ตารางเรียนบาลี

ตารางเรียนบาลี

รายชื่ออาจารย์สอนประจำวิชา ตารางเรียนทุกชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชั้น/ห้อง อาจารย์ วิชา วัน ห้องเรียน
ป. ๑-๒ ก.  พระสุธีรัตนาภรณ์ (สมเจตน์ อธิจิตฺโต ป.ธ.๙) แปล, ไวย. จ., อ., พฤ. อ. ๓ ห้อง ๓๒๓ 
พม.นิติวิทย์ วฑฺฒชโย ป.ธ.๙ พ., ศ., (ส.)
ป. ๑-๒ ข. พม.ไพบูณ โสภณชโย ป.ธ.๘ แปล, ไวย. จ. - ส. อ. ๔ ห้อง ๔๒๕
ป. ๑-๒ ค. อาจารย์สุเทพ นากุดนอก ป.ธ.๔ แปล, ไวย. จ. - ส. อ. ๑ ห้อง ๑๒๑
ป. ๑-๒ ง. พม.สุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ ป.ธ.๙ (นาคหลวง) แปล, ไวย. จ. - ส. อ. ๔ ห้อง ๔๒๗
ป.ธ.๓  พม.เจริญ จารุชโย ป.ธ.๗ แปล., สัม. จ. - ศ. อ. ๑ ห้องเก็บพัด 
พม.สุธรรม สุรตโน ป.ธ.๙ ไวย. ส.
ป.ธ.๔ ก.  อาจารย์สิรินุช บุสโร บ.ศ.๙ แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) จ., พ., ศ. อ. ๔ ห้อง ๔๒๑ 
พม.วรพงษ์ กุสลชโย ป.ธ.๙ แปลมคธเป็นไทย (แปล) อ., พฤ., ส.
ป.ธ.๔ ข.  พม.ศิริศักดิ์ เหมมูโล ป.ธ.๘ แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) อ., พฤ., ส. อ. ๔ ห้อง ๔๒๓ 
พม.นฤเบศ นเรโส ป.ธ.๙ (นาคหลวง) แปลมคธเป็นไทย (แปล) จ., พ., ศ.
ป.ธ.๕ ก.  พม.ธงชัย สารชโย ป.ธ.๙ แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) อ., พฤ., ส. อ. ๓ ห้อง ๓๒๔ 
พม.คํานึง ชินวํโส ป.ธ.๙ แปลมคธเป็นไทย (แปล) จ., พ., ศ.
ป.ธ.๕ ข.  พม.ทองสุข ปญฺญาวณฺโณ ป.ธ.๙ (นาคหลวง) แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) จ., พ., ศ. อ. ๔ ห้อง ๔๒๖ 
พม.ประดิษฐ์ สิรีภาโส ป.ธ.๙ แปลมคธเป็นไทย (แปล) อ., พฤ., ส.
ป.ธ.๖  พม.อนุชิต ชิตชโย ป.ธ.๙ แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) จ., พ., ศ. อ. ๑ ห้องประชุม 
พม.คํานึง ชินวํโส ป.ธ.๙ แปลมคธเป็นไทย (แปล) อ., พฤ., ส.
ป.ธ.๗  พม.เสนิญุสม์ สมทสฺสี ป.ธ.๙ แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) อ., พฤ., ส. อ. ๓ ห้อง ๓๒๒ 
พระเมธีธรรมาภรณ์ (สวอง ปญฺญาธโร ป.ธ.๙) แปลมคธเป็นไทย (แปล) จ., พ., ศ.
ป.ธ.๘   ** พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย ป.ธ.๙) แต่งฉันท์ภาษามคธ จ., พ. อ. ๓ ห้อง ๓๒๗    
พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย ป.ธ.๙) แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) ศ., ส.
*พระเมธีธรรมาภรณ์ (สวอง ปญฺญาธโร ป.ธ.๙) แปลมคธเป็นไทย (แปล) อ., พฤ.
ป.ธ.๙  ** พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย ป.ธ.๙) แต่งไทยเป็นมคธ จ., พ.
*พระเมธีธรรมาภรณ์ (สวอง ปญฺญาธโร ป.ธ.๙) แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) อ., พฤ.

 หมายเหตุ : *พระเมธีธรรมาภรณ์ สอนวิชาแปล ป.ธ.๘, วิชากลับ ป.ธ.๙ (อ., พฤ.) เรียนพร้อมกัน
                         ** พระราชปัญญาสุธี สอนวิชาแต่งฉันท์ ป.ธ.๘, วิชาแต่งไทย ป.ธ.๙ (จ., พ.) เรียนพร้อมกัน
                         - นักเรียนชั้นประโยค ป.ธ.๙ ที่ต้องการเข้าเรียนกับสํานักเรียนส่วนกลาง ให้ติดต่อ พม.วิทยา จิตฺตชโย (หัวหน้ากองพระบาลี)
                         - ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ และช่วงค่ำ เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ ของทุกวัน พอจ., พพล. ดูแลการอ่านหนังสือที่หมู่กุฏิฯ
                         - ทุกชั้น เรียนเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน
                         - เฉพาะห้องที่ต้องสอบวันเสาร์ ให้สอบเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

 

ภาคพิเศษ

ชั้น/ห้อง อาจารย์ วิชา วัน ห้องเรียน
ป. ๑-๒ อาจารย์นภาพร วรสายัณห์ ไวย., แปล. อาจารย์กำหนดเอง อาคาร ๑ ห้องประชุม
ป.ธ.๓ พม.ศิริศักดิ์ เหมมูโล แปล., สัม., ไวย. อาจารย์กำหนดเอง อาคาร ๑ ห้อง ๑๒๑
บาลีสาธิต พม.สอน พุทฺธิสาโร ป.ธ.๘ ไวย., แปล. อา. อาจารย์ก าหนดเอง

 หมายเหตุ : - ป. ๑-๒ และ ป.ธ.๓ เรียนเวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ของวันที่เปิดเรียน

 

2400609
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
392
5042
28380
2323433
135690
184494
2400609

Your IP: 54.81.238.157
2018-03-22 01:51

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-831-1000 ต่อ 2222
e-mail : dkphrapariyat@gmail.com

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

Pariyat Facebook

Search