หนังสือราชการ (กฎ)

 

๔. กฎ

          เรื่อง กฎ นี้ จากสถิติที่ออกสนามหลวง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๔๘ ออกสอบครั้งเดียว คือ ออกสอบ พ.ศ. ๒๕๒๗ ตั้งแต่นั้นมา ยังไม่ออกสอบ แต่นักเรียนก็ควรฝึกเขียน

          ในการเขียนกฎ  จะเหมือนการเขียนคำสั่ง มีหลักง่ายๆ ดังนี้

๑. กฎ... (ให้อยู่กลางหน้ากระดาษ โดยวัดจากขอบกระดาษ ซ้าย-ขวา)

๒. ฉบับที่ ........ แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. .....) ... ถ้ามี (ให้เขียนหาบกฎ)

๓. ว่าด้วย........ (ให้เขียนหาบกฎ)

๔. ขีดเส้นใต้ ให้ขีดเส้นใต้ช่วงระหว่างบรรทัดของกระดาษฟุ๊สแก็ป ยาวประมาณ ๑ นิ้ว ให้หาบกฎ (อย่าลืมขีด ถ้าลืมขีด จะถูกเก็บ ๒ คะแนน)

๕. ข้อความ โดยมากจะขึ้นต้นด้วยคำว่า อาศัยอำนาจ... ให้ย่อหน้า ๑ นิ้ว และให้ย่อหน้าทุกครั้งที่มี

๕.๑ การแยกเป็นข้อๆ เช่น ข้อ ๑  ข้อ ๒  ฯลฯ

๕.๒ การแยกเป็น (๑) (๒) ฯลฯ ของแต่ละข้อใหญ่ โดยที่ให้เขียน (๑) เป็นต้น ให้อยู่ตรงกับวรรคของข้อใหญ่ และถ้าข้อความของ (๑) ไม่หมด ก็ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ แต่ต้องให้ตรงกับวรรคของ (๑) และวงเล็บอื่นๆ ก็เหมือนกัน ตรงนี้ จะต่างจากคำสั่ง

.๓ ในกรณีที่...... (ถ้ามี)

         หมายเหตุ. ให้ดูแบบฟอร์มและตัวอย่างประกอบ จะได้ไม่งง

๖. ตราไว้ ณ วันที่ ... (ให้เขียนคำว่า ตรา ตรงนี้ ให้ตรงกับคำว่า กฎ บรรทัดแรก)

๗. ลายเซ็น (ให้เขียนตัวธรรมดา เหมือนจดหมาย) ให้เขียนอักษรตัวแรกอยู่กลางหน้ากระดาษ (หรือตรงอักษรตัว ว ของวันที่ก็ได้)

๘. ชื่อเต็ม (เขียนให้หาบลายเซ็น)

๙. ตำแหน่ง (เขียนให้หาบลายเซ็น)

 

 

 

 

อ้างอิง

บุญสืบ อินสาร ป.ธ.๙, พ.ม., ศษ.บ..  เทคนิคการเขียนวิชาบุรพภาค ประโยค ป.ธ.๓.  พิมพ์ครั้งที่ ๔. นนทบุรี : หจก.โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล,  ๒๕๕๔.

 

 

  • Author: supanat
  • Hits: 887

Leave a comment

You are commenting as guest.

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search