image

โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้จัดให้มีการเรียนการสอน นักธรรม, ธรรมศึกษา, บาลี, อภิธรรม แก่พระภิกษุสามเณร และสาธุชน ผู้ใคร่ต่อการศึกษาสืบไป.

พิมานศึกษา เพื่อความหลุดพ้น

บาลี (บ.ศ.)
นักธรรม (ธ.ศ.)
ข่าว || กิจกรรม
ปฏิทินการศึกษา
พจนานุกรม ไทย-บาลี
ดาวน์โหลด pdf

สื่อวีดีโอ

ศึกษาและทบทวนเนื้อหาต่างๆด้วยตนเอง

ทบทวนบาลีไวยากรณ์

เพลย์ลิสต์ แปลบาลี

ช่อง เรียนพระบาลี
ธรรมบทภาค 1-4 ประโยค 1-2
ช่อง เรียนพระบาลี
ช่อง เรียนพระบาลี
ธรรมบทภาค 5-8 ป.ธ.3
ช่อง เรียนพระบาลี
ช่อง เรียนพระบาลี
มังคลัตถทีปนี ภาค1 ป.ธ.4
ช่อง เรียนพระบาลี

เพลย์ลิสต์ ธรรมศึกษา

ช่อง ธรรมศึกษา
ธรรมศึกษา ชั้นตรี.
ช่อง ธรรมศึกษา
ช่อง ธรรมศึกษา
ธรรมศึกษา ชั้นโท.
ช่อง ธรรมศึกษา
ช่อง ธรรมศึกษา
ธรรมศึกษา ชั้นเอก.
ช่อง ธรรมศึกษา
image

สิ่งอำนวยความสะดวก

ปัจจัยทั้ง ๔ ครบถ้วนบริบูรณ์ และยังเป็นปฏิรูปเทส เหมาะแก่การศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรม.

สถานที่เป็นสัปปายะ

เป็นธรรมชาติร่มรื่น ไม่หนาวไม่ร้อนเกินไป ไปมาสะดวก.

อาหารเป็นสัปปายะ

ปัจจัย ๔ บริบูรณ์ทั้ง อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค.

บุคคลเป็นสัปปายะ

มีเหล่ากัลยาณมิตร และผู้รักในการสร้างบุญบารมี.

ธรรมะเป็นสัปปายะ

สนับสนุนการเรียนการศึกษา ในภาคปริยัติธรรมโดยตรง และความรู้ด้านอื่นๆ.

เบื้องหลังความสำเร็จ

ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

ร่วมสวดธรรมจักรฯ-สูตรสำเร็จทั้งภายนอกและภายใน

ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระเจดีย์พุทธเจ้าล้านพระองค์

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-831-1000 ต่อ 2222
e-mail : dkphrapariyat@gmail.com

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

Pariyat Facebook

Search