ปฏิทินการศึกษาบาลี ปี 2561

รายชื่ออาจารย์สอนประจำวิชา ตารางเรียนทุกชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชั้น/ห้อง อาจารย์ วิชา วัน ห้องเรียน
ป. ๑-๒ ก. พระมหาจิรายุ โพธิชโย ป.ธ.๙ แปล, ไวย. จ. - ส. ๔๑๓
ป. ๑-๒ ข. อาจารย์สุเทพ นากุดนอก ป.ธ.๔ แปล, ไวย. จ. - ส. ๔๑๔
ป. ๑-๒ ค. พระมหาบรรพิชิต ปสิทฺธชโย ป.ธ.๘ แปล, ไวย. จ. - ส. ๔๑๗
พระมหาณัฎฐสิทธิ์ เสฏฺฐชโย ป.ธ.๕
ป.ธ.๓ ก. พระสุธีรัตนาภรณ์ (สมเจตน์ อธิจิตฺโต ป.ธ.๙) แปล, สัม.,ไวย. จ., อ., พฤ. ๔๑๘
พระมหาวิทยา จิตฺตชโย พ., ศ., ส.
ป.ธ.๓ ข. พม.ศิริศักดิ์ เหมมูโล ป.ธ.๘ แปล, สัม.,ไวย. จ. - ส. ๔๒๑
ป.ธ.๔ ก. อาจารย์สิรินุช บุสโร บ.ศ.๙ แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) จ., พ., ศ. ๔๒๐
พระมหาวัชระ วิทูรชโย ป.ธ.๙ แปลมคธเป็นไทย (แปล) อ., พฤ., ส.
ป.ธ.๕ ก. พระมหาทองสุข ปญฺญาวณฺโณ ป.ธ.๙ (นาคหลวง) แปลมคธเป็นไทย (แปล) จ., พ., ศ. ๕๑๔
พระมหาธงชัย สารชโย ป.ธ.๙ แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) อ., พฤ., ส.
ป.ธ.๕ ข. พระมหานฤเบศ นเรโส ป.ธ.๙ (นาคหลวง) แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) จ., พ., ศ. ๕๑๓
พระมหาคํานึง ชินวํโส ป.ธ.๙ แปลมคธเป็นไทย (แปล) อ., พฤ., ส.
ป.ธ.๖ พระมหาคํานึง ชินวํโส ป.ธ.๙ แปลมคธเป็นไทย (แปล) จ., พ., ศ. คอมฯ๑
พระมหาอนุชิต ชิตชโย ป.ธ.๙ แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) อ., พฤ.
ป.ธ.๗ พระมหาเสนิญุสม์ สมทสฺสี ป.ธ.๙ แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) อ., พฤ., ส. ๕๑๗
พระเมธีธรรมาภรณ์ (สวอง ปญฺญาธโร ป.ธ.๙) แปลมคธเป็นไทย (แปล) จ., พ., ศ.
ป.ธ.๘ พระเมธีธรรมาภรณ์ (สวอง ปญฺญาธโร ป.ธ.๙) แปลมคธเป็นไทย (แปล) อ., พฤ. คอมฯ๓
พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย ป.ธ.๙) แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) ศ., ส.
** พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย ป.ธ.๙) แต่งฉันท์ภาษามคธ จ., พ.
ป.ธ.๙ ** พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย ป.ธ.๙) แต่งไทยเป็นมคธ จ., พ.
พระมหาเสนิญุสม์ สมทสฺสี ป.ธ.๙ แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) อ., พฤ.

หมายเหตุ : - ** พระราชปัญญาสุธี สอนวิชาแต่งฉันท์ ป.ธ.๘, วิชาแต่งไทย ป.ธ.๙ (จ., พ.) เรียนพร้อมกัน
- นักเรียนชั้นประโยค ป.ธ.๙ ที่ต้องการเข้าเรียนกับสำนักเรียนส่วนกลาง ให้ติดต่อ พม.วิทยา จิตฺตชโย (หัวหน้ากองพระบาลี)
- ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ และช่วงค่ำ เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ ของทุกวัน พอจ., พพล. ดูแลการอ่านหนังสือที่หมู่กุฏิฯ
- เฉพาะห้องที่ต้องสอบวันเสาร์ ให้สอบเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ค่ายจองแชมป์ หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม

 

