ศัพท์เปลี่ยนเดือน

ศัพท์เปลี่ยนเดือน
มกราคม    เปลี่ยนเป็น    ปุสฺสมาสสฺส
กุมภาพันธ์    เปลี่ยนเป็น    มาฆมาสสฺส
มีนาคม     เปลี่ยนเป็น     ผคฺคุณมาสสฺส
 เมษายน     เปลี่ยนเป็น     จิตฺตมาสสฺส
 พฤษภาคม     เปลี่ยนเป็น     วิสาขมาสสฺส
 มิถุนายน     เปลี่ยนเป็น     เชฏฺฐมาสสฺส
กรกฎาคม     เปลี่ยนเป็น     อาสาฬหมาสสฺส
สิงหาคม     เปลี่ยนเป็น     สาวนมาสสฺส
กันยายน     เปลี่ยนเป็น     โปฏฺฐปท หรือ ภทฺทปทมาสสฺส
ตุลาคม     เปลี่ยนเป็น     อสฺสยุชมาสสฺส
พฤศจิกายน     เปลี่ยนเป็น     กตฺติกมาสสฺส
ธันวาคม     เปลี่ยนเป็น     มิคสิรมาสสฺส
  • Author: admin
  • Hits: 1371

Leave a comment

You are commenting as guest.

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search