หนังสือราชการ (ระเบียบ)

 

๕. ระเบียบ

       เรื่อง ระเบียบ นี้ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๘-๒๕๕๒ ออกสอบเพียงครั้งเดียว คือ ออกสอบเมื่อเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ เรื่องการออกนอกบริเวณวัด จึงคิดกันว่าสนามยุคปัจจุบันไม่ออกสอบ แต่ถ้าศึกษาไว้บ้าง ก็จะเป็นการดี เพราะจริงๆ แล้ว มีวิธีเขียนและแบบฟอร์มเหมือนกับประกาศ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

 

อ้างอิง

บุญสืบ อินสาร ป.ธ.๙, พ.ม., ศษ.บ..  เทคนิคการเขียนวิชาบุรพภาค ประโยค ป.ธ.๓.  พิมพ์ครั้งที่ ๔. นนทบุรี : หจก.โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล,  ๒๕๕๔.

  • Author: supanat
  • Hits: 1145

Leave a comment

You are commenting as guest.

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search