ภาคพิเศษ

ชั้น/ห้อง อาจารย์ วิชา วัน ห้องเรียน
ป. ๑-๒ ก. อาจารย์นภาพร วรสายัณห์ ไวย., แปล. อาจารย์กำหนดเอง ๔๑๓
ป. ๑-๒ ข. พระมหานิติวิทย์ วฑฺฒชโย ป.ธ.๙ ไวย., แปล. อาจารย์กำหนดเอง ๔๑๘
ป. ๑-๒ นวกะ พระมหาดำรงค์ ปชฺโชตชโย ป.ธ.๘ ไวย., แปล. อาจารย์กำหนดเอง วิชาพื้นฐาน
ป. ๑-๒ นวกะ พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย ป.ธ.๙ ไวย., แปล. อาจารย์กำหนดเอง วิชาพื้นฐาน
ป.ธ.๓ พระมหา ดร.สุธรรม สุรตโน ป.ธ.๙ แปล., สัม., ไวย. อาจารย์กำหนดเอง คอมฯ๑
พระมหาประดิษฐ์ สิรีภาโส ป.ธ.๙ อาจารย์กำหนดเอง
อาจารย์สิรินุช บุสโร บ.ศ.๙ อาจารย์กำหนดเอง
บาลีสาธิต พระมหาสอน พุทฺธิสาโร ป.ธ.๘ ไวย., แปล. อาจารย์กำหนดเอง  

หมายเหตุ : -

 

Comment

ใบแจ้งจำนวนผู้ขอเข้าสอบความรู้บาลีศึกษา
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๒ วัดพระธรรมกาย
สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค  ๑
       
ชั้น ประเภท รวม
อุบาสก (ชาย) อุบาสิกา (หญิง)
บ.ศ. ๑-๒ ๔๑ ๔๔
บ.ศ. ๓
บ.ศ. ๔
บ.ศ. ๕
บ.ศ. ๖
บ.ศ. ๗
บ.ศ. ๘
บ.ศ. ๙
รวมทั้งหมด ๖๕ ๖๙

Comment

รายชื่ออาจารย์สอนประจำวิชา ตารางเรียนทุกชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชั้น/ห้อง อาจารย์ วิชา วัน ห้องเรียน
ป. ๑-๒ ก. พระมหาจิรายุ โพธิชโย ป.ธ.๙ แปล, ไวย. จ. - ส. ๔๑๓
ป. ๑-๒ ข. อาจารย์สุเทพ นากุดนอก ป.ธ.๔ แปล, ไวย. จ. - ส. ๔๑๔
ป. ๑-๒ ค. พระมหาบรรพิชิต ปสิทฺธชโย ป.ธ.๘ แปล, ไวย. จ. - ส. ๔๑๗
พระมหาณัฎฐสิทธิ์ เสฏฺฐชโย ป.ธ.๕
ป.ธ.๓ ก. พระสุธีรัตนาภรณ์ (สมเจตน์ อธิจิตฺโต ป.ธ.๙) แปล, สัม.,ไวย. จ., อ., พฤ. ๔๑๘
พระมหาวิทยา จิตฺตชโย พ., ศ., ส.
ป.ธ.๓ ข. พม.ศิริศักดิ์ เหมมูโล ป.ธ.๘ แปล, สัม.,ไวย. จ. - ส. ๔๒๑
ป.ธ.๔ ก. อาจารย์สิรินุช บุสโร บ.ศ.๙ แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) จ., พ., ศ. ๔๒๐
พระมหาวัชระ วิทูรชโย ป.ธ.๙ แปลมคธเป็นไทย (แปล) อ., พฤ., ส.
ป.ธ.๕ ก. พระมหาทองสุข ปญฺญาวณฺโณ ป.ธ.๙ (นาคหลวง) แปลมคธเป็นไทย (แปล) จ., พ., ศ. ๕๑๔
พระมหาธงชัย สารชโย ป.ธ.๙ แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) อ., พฤ., ส.
ป.ธ.๕ ข. พระมหานฤเบศ นเรโส ป.ธ.๙ (นาคหลวง) แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) จ., พ., ศ. ๕๑๓
พระมหาคํานึง ชินวํโส ป.ธ.๙ แปลมคธเป็นไทย (แปล) อ., พฤ., ส.
ป.ธ.๖ พระมหาคํานึง ชินวํโส ป.ธ.๙ แปลมคธเป็นไทย (แปล) จ., พ., ศ. คอมฯ๑
พระมหาอนุชิต ชิตชโย ป.ธ.๙ แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) อ., พฤ.
ป.ธ.๗ พระมหาเสนิญุสม์ สมทสฺสี ป.ธ.๙ แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) อ., พฤ., ส. ๕๑๗
พระเมธีธรรมาภรณ์ (สวอง ปญฺญาธโร ป.ธ.๙) แปลมคธเป็นไทย (แปล) จ., พ., ศ.
ป.ธ.๘ พระเมธีธรรมาภรณ์ (สวอง ปญฺญาธโร ป.ธ.๙) แปลมคธเป็นไทย (แปล) อ., พฤ. คอมฯ๓
พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย ป.ธ.๙) แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) ศ., ส.
** พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย ป.ธ.๙) แต่งฉันท์ภาษามคธ จ., พ.
ป.ธ.๙ ** พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย ป.ธ.๙) แต่งไทยเป็นมคธ จ., พ.
พระมหาเสนิญุสม์ สมทสฺสี ป.ธ.๙ แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) อ., พฤ.

