ปฏิทินการศึกษาบาลี ปี 2560

ใบแจ้งจำนวนผู้ขอเข้าสอบความรู้บาลีศึกษา
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๒ วัดพระธรรมกาย
สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค  ๑
       
ชั้น ประเภท รวม
อุบาสก (ชาย) อุบาสิกา (หญิง)
บ.ศ. ๑-๒ ๔๑ ๔๔
บ.ศ. ๓
บ.ศ. ๔
บ.ศ. ๕
บ.ศ. ๖
บ.ศ. ๗
บ.ศ. ๘
บ.ศ. ๙
รวมทั้งหมด ๖๕ ๖๙

Comment

รายชื่ออาจารย์สอนประจำวิชา ตารางเรียนทุกชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชั้น/ห้อง อาจารย์ วิชา วัน ห้องเรียน
ป. ๑-๒ ก.  พระสุธีรัตนาภรณ์ (สมเจตน์ อธิจิตฺโต ป.ธ.๙) แปล, ไวย. จ., อ., พฤ. อ. ๓ ห้อง ๓๒๓ 
พม.นิติวิทย์ วฑฺฒชโย ป.ธ.๙ พ., ศ., (ส.)
ป. ๑-๒ ข. พม.ไพบูณ โสภณชโย ป.ธ.๘ แปล, ไวย. จ. - ส. อ. ๔ ห้อง ๔๒๕
ป. ๑-๒ ค. อาจารย์สุเทพ นากุดนอก ป.ธ.๔ แปล, ไวย. จ. - ส. อ. ๑ ห้อง ๑๒๑
ป. ๑-๒ ง. พม.สุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ ป.ธ.๙ (นาคหลวง) แปล, ไวย. จ. - ส. อ. ๔ ห้อง ๔๒๗
ป.ธ.๓  พม.เจริญ จารุชโย ป.ธ.๗ แปล., สัม. จ. - ศ. อ. ๑ ห้องเก็บพัด 
พม.สุธรรม สุรตโน ป.ธ.๙ ไวย. ส.
ป.ธ.๔ ก.  อาจารย์สิรินุช บุสโร บ.ศ.๙ แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) จ., พ., ศ. อ. ๔ ห้อง ๔๒๑ 
พม.วรพงษ์ กุสลชโย ป.ธ.๙ แปลมคธเป็นไทย (แปล) อ., พฤ., ส.
ป.ธ.๔ ข.  พม.ศิริศักดิ์ เหมมูโล ป.ธ.๘ แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) อ., พฤ., ส. อ. ๔ ห้อง ๔๒๓ 
พม.นฤเบศ นเรโส ป.ธ.๙ (นาคหลวง) แปลมคธเป็นไทย (แปล) จ., พ., ศ.
ป.ธ.๕ ก.  พม.ธงชัย สารชโย ป.ธ.๙ แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) อ., พฤ., ส. อ. ๓ ห้อง ๓๒๔ 
พม.คํานึง ชินวํโส ป.ธ.๙ แปลมคธเป็นไทย (แปล) จ., พ., ศ.
ป.ธ.๕ ข.  พม.ทองสุข ปญฺญาวณฺโณ ป.ธ.๙ (นาคหลวง) แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) จ., พ., ศ. อ. ๔ ห้อง ๔๒๖ 
พม.ประดิษฐ์ สิรีภาโส ป.ธ.๙ แปลมคธเป็นไทย (แปล) อ., พฤ., ส.
ป.ธ.๖  พม.อนุชิต ชิตชโย ป.ธ.๙ แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) จ., พ., ศ. อ. ๑ ห้องประชุม 
พม.คํานึง ชินวํโส ป.ธ.๙ แปลมคธเป็นไทย (แปล) อ., พฤ., ส.
ป.ธ.๗  พม.เสนิญุสม์ สมทสฺสี ป.ธ.๙ แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) อ., พฤ., ส. อ. ๓ ห้อง ๓๒๒ 
พระเมธีธรรมาภรณ์ (สวอง ปญฺญาธโร ป.ธ.๙) แปลมคธเป็นไทย (แปล) จ., พ., ศ.
ป.ธ.๘   ** พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย ป.ธ.๙) แต่งฉันท์ภาษามคธ จ., พ. อ. ๓ ห้อง ๓๒๗    
พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย ป.ธ.๙) แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) ศ., ส.
*พระเมธีธรรมาภรณ์ (สวอง ปญฺญาธโร ป.ธ.๙) แปลมคธเป็นไทย (แปล) อ., พฤ.
ป.ธ.๙  ** พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย ป.ธ.๙) แต่งไทยเป็นมคธ จ., พ.
*พระเมธีธรรมาภรณ์ (สวอง ปญฺญาธโร ป.ธ.๙) แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) อ., พฤ.

