ผู้สอบบาลีศึกษาได้ ปี2565

รายชื่อผู้สอบบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 6 ได้

ลำดับ ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก สำนักเรียนคณะเขต/คณะ จ.
๑. นางสาวจิตรา แซ่จง ๓๔ พระธรรมกาย  ปทุมธานี

รายชื่อผู้สอบบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 5 ได้

ลำดับ ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก สำนักเรียนคณะเขต/คณะ จ.
1. นางสาวจันทิรา ไขทะเล 35  พระธรรมกาย ปทุมธานี
2. นางสาวดารณี นันติวานิช 42 พระธรรมกาย ปทุมธานี
3. นางสาวรักธรรม มหาสุทธิกุล 31 พระธรรมกาย ปทุมธานี

รายชื่อผู้สอบบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 4 ได้

ลำดับ ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก สำนักเรียนคณะเขต/คณะ จ.
1. นายญาณวรุตม์ กสิวงศ์ 27 พระธรรมกาย ปทุมธานี
2. นางสาวภัคภร แจ่มจันทร์ชนก 41 พระธรรมกาย ปทุมธานี

รายชื่อผู้สอบบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 3 ได้

ลำดับ ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก สำนักเรียนคณะเขต/คณะ จ.
1. นางสาวกุลชาดา เทศบุตร 31 พระธรรมกาย ปทุมธานี

รายชื่อผู้สอบบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 1-2 ได้

ลำดับ ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก สำนักเรียนคณะเขต/คณะ จ.
1. นายเสฐียร ทั่งทองมะดัน 48 พระธรรมกาย ปทุมธานี
2. นางสาวปิยาภรณ์ กิตติสุรัตน์พงศ์ 34 พระธรรมกาย ปทุมธานี
3. นางสาวพรรณธิภา ราชภูชงค์ 33 พระธรรมกาย ปทุมธานี
4. นางสาวอรจิตต์ แซ่เอี้ยว 31 พระธรรมกาย ปทุมธานี
5. นางสาวภารดี เจริญธนมิตร 27 พระธรรมกาย ปทุมธานี
© Copyright pariyat.com 2022. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search