รายชื่อสอบผ่านบาลี 2561

รายชื่อสอบผ่านบาลี 2561

บัญชีแสดงผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง วัดพระธรรมกาย ปี พ.ศ.2561

  ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

รวม

สอบได้

คิดเป็น

ร้อยละ

ชั้นประโยค ส่งสอบ ขาดสอบ ขาดสิทธิ์ คงสอบ สอบได้ สอบซ่อม สอบได้
ป.ธ.9         6 - - 6  
ป.ธ.8         6 - - 6  
ป.ธ.7         13 - - 13  
ป.ธ.6         9 - - 9  
ป.ธ.5         26        
ป.ธ.4         25        
ป.ธ.3         19        
ป.ย. 1-2         37        
รวม         141        

รายชื่อประโยค ป.ธ. 9

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
1 พระมหาธนณัฏฐ์ กิตฺติปญฺโญ ปฏิวรณ์ 29 9 พระธรรมกาย
2 พระมหาวัชระ วิทูรชโย ทิศทะษะ 28 8 พระธรรมกาย
3 พระมหายอดนภา วิสิฏฺฐชโย บัตรวิเศษ 28 8 พระธรรมกาย
4 พระมหารณภพ กิตฺติธมฺโม ขุนสังวาลย์ 25 6 พระธรรมกาย
5 พระมหาทินพัฒน์ สารตฺถชโย ศิริพันธุ์ 27 5 พระธรรมกาย
6 พระมหาจิรายุ โพธิชโย โพธิ์ศรีทอง 25 4 พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 8

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
1 พระมหากู้เกียรติ กิจฺจารกฺโข สุขกิจฺเจ 27 5 พระธรรมกาย
2 พระมหาวิริทธิพล วีริทฺธิชโย อภิวิชญ์ชลชาติ 22 2 พระธรรมกาย
3 พระมหาพงศธร ธีชโย เนาว์เภา 22 2 พระธรรมกาย
4 สามเณรณัฐดนัย   จันทะพันธ์ 20   พระธรรมกาย
5 สามเณรณัฐพล   ภูวนาฎภิญโญ 20   พระธรรมกาย
6 สามเณรภาสกร   ชาลาธราวัฒน์ 20   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 7

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
1 พระมหาธัญสัณห์ กิตฺติสาโร ศรีบูระเดช 40 21 พระธรรมกาย
2 พระมหากิตติ กิตฺติญาโณ เถลิงเกียรติขจร 47 19 พระธรรมกาย
3 พระมหาโกมล สุภจิตฺโต ด้วงเต่า 34 14 พระธรรมกาย
4 พระมหากิตติพงศ์ สิริชโย ศิลาวราเวทย์ 37 7 พระธรรมกาย
5 พระมหากฤตนัย รตนปญฺโญ เอกรักษาศิลป์ชัย 26 7 พระธรรมกาย
6 พระมหากฤตพจน์ สกฺกธมฺโม ปุระ 25 6 พระธรรมกาย
7 พระมหาชินวัฒน์ วาทชโย ภาระดีไพเราะห์ 24 4 พระธรรมกาย
8 พระมหาเทิดเกียรติ นาถชโย เวียงสิมมา 24 4 พระธรรมกาย
9 พระมหาพงศธร สุจิตฺตชโย สุขจิต 23 2 พระธรรมกาย
10 พระมหาธงชัย ธมฺมปชฺโชโต นิยมพิทักษ์พงศ์ 22 1 พระธรรมกาย
11 พระมหาพิพัฒน์ วิชโย คงกระพันธ์ 22 1 พระธรรมกาย
12 สามเณรวัฒนะ   ดอกสะบา 19   พระธรรมกาย
13 สามเณรอภิสิทธิ์   เหล่าชินชาติ 18   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 6

