แบบเรียนบาลี

การสัมพันธ์ ป.ธ.3

            นักเรียนได้ศึกษาวจีวิภาครู้จักส่วนแห่งคำพูดแล้วควรศึกษาให้รู้จักวิธีประกอบคำพูดเข้าเป็นพากย์เพื่อเป็นประโยชน์ในการพูดหรือแต่งหนังสือซึ่งแสดงความให้ผู้อื่นเข้าใจ   เหมือนนายช่างผู้ฉลาดรู้จักปรุงทัพพสัมภาระให้เป็นเรือน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้จะอยู่ ฉะนั้น  วิธีประกอบคำพูดเข้าเป็นพากย์นั้น  เรียกว่าวากยสัมพันธ์

แบบเรียนตัทธิต

ตัทธิต แปลว่าปัจจัยแทนศัพท์

แบบเรียนสมาส

สมาส 

แปลว่า ย่อ (บท + บท)

ตัทธิต

ตัทธิต

            ปัจจัยหมู่หนึ่ง เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เนื้อความย่อเพื่อใช้แทนศัพท์ ย่อคำพูดให้สั้นลง เรียกว่า “ตัทธิต” มีรูปวิเคราะว่า “ตสฺส หิตํ ตทฺธิตํ (ปจฺจย-ชาตํ) แปลว่า (ปัจจัย) เป็นประโยชน์ แก่เนื้อความย่อนั้น ชื่อว่าตัทธิต

คู่มือ วิชาแปล ป.ธ.๙ (อารัมภกถา + ปริจเฉทที่ ๑)

คู่มือ

วิชา แปลมคธเป็นไทย ป.ธ.๙

(ฉบับความเข้าใจ)

      เนื่องจากปัจจุบัน การศึกษา วิชา แปลมคธเป็นไทย ของชั้น ประโยค ป.ธ.๙ (วิชา แปล) ค่อนข้างลำบากสำหรับนักเรียน นักศึกษาหลายๆ ท่าน เพราะการจะแปลพระอภิธรรมฏีกาให้ถูกต้องตามสะภาวธรรมนั้น ผู้แปลต้องมีความเข้าใจในพระอภิธรรมระดับหนึ่ง ฉะนั้น จึงเป็นการยากสำหรับผู้ไม่เคยศึกษาพระอภิธรรมมาก่อน 

     อนึ่ง ผู้เขียนพอจะมีความรู้อยู่บ้าง และในระหว่างที่ศึกษา ชั้น ประโยค ป.ธ.๙ อยู่นั้น ได้พิมพ์เก็บไว้ทบทวนส่วนตัว พอกาลเวลาผ่านไปหลังจากสอบผ่านแล้ว จึงเห็นว่าข้อมูลชุดนี้ อาจจะมีประโยชน์อยู่บ้าง จึงได้นำมาเผยแพร่

เพื่อเป็นความรู้สำหรับผู้สนใจใคร่ศึกษาสืบไป

คู่มือ วิชาแปลมคธเป็นไทย ป.ธ. ๙ (โดย พระธรรมวโดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.๙))

คู่มือ วิชาแปลมคธเป็นไทย ป.ธ. ๙ (โดย พระธรรมวโดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.๙)) 

ใช้ดูประกอบการแปล อภิธมฺมตฺถวิภาวินีฏีกา (วิชาแปล ป.ธ.๙) มีประโยชน์มากๆ....

พิชิตข้อสอบ ประโยค ป.ธ.๕ วิชากลับ ภาค ๒ - ๔

เนื้อหา แบ่งเป็น 3 ส่วน

 1. ปัญหา (คำถาม)

 2. เฉลย (คำตอบ)

 3. อธิบาย

เชื่อว่า คงจะเกิดประโยชน์บ้าง ไม่มากก็น้อย..... 

แปลและกลับ ประโยค เสยฺยถีทํ (ป.ธ.1-2 ถึง 4)

 

แปลและกลับ ประโยค เสยฺยถีทํ

(สตฺถา) อนุปุพฺพีกถํ กเถสิ. เสยฺยถีทํ ? ทานกถํ สีลกถํ สคฺคกถํ กามานํ อาทีนวํ โอการํ สงฺกิเลสํ เนกฺขมฺเม อานิสํสํ ปกาเสสิ. (ธมฺมปทฏฺฐกถา 1/5-6)

 

สำนวนแปลโดยพยัญชนะ

อ.พระศาสดา ตรัสแล้ว ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดับ ฯ (อ.อันถามว่า อ.พระศาสดา ตรัสแล้ว ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดับ) อย่างไรนี้ (ดังนี้) ? (อ.อันแก้ว่า อ.พระศาสดา) ทรงประกาศแล้ว ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งทาน ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งศีล ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งสวรรค์ ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งโทษ ซึ่งการกระทำตํ่า ซึ่งความเศร้าหมองพร้อมแห่งกาม ท. ซึ่งอานิสงส์ในการออกบวช (ดังนี้) ฯ

 

สำนวนแปลโดยอรรถ

พระศาสดา ตรัสแล้ว ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดับ ฯ คือ (เสยฺยถีทํ) ? พระศาสดา ทรงประกาศแล้ว ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งทาน...ซึ่งอานิสงส์ในการออกบวช ฯ

ค้นหา รายชื่อผู้สอบได้
Who's Online

มี 322 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

6771145
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3077
14781
61436
6614759
234589
287442
6771145

Your IP: 66.27.154.231
2019-06-21 07:06
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search