อื่นๆ

เทียบอักษรบาลีไทยเป็นโรมัน แบบราชบัณฑิตฯ

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อผู้ใดตั้งชื่อขึ้นมาแล้ว ก่อนที่ผู้นั้นจะนำไปใช้เรียกชื่อกันจริงๆ มีข้อที่ควรพิจารณาสองอย่างเกี่ยวกับการถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน ประการแรกคือ สระที่ปรากฏอยู่ในชื่อคำไทยเมื่อถอดออกมาเป็นอักษรโรมันแล้วไม่ควรได้รูปเป็นสระผสม เพราะผู้อ่านอาจจะอ่านยากและอ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง ถ้ามีสระผสมสองตัวก็พออ่านกันได้ แต่ถ้ามีสระผสมรวมกันสามตัวก็คงอ่านยากแน่ๆ อีกประการหนึ่ง หลังจากท่านถอดสระจากชื่อคำไทยเป็นอักษรโรมันแล้วไม่ควรมีเครื่องหมาย ( - ) ขีดคั่นกลางระหว่างชื่อเพื่อแบ่งพยางค์ให้แยกอ่าน เพราะรูปคำในอักษรโรมันที่ปรากฏออกมาอาจดูแล้วยืดเยื้อและอักษรไม่สวย ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการตั้งชื่อในลักษณะดังกล่าว

คำบาลีเกี่ยวกับคำถวายทานต่าง ๆ

คำบาลีเกี่ยวกับคำถวายทานต่าง ๆ (สำหรับพิธีกรผู้ชำนาญภาษาบาลี)

คำถวายสังฆทานเป็นภาษาบาลีและคำแปล

(กล่าวนำ-หันทะ มะยัง  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  ปุพพะภาคะนะมะการังกะโรมะเส.)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ )
 
 “อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต
ภิกขุ สังโฆ   อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารนิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ นิพพานายะ  จะฯ“

คำแปล

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวาร
ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารกับของ ที่เป็นบริวารทั้งหลาย
เหล่านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อมรรคผลนิพพาน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ

 


หลักเกณฑ์การอ่านภาษาบาลี

ภาษาบาลีเป็นภาษาของชาวอินเดียแคว้นมคธมาตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อนำมาเรียนกันในประเทศไทยก็ได้ใช้ตัวอักษรของไทยเขียนภาษาบาลีโดยมีสระและพยัญชนะ ดังนี้

พจนานุกรม บาลี-อังกฤษ โดย The Pali Text Society

The Pali Text Society's Pali-English Dictionary

พจนานุกรม บาลี-อังกฤษ ของ The Pali Text Society

   

บทสนทนา ไทย-บาลี-อังกฤษ-จีน-ญี่ปุ่น

 

บทสนทนา ไทย-บาลี-อังกฤษ-จีน-ญี่ปุ่น

 

ที่

ไทย

บาลี

อังกฤษ

จีน

ญี่ปุ่น

1

สวัสดีครับ

สุปฺปภาตํ

Hello

你好

こんにちは

2

คุณชื่ออะไร ?

กินฺนาโมสิ ?

What’s your name ?

你叫什么名字 ?

お名前 は?

3

ยินดีต้อนรับ

สฺวาคตํ เต

welcome

欢迎你

いらっしゃいませ。

4

คุณสบายดีไหม

กจฺจิ นุ โข เต กุสลํ ? /

How are you ?/

你好吗?

お元気ですか?

 

 

กจฺจิ นุ โข เต อนามยํ ?

 Are you fine ?

 

 

5

ฉันสบายดี

อหํ กุสลี (ชายพูด)

I'm fine

我很好

元気です。

 

 

 อหํ กุสลินี (หญิงพูด)

 

 

 

6

คุณอายุเท่าไรครับ ?

 ตฺวํ กติวสฺโสสิ ? (ถาม ช) 

How old are you ? 

你几岁 ?

あなたは何歳 -

 

 

ตฺวํ กติวสฺสา ? (ถาม ญ) 

 

 

 ですか ?

7

คุณมาจากประเทศอะไรครับ ?

กุโต อาคโตสิ ?

Where are you from ? /

你从哪里来?

お国はどちら -

 

 

 

What do you come from ?

 

 ですか?

8

ผมมาจากประเทศไทย

ทยฺยปเทสโต อาคโตมฺหิ

I’m from Thailand.

我从泰国来 

タイから来ました。

9

ฉันรักเธอ

อหํ ตุวํ กมฺเมมิ

I love you

我爱你

愛してる。

10

เชิญนั่ง

ยถาสุขํ นิสีทถ

feel free to sit here /

请坐

座ってください。

 

 

 

please take a seat /

 

 

 

 

 

sit down please

 

 

 

 

 

 

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search