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
1 พระมหาผดุงพงษ์ ผาติวํโส แก้วดอก 31 11 พระธรรมกาย
2 พระมหาณัฐวัฒน์ อมตชโย ลิ้มรัตน์ 26 5 พระธรรมกาย
3 พระมหาอนุชน วิมุตฺติชโย วันจงคำ 23 3 พระธรรมกาย
4 พระมหาชราธร ธมฺมโชโต นามวงษ์ 22 3 พระธรรมกาย
5 พระมหานันทวัฒน์ ธมฺมนนฺโท ทองโท 22 2 พระธรรมกาย
6 พระมหาต้นตระการ ธมฺกุสโล พิลาดี 21 2 พระธรรมกาย
7 พระมหากัณฐ์ ธมฺมสาโร ขวัญทองยิ้ม 21 1 พระธรรมกาย
8 สามเณรหัสดี   เลิศพันราย 20   พระธรรมกาย
9 สามเณรสิทธิชัย   ชำนาญพุดซา 20   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 5

เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
1 พระมหาสันติ เนปกฺโก สุภาชนะ 43 22 พระธรรมกาย
2 พระมหาอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ ชินพิพัฒน์ 36 9 พระธรรมกาย
3 พระมหาพัฒทานัย ธมฺมธีโร เคนไชยวงค์ 22 3 พระธรรมกาย
4 พระมหาพิศณุพนธ์ โสภิตชโย สีดาจัน 22 2 พระธรรมกาย
5 พระมหาดุสิต ธมฺมเตโช คชเดช 21 2 พระธรรมกาย
6 พระมหากิตติศักดิ์ กลฺยาณชโย ยอดทองหลาง 21 1 พระธรรมกาย
7 สามเณรชาญชัย   ชุ่มชื่น 21   พระธรรมกาย
8 สามเณรพศวัต   ศรีวรพันธ์ 21   พระธรรมกาย
9 สามเณรปฏิพล   มุ่งประสิทธิชัย 21   พระธรรมกาย
10 สามเณรณัฐพล   จันทา 21   พระธรรมกาย
11 สามเณรธวัชชัย   สายสมบัติ 21   พระธรรมกาย
12 สามเณรฐิติพันธ์   ณัฐธยาน์ 21   พระธรรมกาย
13 สามเณรนัทดนัย   วิภาวิน 20   พระธรรมกาย
14 สามเณรสิทธิชัย   เดชคำพู 20   พระธรรมกาย
15 สามเณรปุญญพัฒน์   หงษ์ศรี 20   พระธรรมกาย
16 สามเณรธีรศักดิ์   รักสกุล 20   พระธรรมกาย
17 สามเณรรัตนพล   ประสาททอง 20   พระธรรมกาย
18 สามเณรธนากร   สุนี 20   พระธรรมกาย
19 สามเณรอภิวัฒน์   ครองยุติ 20   พระธรรมกาย
20 สามเณรธนพล   อุ่นบุญเรือง 19   พระธรรมกาย
21 สามเณรธนบดี   ปัญญาดี 19   พระธรรมกาย
22 สามเณรศุภกร   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 18   พระธรรมกาย
23 สามเณรบรรชา   ครองพันธ์ 18   พระธรรมกาย
24 สามเณรหมี   อายี 18   พระธรรมกาย
25 สามเณรอธิบุตร   ยอดพุดซา 18   พระธรรมกาย
26 สามเณรวีรพงษ์   บัวศรี 17   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 4

เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
1 พระมหารังสรรค์ จิรสคฺโค จิราดิเรก 47 24 พระธรรมกาย
2 พระมหาศิริ สิริสาโร กาญจนวิชานนท์ 51 16 พระธรรมกาย
3 พระมหาเอกวศิน ธมฺมสุทฺโธ แจ่มเนียม 23 4 พระธรรมกาย
4 สามเณรธนพล   เจริญผล 21   พระธรรมกาย
5 สามเณรณรงฤทธิ์   วันศุกร์ 21   พระธรรมกาย
6 สามเณรเดชเมธี   ลังกาพินธุ์ 20   พระธรรมกาย
7 สามเณรคงศักดิ์   เศษสังข์ 20   พระธรรมกาย
8 สามเณรชลิตนพณัฐ   คำภา 19   พระธรรมกาย
9 สามเณรพลากร   ดีประเสริฐ 19   พระธรรมกาย
10 สามเณรสิทธิชาติ   บุญนำ 19   พระธรรมกาย
11 สามเณรศุภลักษณ์   บุรีขันธ์ 19   พระธรรมกาย
12 สามเณรแทน   พนักงาม 19   พระธรรมกาย
13 สามเณรธนกิจ   แก้วเจริญวิริยะ 19   พระธรรมกาย
14 สามเณรศุภากร   หิรัญศรี 18   พระธรรมกาย
15 สามเณรบัณฑิต   แสงทอง 18   พระธรรมกาย
16 สามเณรจอเหล่   ทูทอง 18   พระธรรมกาย
17 สามเณรจักรพันธ์   อยู่เย็น 18   พระธรรมกาย
18 สามเณรวรวุฒิ   พุทธธรรม 18   พระธรรมกาย
19 สามเณรสรศักดิ์   หล่อแหลม 17   พระธรรมกาย
20 สามเณรสันติสุข   สุขคำมี 17   พระธรรมกาย
21 สามเณรพัทธนันท์   สุนทรวรเชษฐ์ 17   พระธรรมกาย
22 สามเณรชยันต์พล   เปรมธาวินัย 17   พระธรรมกาย
23 สามเณรธไนศวรรย์   จิ๋ววิเศษ 16   พระธรรมกาย
24 สามเณรนิธิพล   สายพินทอง 16   พระธรรมกาย
25 สามเณรนวพล   วิลัยเกษ 15   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 3

เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
1 พระคงกระพัน วุฑฺฒิธโร เข่งพิมล 33 8 พระธรรมกาย
2 พระธานินทร์ ญาณินฺโท อินทรหะ 37 6 พระธรรมกาย
3 พระพจภณ เขมโชโต แน่นหนา 28 5 พระธรรมกาย
4 พระรังสรรค์ ธมฺมทินฺโน ภูลายขาว 27 5 พระธรรมกาย
5 พระณัฐพงศ์ คุณฏฺฐิโต คำดิษฐ 25 5 พระธรรมกาย
6 พระพนารักษ์ ปุณฺณวีริโย แสนพันธ์ 24 5 พระธรรมกาย
7 พระนพพล อุตฺตมปุญฺโญ คำนก 24 5 พระธรรมกาย
8 พระภัทร์นฤน ฐิตปุญฺโญ บุญเทศ 25 4 พระธรรมกาย
9 พระเทพนิติ จิรเสฏฺโฐ ทิพย์เนตร 23 4 พระธรรมกาย
10 พระวรรธนะ ธมฺมนาโท คำใจ 22 2 พระธรรมกาย
11 พระภีมวัจน์ ธมฺมวิสุทฺโธ กิจพนาชัย 20 1 พระธรรมกาย
12 พระภูตะวัน ธมฺมชีโว ถิ่นจันดา 20 1 พระธรรมกาย
13 สามเณรเอกพล   วงศ์สวาสดิ์ 18   พระธรรมกาย
14 สามเณรสันติภาพ   ตันสิริ 17   พระธรรมกาย
15 สามเณรสุรพล   ศรีสะอาด 17   พระธรรมกาย
16 สามเณรจิรายุ   ทรัพย์โภคา 17   พระธรรมกาย
17 สามเณรกัมปนาท   สุวรรณเลิศ 17   พระธรรมกาย
18 สามเณรทศพล   ประทุมภักดิ์ 16   พระธรรมกาย
19 สามเณรโชคตระการ   สิงห์คำ 16   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค 1-2

เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
1 พระธาดา จรณธโร วิทักษบุตร 55 14 พระธรรมกาย
2 พระพิจิตร ปภากโร กุลฐิติกร 32 8 พระธรรมกาย
3 พระสุบงกช นิสมฺมกาโร พันธ์คำภา 30 6 พระธรรมกาย
4 พระชาญณรงค์ ปคุณธมฺโม กุสลจีรัง 29 6 พระธรรมกาย
5 พระเศรษฐวิชญ์ เสฏฺฐวิชฺโช ถิระศรุตานันท์ 36 5 พระธรรมกาย
6 พระเอกพล อาจารปาโล เอกเศวตอนันต์ 28 5 พระธรรมกาย
7 พระเมธี วรกาโร ศรีอาภรณ์ 44 5 พระธรรมกาย
8 พระชัชวัชร ปาลิโต กุจิรพันธ์ 33 4 พระธรรมกาย
9 พระวิทัสน์ สทฺธาพหุโล รัตนเลิศนาวี 29 4 พระธรรมกาย
10 พระนาวิน นาถวโร จิวไว้วรณ์ 25 4 พระธรรมกาย
11 พระธนาพล ธมฺมสิทฺโธ ขันเงิน 21 1 พระธรรมกาย
12 พระชวิน ธมฺมโกวิโท พรธาดาวิทย์ 20 1 พระธรรมกาย
13 สามเณรผดุงชัย   เปรมปรีดา 19   พระธรรมกาย
14 สามเณรธรณ์เทพ   ศรีสมุทร 18   พระธรรมกาย
15 สามเณรเจมส์   ลุงคำ 17   พระธรรมกาย
16 สามเณรนนทวัฒน์   เชยชื่น 17   พระธรรมกาย
17 สามเณรผดุงเกียรติ   สายแก้ว 17   พระธรรมกาย
18 สามเณรบัญญพล   หอมเทียม 16   พระธรรมกาย
19 สามเณรธนวรรธน์   เจริญอนันตสิน 16   พระธรรมกาย
20 สามเณรณัฐนันท์   นวลวัน 16   พระธรรมกาย
21 สามเณรสมโชค   พงษ์วิชัย 16   พระธรรมกาย
22 สามเณรวายุ   คำทองนาค 15   พระธรรมกาย
23 สามเณรนพนนท์   จีนดิบ 15   พระธรรมกาย
24 สามเณรวีรภัทร   วรุณวงศ์ชัย 15   พระธรรมกาย
25 สามเณรดนุสรณ์   จิ๋วปัญญา 15   พระธรรมกาย
26 สามเณรทยุติธร   คงเมือง 15   พระธรรมกาย
27 สามเณรฐิติพงษ์   แซ่ตั้น 15   พระธรรมกาย
28 สามเณรปกาสิต   เพ็ชรพุดจาด 15   พระธรรมกาย
29 สามเณรนิพัทธ์   เจริญศรี 15   พระธรรมกาย
30 สามเณรปรเมธ   เต๋จ๊ะ 15   พระธรรมกาย
31 สามเณรปิยะพงษ์   สีหาพล 15   พระธรรมกาย
32 สามเณรภูรินทร์   พวงมาลัย 14   พระธรรมกาย
33 สามเณรปฏิภาณ   คำแผลง 14   พระธรรมกาย
34 สามเณรเจษฎา   กัณหาพิมพ์ 14   พระธรรมกาย
35 สามเณรพนาวัฒน์   จันทร์เผือก 14   พระธรรมกาย
36 สามเณรดิน   นนลือชา 14   พระธรรมกาย
37 สามเณรภูบดี   พิบูลรัตน์ 11   พระธรรมกาย
2400572
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
355
5042
28343
2323433
135653
184494
2400572

Your IP: 54.81.238.157
2018-03-22 01:48

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-831-1000 ต่อ 2222
e-mail : dkphrapariyat@gmail.com

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

Pariyat Facebook

Search