 หมายเหตุ : *พระเมธีธรรมาภรณ์ สอนวิชาแปล ป.ธ.๘, วิชากลับ ป.ธ.๙ (อ., พฤ.) เรียนพร้อมกัน
                         ** พระราชปัญญาสุธี สอนวิชาแต่งฉันท์ ป.ธ.๘, วิชาแต่งไทย ป.ธ.๙ (จ., พ.) เรียนพร้อมกัน
                         - นักเรียนชั้นประโยค ป.ธ.๙ ที่ต้องการเข้าเรียนกับสํานักเรียนส่วนกลาง ให้ติดต่อ พม.วิทยา จิตฺตชโย (หัวหน้ากองพระบาลี)
                         - ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ และช่วงค่ำ เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ ของทุกวัน พอจ., พพล. ดูแลการอ่านหนังสือที่หมู่กุฏิฯ
                         - ทุกชั้น เรียนเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน
                         - เฉพาะห้องที่ต้องสอบวันเสาร์ ให้สอบเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

 

ภาคพิเศษ

ชั้น/ห้อง อาจารย์ วิชา วัน ห้องเรียน
ป. ๑-๒ อาจารย์นภาพร วรสายัณห์ ไวย., แปล. อาจารย์กำหนดเอง อาคาร ๑ ห้องประชุม
ป.ธ.๓ พม.ศิริศักดิ์ เหมมูโล แปล., สัม., ไวย. อาจารย์กำหนดเอง อาคาร ๑ ห้อง ๑๒๑
บาลีสาธิต พม.สอน พุทฺธิสาโร ป.ธ.๘ ไวย., แปล. อา. อาจารย์ก าหนดเอง

 หมายเหตุ : - ป. ๑-๒ และ ป.ธ.๓ เรียนเวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ของวันที่เปิดเรียน

 

Comment

ปฏิทินการศึกษาพระบาลี ปี 2560-61

 

วัน/เดือน/ ปี กำหนดการ
๙ พ.ค. ๖๐ รับพัด ป.ธ.๖,๙
๑๐ พ.ค. ๖๐ วันวิสาขบูชา
๑๙ พ.ค. ๖๐
ปฐมนิเทศเปิดเรียน
๑๔ - ๑๕ มิ.ย. ๖๐ หยุดเรียนเพื่อเตรียมงานวันไหว้ครู
๑๖ มิ.ย. ๖๐ งานวันไหว้ครู
๗ มิ.ย. ๖๐
รับพัดป.ธ.๓ และรับใบประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒
๒ ก.ค. ๖๐
มุทิตา ป.ธ.๙,๖,๓ และบ.ศ.๖,๓ ที่ห้องแก้วสารพัดนึก
๘ ก.ค. ๖๐ วันอาสาฬหบูชา
๙ ก.ค. ๖๐ วันเข้าพรรษา
๖ ส.ค. ๖๐
มุทิตาสักการะ ป.ธ.๙ ทั่วประเทศ
๒๖ ส.ค. ๖๐ ถวายทุนการศึกษา ป.ธ.๙,๖,๓และบ.ศ.๖,๓ ทั้งวัดที่ห้องSPD7
๑๕ - ๑๗ ก.ย. ๖๐ สอบคัดชื่อเพื่อส่งสอบสนามหลวง
๒๔ - ๒๖ ก.ย. ๖๐
สอบซ่อมคัดชื่อเพื่อส่งสอบสนามหลวง
๒๙,๓๐ ก.ย. - ๒ ต.ค. ๖๐
สอบนักธรรมสนามหลวง ชั้นตรี
๕ ต.ค. ๖๐ วันมหาปวารณา/วันออกพรรษา
๕ - ๘ พ.ย. ๖๐ สอบนักธรรมสนามหลวง ชั้น โท เอก
๑๐ พ.ย. ๖๐ สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก
๑ ม.ค. ๖๑ หยุดเรียนวันปีใหม่
๘ - ๑๒ ม.ค. ๖๑ หยุดเรียนจัดงานวันสามเณร
๑๕ ม.ค. - ๘ ก.พ. ๖๑ ติวก่อนสอบประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๕
๑๘ - ๑๙ ม.ค. ๖๑
ป.ธ.๖-๗, บ.ศ.๖-๗ สอบบาลีสนามหลวง
๒๐ - ๒๒ ม.ค. ๖๑ ป.ธ.๘-๙, บ.ศ.๗-๙ สอบบาลีสนามหลวง
๑๐ - ๑๒ ก.พ. ๖๑ ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ. ๕ สอบบาลีสนามหลวง
๓ - ๗ มี.ค. ๖๑ ตรวจข้อสอบบาลีรอบแรก
๘ มี.ค. ๖๑ ประกาศผลสอบบาลีรอบแรก
๑๐ มี.ค. - ๘ เม.ย. ๖๑ ติวบาลีก่อนสอบซ่อม
๑๐ - ๑๒ เม.ย. ๖๑ ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๕, บ.ศ. ๑-๒ ถึงบ.ศ.๕ สอบซ่อม
๒๔ - ๒๖ เม.ย. ๖๑ ตรวจข้อสอบรอบสอง
๒๗ เม.ย. ๖๑
ประกาศผลสอบซ่อม

