หนังสือราชการ (คำสั่ง)

 

๒. คำสั่ง

         เรื่อง คำสั่ง นี้ เมื่อก่อนออกสอบบ่อย จากสถิติที่ออกสนามหลวง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๔๕ ประกาศออกสอบมาแล้ว ๖ ครั้ง เป็นการสอบในช่วง พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๓๑ แต่ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒ ยังไม่ออกสอบ ดังนั้น นักเรียนควรฝึกเขียนไว้บ้าง เพื่อความไม่ประมาท

         ในการเขียนคำสั่ง จะไม่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนจดหมาย มีหลักการง่ายๆ ดังนี้

๑. คำสั่ง..........(ให้อยู่กลางหน้ากระดาษ โดยวัดจากขอบกระดาษ ซ้าย-ขวา)

๒. เรื่อง..(วรรค ๒ ตัวอักษร) ..........(ถ้าบรรทัดไม่พอ ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ได้ แต่ต้องให้ตรงกับชื่อของเรื่อง ห้ามเลยชื่อของเรื่องเด็ดขาด) เขียนในลักษณะหาบคำสั่งไว้ และเรื่องจะต้องเขียนเยื้องไปทางซ้ายมือเสมอ

๓. พ.ศ. ให้เขียนหาบคำสั่งไว้

๔. ขีดเส้นใต้ ให้ขีดเส้นใต้ช่วงระหว่างบรรทัดของกระดาษฟุ๊สแก็ป ยาวประมาณ ๑ นิ้ว ให้หาบคำสั่ง (อย่าลืมขีด ถ้าลืมขีด จะถูกเก็บ ๒ คะแนน)

๕. ข้อความ โดยมากจะขึ้นต้นด้วยคำว่า อาศัยอำนาจ..... ให้ย่อหน้า ๑ นิ้ว และให้ย่อหน้าทุกครั้งที่มี

๕.๑ การแยกเป็นข้อๆ เช่น ข้อ ๑  ข้อ ๒  ฯลฯ

๕.๒ การแยกเป็น (๑) (๒) ฯลฯ ของแต่ละข้อใหญ่ โดยที่ให้เขียน (๑) เป็นต้น ให้อยู่ตรงกับวรรคของข้อใหญ่ และถ้าข้อความของ (๑) ไม่หมด ก็ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ และวงเล็บอื่นๆ ก็เหมือนกัน

๕.๓ การแยกเป็น (ก) (ข) ฯลฯ ของแต่ละ (๑) (๒) ฯลฯ โดยที่ให้เขียน (ก) เป็นต้น ให้อยู่ตรงกับวรรคของ (๑) และถ้าข้อความของ (ก) ไม่หมด ก็ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ แต่ต้องให้ตรงกับวรรคของ (ก) และวงเล็บอื่นๆ ก็เหมือนกัน

หมายเหตุ. ให้ดูแบบฟอร์มและตัวอย่างประกอบ จะได้ไม่งง และหายงง

๖. สั่ง ณ วันที่ ...............(ให้เขียนคำว่า สั่ง ตรงนี้ ให้ตรงกับคำว่า คำสั่ง บรรทัดแรก)

๗. ลายเซ็น (ให้เขียนตัวธรรมดา เหมือนจดหมาย) ให้เขียนอักษรตัวแรกอยู่กลางหน้ากระดาษ หรือตรงกับอักษรตัว ว ของวันที่ก็ได้)

๘. ชื่อเต็ม (เขียนให้หาบลายเซ็น)

๙. ตำแหน่ง (เขียนให้หาบลายเซ็น)

                                

 

 

 

อ้างอิง

บุญสืบ อินสาร ป.ธ.๙, พ.ม., ศษ.บ..  เทคนิคการเขียนวิชาบุรพภาค ประโยค ป.ธ.๓.  พิมพ์ครั้งที่ ๔. นนทบุรี : หจก.โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล,  ๒๕๕๔.

  • Author: supanat
  • Hits: 982

Leave a comment

You are commenting as guest.

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search