ประวัติการก่อตั้ง

โรงเรียนพระปริยัติธรรม กองพระบาลี ได้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ โดยดำริของพระไชยบูลย์ ธมฺมชโย(หลวงพ่อธัมมชโย) เพื่อดำเนินการสอนภาษาบาลีให้แก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งหวังที่จะสร้างบุคลากรของวัด ให้เป็นผู้มีความรู้แตกฉานในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถเผยแผ่ให้กว้างไกลไปสู่ชาวโลกได้ และได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม กองพระบาลี ประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒.

วัตถุประสงค์...ของการจัดการสอนบาลี

 • เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำไปใช้ในการสอนตนเอง สอนผู้อื่น และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
 • เพื่อสร้างบุคลากรที่ มีความรู้ คู่คุณธรรม นำไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 • เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาบาลีแก่พุทธบุตรให้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกยิ่งๆขึ้นไป

บทบาทและหน้าที่ของกองพระบาลี

 • จัดพระอาจารย์ลงสอนภาษาบาลีแต่ละชั้นเรียน
 • วางแผน จัดระบบการเรียนการสอนบาลีแต่ละชั้นเรียน
 • ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการศึกษาพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อนำไปใช้ในชีวิตและเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์
 • ให้บริการและสนับสนุนการศึกษาภาษาบาลี แก่สมาชิกในองค์กรทุกท่าน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม กองพระบาลี ได้แบ่งการทำงานเป็นทั้งหมด ๗ ฝ่าย ดังนี้
 1. หัวหน้ากองพระบาลี
 2. ฝ่ายการเรียนการสอน
 3. ฝ่ายวิชาการ
 4. ฝ่ายข้อมูล ทะเบียนและวัดผล
 5. ฝ่ายธุรการและเลขานุการ
 6. ฝ่ายปกครอง
 7. ฝ่ายบาลีศึกษาและบาลีสาธิต

ข้อมูลติดต่อ

กองพระบาลี

อีเมล: wittaya8941_@hotmail.com
ที่อยู่: อาคาร 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม
โทรศัพท์: 086-087-8941
ID Line: wittaya941

คณะ...ทีมงานและคณาจารย์ กองพระบาลี

พระราชปัญญาสุธี
พระราชปัญญาสุธี สอนป.ธ.8 & ป.ธ.9
พม.วิทยา จิตฺตชโย
พม.วิทยา จิตฺตชโยหัวหน้ากองพระบาลี
พม.อนุชิต ชิตชโย
พม.อนุชิต ชิตชโยสอน ป.ธ.6
พม.ปิยณัฐ ปิยชโย
พม.ปิยณัฐ ปิยชโยสอน ป.ธ.4
อ.ศิริมาส พัฒนศรี
อ.ศิริมาส พัฒนศรีสอน ประโยค 1-2
พระเมธีธรรมาภรณ์
พระเมธีธรรมาภรณ์สอน ป.ธ.7, 8, และ 9
พม.สุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ
พม.สุวิทย์ ธมฺมิกมุนิสอนป.ธ.5
พม.สมศักดิ์ อาชญฺญชโย
พม.สมศักดิ์ อาชญฺญชโยสอนป.ธ.5
พม.อรรถชัย วรตฺถชโย
พม.อรรถชัย วรตฺถชโยสอน ประโยค 1-2
อ.นภาพร วรสายัณห์
อ.นภาพร วรสายัณห์สอน ประโยค 1-2
พระสุธีรัตนาภรณ์
พระสุธีรัตนาภรณ์สอน ป.ธ.4
พม.กฤตชญา สุภาจารโร
พม.กฤตชญา สุภาจารโรสอน ประโยค 1-2
พม.ประทีป ทีปชโย
พม.ประทีป ทีปชโยสอน ป.ธ. 4
อ.สุเทพ นากุดนอก
อ.สุเทพ นากุดนอกสอน ป.ธ.3
พระมหาคำนึง ชินวํโส
พระมหาคำนึง ชินวํโสสอนป.ธ.5 & ป.ธ.6
พม.อนุชิต ชิตฌายี
พม.อนุชิต ชิตฌายีสอน ป.ธ.1-2
พม.นิติวิทย์ วฑฺฒชโย
พม.นิติวิทย์ วฑฺฒชโยสอน ป.ธ.3

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-831-1000 ต่อ 2222
e-mail : dkphrapariyat@gmail.com

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

Pariyat Facebook

Search