รายชื่อสอบผ่านบาลี 2565

รายชื่อสอบผ่านบาลี 2565

บัญชีแสดงผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง วัดพระธรรมกาย ปี พ.ศ.2564

  ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

รวม

สอบได้

คิดเป็น

ร้อยละ

ชั้นประโยค ส่งสอบ ขาดสอบ ขาดสิทธิ์ คงสอบ สอบได้ สอบซ่อม สอบได้
ป.ธ.9 16 0 0 16 5 0 0 5 31.25
ป.ธ.8 32 0 0 32 9 0 0 9 28.13
ป.ธ.7 33 0 0 33 9 0 0 9 27.27
ป.ธ.6 42 0 0 42 11 0 0 11 26.19
ป.ธ.5 59 0 0 59 11 13 6 17 28.81
ป.ธ.4 67 13 0 54 18 16 8 26 48.15
ป.ธ.3 144 20 0 124 23 57 34 57 45.97
ป.ย. 1-2 203 47 0 156 22 86 16 38 24.36
รวม 596 80 0 516 108 172 64 172 33.33

รายชื่อประโยค ป.ธ. 9

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
พระมหาพิชิต ปญฺญาวโร ไชยยานนท์ ๔๒ ๒๓ พระธรรมกาย
พระมหากฤษดา อาโลกชโย อินเมอะ ๓๑ ๑๑ พระธรรมกาย
พระมหาหล้า วิชิตชโย ปู่ทอง ๓๐ ๑๐ พระธรรมกาย
พระมหาสิทธิชัย ธมฺมวิชฺโช ชำนาญพุดซา ๒๔ พระธรรมกาย
สามเณรวีรพงษ์   บัวศรี ๒๑   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 8

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหารังสรรค์ จิรสคฺโค จิราดิเรก ๕๑ ๒๘ พระธรรมกาย
๒. พระมหาธีรพงษ์ ฐานวีโร ทองสมบัติ ๓๖ ๑๕ พระธรรมกาย
๓. พระมหาชินวัฒน์ วาทชโย ภาระดีไพเราะห์ ๒๘  พระธรรมกาย
๔. พระมหาโชคชัย สิริชโย คมวิเศษ ๒๗ พระธรรมกาย
๕. พระมหาเทวัญ ทตฺตชโย จ้อยสระคู ๒๗ พระธรรมกาย
๖. พระมหาพงศธร สุจิตฺตชโย สุขจิต ๒๗ พระธรรมกาย
๗. พระมหาอภิสิทธิ์ ธมฺมาภิสิทฺโธ เหล่าชินชาต ๒๒ พระธรรมกาย
๘. พระมหาหมี ชุตินฺทชโย อายี ๒๒ พระธรรมกาย
๙. สามเณรนิธิพล   สายพินทอง ๒๐   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 7

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหาศรายุทธ ธมฺมินฺโท กล่ำอินทร์ ๔๒ พระธรรมกาย
๒. พระมหาพงศ์พล ธมฺมพโล สุขพันธ์ ๒๕ พระธรรมกาย
๓. พระมหาภีมวัจน์ ธมฺมวิสุทฺโธ กิจพนาชัย ๒๔ พระธรรมกาย
๔. พระมหาเกียรติศักดิ์ ธมฺมกิตฺติโก เข็มขาว ๒๔ พระธรรมกาย
๕. พระมหาศุภกร ธมฺมติลโก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ๒๒ พระธรรมกาย
๖. พระมหาบรรชา ธมฺมตฺถสุโภ ครองพันธ์ ๒๒ พระธรรมกาย
๗. สามเณรธนบดี   ปํญญาดี ๒๓   พระธรรมกาย
๘. สามเณรพิทยาธร   กรวิจิตต์ศิลป์ ๒๑   พระธรรมกาย
๙. สามเณรธไนศวรรย์   จิ๋่ววิเศษ ๒๐   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 6

