1.ประโยค 1-2 - ป.ธ.9

 

สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ประโยค 1-2 - ป.ธ.9

ชั้น วิชาแปลมคธเป็นไทย วิชาแปลไทยเป็นมคธ วิชา
ป.ย.1-2 แปลมคธเป็นไทย
ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 1-4
  บาลีไวยากรณ์
อักขรวิธี,วจีวิภาค
ป.ธ.3 แปลมคธเป็นไทย
ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 5-8
  สัมพันธ์ไทย
ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 5-8
บาลีไวยากรณ์, บูรพภาค
ป.ธ.4 แปลมคธเป็นไทย
มงฺคลตฺถทีปนี ภาค 1
แปลไทยเป็นมคธ
ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 1
 
ป.ธ.5 แปลมคธเป็นไทย
มงฺคลตฺถทีปนี ภาค 2
แปลไทยเป็นมคธ
ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 2-4
 
ป.ธ.6 แปลมคธเป็นไทย
ตติย-จตุตฺถ-ปญฺจมสมนฺตปาสาทิกา
แปลไทยเป็นมคธ
ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 5-8
 
ป.ธ.7 แปลมคธเป็นไทย
ปฐม-ทุติยสมนฺตปาสาทิกา
แปลไทยเป็นมคธ
มงฺคลตฺถทีปนี ภาค 1
 
ป.ธ.8 แปลมคธเป็นไทย
วิสุทฺธิมคฺค
แปลไทยเป็นมคธ
ปฐมสมนฺตปาสาทิกา
แต่งฉันท์ภาษามคธ
มงคลวิเศษคาถา
ป.ธ.9 แปลมคธเป็นไทย
อภิธมฺมตฺถวิภาวินี
แปลไทยเป็นมคธ
วิสุทฺธิมคฺค
แต่งไทยเป็นมคธ
มงคลวิเศษคาถา

 

สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ภาคพื้นอิเมริกา

ชั้น วิชาแปลมคธเป็นไทย วิชาแปลไทยเป็นมคธ วิชา
ป.ย.1-2 วิชาแปลมคธเป็นไทย
ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 1-4
  บาลีไวยากรณ์
บาลีไวยากรณ์ 1-4
ป.ธ.3 วิชาแปลมคธเป็นไทย
ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 5-8
  วิชาสัมพันธ์ไทย
ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 5-8
บาลีไวยากรณ์, บูรพภาค
ป.ธ.4 วิชาแปลมคธเป็นไทย
มงฺคลตฺถทีปนี ภาค 1
วิชาแปลไทยเป็นมคธ
ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 1
 
ป.ธ.5 วิชาแปลมคธเป็นไทย
มงฺคลตฺถทีปนี ภาค 2
วิชาแปลไทยเป็นมคธ
ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 2-4
 

 

Leave a comment

You are commenting as guest.

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search