ข้อมูลจาก กองบาลี โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

Comment

ผลสอบผ่านบาลี ผลสอบผ่านบาลีศึกษา ผลสอบซ่อมบาลี ผลสอบซ่อมบาลีศึกษา

 

รายชื่อผู้สอบซ่อมบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 5


  ผลสอบวิชา        
ลำดับ ปทม. ปมท. ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก
1  *  -  นางสาวพิมพ์พิศา พรหมสาส์น 18  พระธรรมกาย

 

รายชื่อผู้สอบซ่อมบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 4


  ผลสอบวิชา        
ลำดับ ปทม. ปมท. ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก
1 * - นางสาวนพวรรณ ลาภอนันต์นพคุณ 49 พระธรรมกาย

 

รายชื่อผู้สอบซ่อมบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 3


  ผลสอบวิชา        
ลำดับ ปมท. สัม. ไว. ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก
1 - - * นางสาวจามรี ตั้งกสิกิจ 45 พระธรรมกาย
2 - - * นางสาวศันสนีย์ ชุมพลบัญชร 37 พระธรรมกาย
3 - - * นางสาวภัคภร แจ่มจันทร์ชนก 35 พระธรรมกาย

 

รายชื่อผู้สอบซ่อมบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 1-2


  ผลสอบวิชา        
ลำดับ ปมท. ไว. ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก
1 - * นางสาวสุภัสสร เฉกแสงทอง 37 พระธรรมกาย
2 - * นางสาวหทัยกาญจน์ สมานวงศ์ 28 พระธรรมกาย
3 - * นางสาวพิกุล เสนาพันธ์ 26 พระธรรมกาย
4 - * นางสาวพลอย วงษ์จันทร์ 25 พระธรรมกาย
5 - * นางสาวธวันหทัย แสงทอง 24 พระธรรมกาย
6 - * นางสาวพรพิมล ศรีหมอก 23 พระธรรมกาย

Comment

ผลสอบผ่านบาลี ผลสอบผ่านบาลีศึกษา ผลสอบซ่อมบาลี ผลสอบซ่อมบาลีศึกษา

 

รายชื่อประโยค ป.ธ. 5


  ผลสอบวิชา          
ลำดับ ปทม. ปมท. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา
1 -  * พระมหาไสว สุวณฺณภาโส ทองคำ 45 26
2 * - พระมหาภาณุ โอภาสโก ภูวนาฏภิญโญ 26 6
3 * - พระมหาธราธร ภทฺทวํโส หงษ์เจริญ 24 5
4 * - พระมหาโสรัจน์ รตนวํโส เสริมรัตน์ 23 4
5 * - พระมหาฉัตรชัย จิรญฺชโย นันทจิรวัฒน์ 24 3
6 - * พระมหาธนธรณ์ ธมฺมวิริโย จงรัตน์ 21 2
7 * - พระมหาภัทรพล ธมฺมภทฺโท มุมทอง 20 1
8 * - พระมหารณฤทธิ์ ธมฺมวิสาโล บุญทูล 20 1
9 - * สามเณรกิตติศักดิ์   ยอดทองหลาง 19  
10 * - สามเณรเจตน์ภพ   วงษ์สมาจารย์ 17  

