สื่อวีดีโอ mp3

ภาพประวัติศาสตร์

ทบทวนภาพประวัติศาสตร์ มุทิตาประโยค ๙ ทั่วประเทศ วันสมาธิโลก

พิธีมุทิตา ป.ธ.9 ทั่วประเทศ

พิธีมุทิตาสักการะ ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคและพิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา ปี 2560

ทบทวนวันสมาธิโลก 2560

พระวิสุทธิวงศาจารย์
ประธานสงฆ์ให้โอวาท.
พระวิสุทธิวงศาจารย์
พระมหาอรรถพล กุลสิทฺโธ
ป.ธ.9 ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์
พระมหาอรรถพล กุลสิทฺโธ
สามเณรอดิศักดิ์ จันทร์ศรี
สามเณรกล่าวสุนทรพจน์.
สามเณรอดิศักดิ์ จันทร์ศรี

ทบทวนวันสมาธิโลก 2559

พระวิสุทธิวงศาจารย์
ท่านประสงฆ์ให้โอวาท
พระวิสุทธิวงศาจารย์
พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย
ป.ธ.9 ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์
พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย
สามเณรพฤก ชาตะปัทมะ
สามเณรกล่าวสุนทรพจน์
สามเณรพฤก ชาตะปัทมะ

สื่อประกอบการเรียนบาลี

สื่อวีดีโอ mp3 สำหรับประกอบและทบทวนการแปลบาลี

ป.ธ.6 - ป.ธ.7 สอบบาลีสนามหลวง อีก...

สื่อทบทวนความรู้ ธรรมศึกษา

สือวีดีโอ สำหรับทบทวนความรู้ นักธรรม ธรรมศึกษา

เพลงบาลี

บทเพลงยอยกใจ เกี่ยวกับภาษาบาลี

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-831-1000 ต่อ 2222
e-mail : dkphrapariyat@gmail.com

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

Pariyat Facebook

Search