หมายเหตุ : - ** พระราชปัญญาสุธี สอนวิชาแต่งฉันท์ ป.ธ.๘, วิชาแต่งไทย ป.ธ.๙ (จ., พ.) เรียนพร้อมกัน
                - นักเรียนชั้นประโยค ป.ธ.๙ ที่ต้องการเข้าเรียนกับสำนักเรียนส่วนกลาง ให้ติดต่อ พม.วิทยา จิตฺตชโย (หัวหน้ากองพระบาลี)
                - ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ และช่วงค่ำ เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ ของทุกวัน พอจ., พพล. ดูแลการอ่านหนังสือที่หมู่กุฏิฯ
                - เฉพาะห้องที่ต้องสอบวันเสาร์ ให้สอบเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ค่ายจองแชมป์ หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม

 

ภาคพิเศษ

ชั้น/ห้อง อาจารย์ วิชา วัน ห้องเรียน
ป. ๑-๒ ก. อาจารย์นภาพร วรสายัณห์ ไวย., แปล. อาจารย์กำหนดเอง ๔๑๓
ป. ๑-๒ ข. พระมหานิติวิทย์ วฑฺฒชโย ป.ธ.๙ ไวย., แปล. อาจารย์กำหนดเอง ๔๑๘
ป. ๑-๒ นวกะ พระมหาดำรงค์ ปชฺโชตชโย ป.ธ.๘ ไวย., แปล. อาจารย์กำหนดเอง วิชาพื้นฐาน
ป. ๑-๒ นวกะ พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย ป.ธ.๙ ไวย., แปล. อาจารย์กำหนดเอง วิชาพื้นฐาน
ป.ธ.๓ พระมหา ดร.สุธรรม สุรตโน ป.ธ.๙ แปล., สัม., ไวย. อาจารย์กำหนดเอง คอมฯ๑
พระมหาประดิษฐ์ สิรีภาโส ป.ธ.๙ อาจารย์กำหนดเอง
อาจารย์สิรินุช บุสโร บ.ศ.๙ อาจารย์กำหนดเอง
บาลีสาธิต พระมหาสอน พุทฺธิสาโร ป.ธ.๘ ไวย., แปล. อาจารย์กำหนดเอง  

หมายเหตุ : -

 

Comment

ปฏิทินการศึกษาพระบาลี ปี 2561-2562

 