 

รายชื่อประโยค ป.ธ. 4


  ผลสอบวิชา          
ลำดับ ปทม. ปมท. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา
1 * - พระมหาธณัช เชฏฺฐธมฺโม สุวรรณเศรษฐ 37 18
2 - * พระมหาพันภูมิ ญาณธมฺโม แช่เถา 32 11
3 * - พระมหาประพันธ์ ชาติวฑฺฒโก อ่อนซ้อยสกุล 23 3
4 * - สามเณรอนันตพงศ์   ปากบั้น 20  
5 - * สามเณรสุพรเทพ   แซ่ลิ้ม 19  
6 - * สามเณรดูโน๊ะ   ขั้ว 19  
7 - * สามเณรปฏิพล   มุ่งประสิทธิชัย 19  
8 - * สามเณรอำนาจ   บุญโสภา 19  
9 - * สามเณรนิพล   ฤทัยกูลมั่งคง 18  
10 * - สามเณรเทวนาถ   โหรี 18  
11 * - สามเณรอภิวัฒน์   ครองยุติ 18  
12 - * สามเณรชลิตนพณัฐ   คำภา 17  
13 - * สามเณรเขตโสภณ   ลักษณ์ลาวัณย์ 17  
14 - * สามเณรสุรธัช   ไชยคำหาญ 17  
15 - * สามเณรธัชธรรม   ตั้งบูรณะกุล 17  
16 - * สามเณรศุภกร   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 16  
17 - * สามเณรชีวธันย์   ไพโรจน์ 16  
18 - * สามเณรบุญฤทธิ์   เพชรรัตน์เมธากุล 16  
19 - * สามเณรกล้าตะวัน   พุ่มไสว 16  
20 - * สามเณรบัณฑิต   แสงทอง 16  
21 - * สามเณรจักรพันธ์ุ   อยู่เย็น 16  
22 - * สามเณรประพนธ์   นวลเถลิงศักดิ์ 15  

 

รายชื่อประโยค ป.ธ. 3


  ผลสอบวิชา          
ลำดับ ปมท. สัม. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา
1 - * - พระสุรสิทธิ์ สุรสิทฺโธ สุขเกษม 46 27
2 - - * พระวีระพงษ์ นิมฺมโล ทองหนัก 34 14
3 - - * พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติสกฺโก เอนกพงษ์ 26 7
4 - - * พระเอกชัย ชยสาโร ยาชุมภู 39 3
5 - * - พระรังสรรค์ ธมฺมทินฺโน ภูลายขาว 25 3
6 * - - พระณัฐพงศ์ คุณฏฺฐิโต คำดิษฐ 23 3
7 - * - พระไพฑูรย์ ปญฺญาปทีโป ขาวน้ำ 23 3
8 * - * พระอานนท์ ธมฺมิทฺธิโก ทับคง 21 1
9  - * - สามเณรฉัตรทอง   เสาวรส 20  
10 - * - สามเณรจิรายุ   เพชร์รักษา 19  
11 - * - สามเณรธนพล   เจริญผล 19  
12 - - * สามเณรพงศ์พล   สุขพันธ์ 19  
13 - - * สามเณรทวีศักดิ์   ชนะสิทธิ์ 19  
14 - * - สามเณรวุฒินันท์   เครือศรี 19  
15 - * * สามเณรภูตะวัน   ถิ่นจันดา 18  
16 - * * สามเณร ม.ล.เดชเมธี   ลังกาพินธุ์ 18  
17 * * - สามเณรคงศักดิ์   เศษสังข์ 18  
18  - - * สามเณรวันชัย   โคตุพันธ์ 17  
19 * - - สามเณรอานันทศักดิ์   รอดจันทร์ 17  
20 - * - สามเณรนิติกร   มุยคำ 17  
21 * * - สามเณรสิทธิชาติ   บุญนำ 17  
22 - * - สามเณรแทน   พนักงาม 17  
23 - * - สามเณรธนกิจ   แก้วเจริญวิริยะ 17  
24 - - * สามเณรฤานิต   หวลมานพ 16  
25 * * - สามเณรศุภากร   หิรัญศรี 16  
26 - * * สามเณรศรายุทธ   หล้าสุดตา 16  
27 - * - สามเณรปุณยวีร์   เพ็งศรี 16  
28 - * - สามเณรรัฐวุฒิ   โพธิคำ 16  
29 * - - สามเณรสุรพล   ศรีสะอาด 15  
30 - * - สามเเณรธนดล   ปิ่นแดง 15  
31 * * - สามเณรสันติสุข   สุขคำมี 15  
32 - * - สามเณรวุฒิพันธ์   ขจรพิพัฒน์ 15  
33 - - * สามเณรอภิชา   แจ่มจันทร์ชนก 15  
34 - - * สามเณรพิทยาธร   กรวิจิตต์ศิลป์ 15  
35 - * * สามเณรวุฒิพงษ์   ดวงดอกไม้ 15  
36 - * - สามเณรณรงค์ศักดิ์   แช่มล้วน 13  

