสริฐ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก สมัครใหม่ 1-2
23-Jul-17 พระ รัศมี รํสิธมฺโม พิษณุประชา พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก สมัครใหม่ 1-2
10-Aug-17 พระ นาวิน นาถวโร จิวไว้วรณ์ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก สมัครใหม่ 1-2
23-Jul-17 พระ บริพัตร ฐิโตภาโส บานแย้ม พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.โท สมัครใหม่ 1-2
23-Jul-17 พระ สมหวัง เมธงฺกุโร คุรุศาสตรา พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.โท สมัครใหม่ 1-2
24-Jul-17 พระ ศักดิ์ดา ฐิตสกฺโก พลราชม พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก สมัครใหม่ 1-2
26-Jul-17 พระ วิชาญ ภทฺทญาโณ เลิศสหไพฑูรย์ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก สมัครใหม่ 1-2
26-Jul-17 พระ ยุทธชัย เสฏฺฐจิตฺโต พลอาจ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.ตรี สมัครใหม่ 1-2
26-Jul-17 พระ เมธี วรกาโร ศรีอาภรณ์ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก สมัครใหม่ 1-2
24-Jul-17 พระ อัครวินท์ วรินฺโท อริยวณิชย์ พระภิกษุประจำหน่วยงาน รอผลสอบ น.ธ.ตรี สมัครใหม่ 1-2
1-Aug-17 สามเณร สหรัถ   แสงสาร สามเณรปริยัติสามัญ น.ธ.โท สมัครใหม่ 1-2
1-Aug-17 พระ นันทยศ ธมฺมานนฺโท อุกำแพง พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ประโยค ๑-๒ ป.ธ.3
2-Aug-17 พระ ภีมวัจน์ ธมฺมวิสุทฺโธ กิจพนาชัย พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.โท ประโยค ๑-๒ ป.ธ.3
9-Aug-17 พระ ระเด่นศักดิ์ ชุติสฺสโร สายรัมย์ พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.เอก สมัครใหม่ 1-2
10-Aug-17 พระ ณัฐวุฒิ อคฺควฑฺฒโน หนูเกื้อ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก สมัครใหม่ 1-2
10-Aug-17 พระ ไชยโย ชเยสโก นันแสวง พระภิกษุ/สามเณรวัดสาขา น.ธ.ตรี สมัครใหม่ 1-2
10-Aug-17 พระมหา ศิริ สิริสาโร กาญจนวิชานนท์ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก ป.ธ.๓ ป.ธ.4
10-Aug-17 พระ อานุภาพ​ เขมสิ​ทฺโธ​ จงชานสิทโธ​ พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก สมัครใหม่ 1-2
11-Aug-17 พระ ลิขสิทธิ์ วิสุทฺธสีโล ช่างงาน พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ประโยค ๑-๒ ป.ธ.3
11-Aug-17 พระ ศรุต ณฏฺฐิโก ขวัญละมูล พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.ตรี สมัครใหม่ 1-2
11-Aug-17 พระ ธนาพล ธมฺมสิทฺโธ ขันเงิน พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.ตรี สมัครใหม่ 1-2
11-Aug-17 พระ ธรรมพล ขนฺติธมฺโม แก้วโชติรุ่ง พระภิกษุประจำหน่วยงาน น.ธ.เอก สมัครใหม่ 1-2
12-Aug-17 พระ ธีรโชติ รตนนนฺโท ถวิลวิสาร พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.ตรี สมัครใหม่ 1-2
12-Aug-17 พระ ชวิน ธมฺมโกวิโท พรธาดาวิทย์ พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.โท สมัครใหม่ 1-2
13-Aug-17 พระ ภูตะวัน ธมฺมชีโว ถิ่นจันดา พระนิสิตปัจจุบันสถาบันธรรมชัย น.ธ.เอก ประโยค ๑-๒ ป.ธ.3

 

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-831-1000 ต่อ 2222
e-mail : dkphrapariyat@gmail.com

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

Pariyat Facebook

Search