วัน/เดือน/ปี กำหนดการ
9 พ.ค. 2561 ปฐมนิเทศเปิดเรียน
28 พ.ค. 2561 รับพัด ป.ธ.6,9
29 พ.ค. 2561 วิสาขบูชา
รอกำหนดจากสำนักพุทธ รับพัด ป.ธ.3 และรับใบประกาศนียบัตรประโยค 1 2
12 – 13 มิ.ย. 2561 หยุดเรียนเพื่อเตรียมงานวันไหว้ครู
14 มิ.ย. 2561 งานวันไหว้ครู
1 ก.ค. 2561 มุทิตา ป.ธ.9,6,3 ที่ห้องแก้วสารพัดนึก
27 ก.ค. 2561 วันอาสาฬหบูชา
28 ก.ค. 2561 วันเข้าพรรษา
5 ส.ค. 2561 มุทิตาสักการะ ป.ธ.9 ทั่วประเทศ
19 ส.ค. 2561 ถวายทุนการศึกษา ป.ธ.9,6,3 ทั้งวัดที่ห้อง SPD 7
15 – 17 ก.ย. 2561 สอบคัดชื่อเพื่อส่งสอบสนามหลวง
24 – 26 ก.ย. 2561 สอบซ่อมคัดชื่อเพื่อส่งสอบสนามหลวง
18 – 21 ต.ค. 2561 สอบนักธรรมสนามหลวง ชั้นตรี
24 ต.ค. 2561 วันมหาปวารณา/วันออกพรรษา
24 – 27 พ.ย. 2561 สอบนักธรรมสนามหลวง ชั้น โท เอก
29 พ.ย. 2561 สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก
1 ม.ค. 2562 หยุดเรียนวันปีใหม่
7 – 11 ม.ค. 2562 หยุดเรียนจัดงานวันสามเณร
14 ม.ค. – 26 ก.พ. 2562 ติวก่อนสอบประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.5
6 – 7 ก.พ. 2562 ป.ธ.6-7, บ.ศ.6-7 สอบบาลีสนามหลวง
8 – 10 ก.พ. 2562 ป.ธ.8-9, บ.ศ.8-9 สอบบาลีสนามหลวง
1 – 3 มี.ค. 2562 ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.5, บ.ศ. 1-2 ถึงบ.ศ.5 สอบบาลีสนามหลวง
22 – 26 มี.ค. 2562 ตรวจข้อสอบบาลีรอบแรก
27 มี.ค. 2562 ประกาศผลสอบบาลีรอบแรก
10 มี.ค. – 27 เม.ย. 2562 ติวบาลีก่อนสอบซ่อม
29,30 เม.ย. – 1 พ.ค. 2562 ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.5, บ.ศ. 1-2 ถึงบ.ศ.5 สอบซ่อม
13 – 15 พ.ค. 2562 ตรวจข้อสอบรอบสอง
16 พ.ค. 2562 ประกาศผลบาลีสอบซ่อม

ข้อมูลจาก กองบาลี โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

Comment

ผลสอบผ่านบาลี ผลสอบผ่านบาลีศึกษา ผลสอบซ่อมบาลี ผลสอบซ่อมบาลีศึกษา

 

รายชื่อผู้สอบซ่อมบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 5


  ผลสอบวิชา        
ลำดับ ปทม. ปมท. ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก
1  *  -  นางสาวพิมพ์พิศา พรหมสาส์น 18  พระธรรมกาย

 

รายชื่อผู้สอบซ่อมบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 4


  ผลสอบวิชา        
ลำดับ ปทม. ปมท. ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก
1 * - นางสาวนพวรรณ ลาภอนันต์นพคุณ 49 พระธรรมกาย

 

รายชื่อผู้สอบซ่อมบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 3


  ผลสอบวิชา        
ลำดับ ปมท. สัม. ไว. ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก
1 - - * นางสาวจามรี ตั้งกสิกิจ 45 พระธรรมกาย
2 - - * นางสาวศันสนีย์ ชุมพลบัญชร 37 พระธรรมกาย
3 - - * นางสาวภัคภร แจ่มจันทร์ชนก 35 พระธรรมกาย

 

รายชื่อผู้สอบซ่อมบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 1-2


  ผลสอบวิชา        
ลำดับ ปมท. ไว. ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก
1 - * นางสาวสุภัสสร เฉกแสงทอง 37 พระธรรมกาย
2 - * นางสาวหทัยกาญจน์ สมานวงศ์ 28 พระธรรมกาย
3 - * นางสาวพิกุล เสนาพันธ์ 26 พระธรรมกาย
4 - * นางสาวพลอย วงษ์จันทร์ 25 พระธรรมกาย
5 - * นางสาวธวันหทัย แสงทอง 24 พระธรรมกาย
6 - * นางสาวพรพิมล ศรีหมอก 23 พระธรรมกาย

Comment

3291762
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
13042
17951
41575
3170410
215109
325375
3291762

Your IP: 54.81.71.219
2018-06-19 21:24

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-831-1000 ต่อ 2222
e-mail : dkphrapariyat@gmail.com

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

Pariyat Facebook

Search