 

รายชื่อประโยค 1-2


  ผลสอบวิชา          
ลำดับ ปมท. ไว. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา
1 - * พระพิสุทธิ์ ฐานสุทฺโธ ชัยวงศ์ 44 11
2 - * พระอิศเรศ กิตฺติสฺสโร กันใจบุตร 36 9
3 - * พระนพพร จนฺทโรจโฯ โรจนภิญโญ 35 9
4 * - พระสมโภชน์ อตฺตชิโน สิงขรณ์ 29 8
5 - * พระกิตติมศักดิ์ ถิรวชิโร กลั่นแสง 29 6
6 - * พระณฐาภพ สนฺติพโล พงษ์ตุ้ย 27 5
7 - * พระภัทรพงษ์ เหมภทฺโท เทาศิริ 28 5
8 - * พระสุบงกช นิสมฺมกาโร พันธ์คำภา 28 4
9 - * พระนิกร สิริพนฺโธ ทองคำสุข 25 4
10 - * พระสุกิจ จิรสุโข สุขล้อม 29 3
11 - * พระเมธี วรกาโร ศรีอาภรณ์ 42 3
12 - * พระภูวิชญ์ วรธมฺโม เทวะเศกสรรค์ 24 3
13 * - พระสถาพร มหาสุโข สุขดี 21 2
14 - * พระอิสรพงษ์ ปโมทิโต เกษหอม 21 2
15 - * พระพักชัย ธมฺมปวโร หยกพงค์ไล 21 1
16 * - พระลำเงิน ธมฺมสโร สุวรรณวงศ์ 20 1
17  - * สามเณรอุกฤษฏ์   ทองห่อ 20  
18 - * สามเณรศรัณญู   ยาไชยบุญเรือง 17  
19 - * สามเณรเอกพงษ์   พุ่มพวง 16  
20 - * สามเณรวีรากร   พงษ์คำ 16  
21 - * สามเณรนุวัฒน์   ดวงแสงจันทร์ 15  
22 - * สามเณรปรมินทร์   อุ่นเจริญ 15  
23 - * สามเณรธีรภัทร   จำปาพัน 15  
24 - * สามเณรสรศักดิ์   หล่อแหลม 15  
25 - * สามเณรนนทวัฒน์   เชยชื่น 15  
26 - * สามเณรสิทธิพล   สิงห์บัว 15  
27 - * สามเณรอากิโนบุ   โอซากะ 15  
28 - * สามเณรสุรยุทธ   บุ้งทอง 15  
29 - * สามเณรภานุเดช   อามาตย์ชาดี 15  
30 * - สามเณรธนากร   มากุลต๊ะ 15  
31 - * สามเณรพงศธร   วงศ์ชัย 15  
32 - * สามเณรณัฐนันท์   นวลวัน 14  
33 - * สามเณรอัฐพล   แก้วพิลารมย์ 14  

 

Comment

2710595
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2353
8265
43425
2599069
231878
213798
2710595

Your IP: 54.80.123.20
2018-04-27 03:46

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-831-1000 ต่อ 2222
e-mail : dkphrapariyat@gmail.com

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

Pariyat Facebook

Search