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหาพจภณ เขมโชโต แน่นหนา ๓๒ พระธรรมกาย
๒. พระมหาภัทร์นฤน ฐิตปุญฺโญ บุญเทศ ๒๙ พระธรรมกาย
๓. พระมหาภูตะวัน ธมฺมชีโว ถิ่นจันดา ๒๔ พระธรรมกาย
๔. พระมหาชวิน ธมฺมโกวิโท พรธาดาวิทย์ ๒๔ พระธรรมกาย
๕. พระมหาถานิต ธมฺมมานิโต หวลมานพ ๒๒ พระธรรมกาย
๖. สามเณรสันติภาพ   ตันศิริ ๒๑   พระธรรมกาย
๗. สามเณรศุภมิตร   เจตนาจรัสแสง ๒๐   พระธรรมกาย
๘. สามเณรโชคตระการ   สิงห์คำ ๒๐   พระธรรมกาย
๙. สามเณรนวพล   วิลัยเกษ ๑๙   พระธรรมกาย
๑๐. สามเณรวายุ   คำทองนาค ๑๙    
๑๑. สามเณรพนาวัฒน์   จันทร์เผือก ๑๘    

รายชื่อประโยค ป.ธ. 5

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหาศิริ สิริสาโร กาญจนวิชานนท์ ๕๕ ๒๐  พระธรรมกาย
๒. พระมหาอภิชาติ สุทฺธวํโส หล้าวัฒนะนุกูล ๓๙ ๑๘   พระธรรมกาย
๓. พระมหาเอกชัย ชยสาโร ยาชุมภู ๔๕   พระธรรมกาย
๔. พระมหาสรศักดิ์ ธมฺมาภิรโต มงคลมล ๒๓   พระธรรมกาย
๕. สามเณรณัฐนันท์   นวลวัน ๒๐     พระธรรมกาย
๖. สามเณรนพนนท์   จีนดิบ ๑๙     พระธรรมกาย
๗. สามเณรชินวัตร   มณีโชติ ๑๘     พระธรรมกาย
๘. สามเณรศุภกร   เฟื่องคอน ๑๘     พระธรรมกาย
๙. สามเณรเจษฎา   กัณหาพิมพ์ ๑๘     พระธรรมกาย
๑๐. สามเณรคัมภีร์   เป้าบ้านเซ่า ๑๖     พระธรรมกาย
๑๑. สามเณรรัชชานนท์   โพธิ์แก้ว ๑๖     พระธรรมกาย
๑๒. พระมหาคงกระพัน วุฑฺฒิธโร เข่งพิมล ๓๗ ๑๒  พระธรรมกาย 
๑๓. พระมหาสุรภพ นิพฺภโย ทรัพย์ทวี ๓๐  พระธรรมกาย
๑๔. สามเณรภูรินทร์   พวงมาลัย ๑๘   พระธรรมกาย
๑๕. สามเณรปฏิภาณ   คำแผลง ๑๘   พระธรรมกาย
๑๖. สามเณรภูตะวัน   บุญหลวง ๑๗   พระธรรมกาย
๑๗. สามเณรธนารักษ์   แจ้งอรุณ ๑๗   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 4

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหาชัชวัชร ปาลิโต กุจิรพันธ์ ๓๗  พระธรรมกาย
๒. พระมหาอานุภาพ ฐิตรตโน อาภรณ์รัตน์ ๒๙   พระธรรมกาย
๓. พระมหามงคล คุณมงฺคโล เสนาธง ๒๘   พระธรรมกาย
๔. พระมหาบดีธรรม ธมฺมาภิรโม เศรษฐมาตย์ ๒๖   พระธรรมกาย
๕. สามเณรราเชนทร์   มั่นพุฒ ๒๒     พระธรรมกาย
๖. สามเณรเอกพงษ์   พุ่มพวง ๒๒     พระธรรมกาย
๗. สามเณรกัมปนาท   สุวรรณเลิศ ๒๑     พระธรรมกาย
๘. สามเณรธนวรรธน์   เจริญอนันตสิน ๒๐     พระธรรมกาย
๙. สามเณรนรเศรษฐ์   เขตแดน ๒๐     พระธรรมกาย
๑๐. สามเณรฐิติพงษ์   แซ่ตั้น ๑๙     พระธรรมกาย
๑๑. สามเณรอนันตญา   บุตรอำคา ๑๘     พระธรรมกาย
๑๒. สามเณรอภิวิชญ์   ศรีข้อ ๑๘    พระธรรมกาย 
๑๓. สามเณรดิน   นนลือชา ๑๘    พระธรรมกาย
๑๔. สามเณรสุทธิภัทร   รุ่งโรจน์ ๑๗   พระธรรมกาย
๑๕. สามเณรอมฤต   มหาคุณาวสุ ๑๕   พระธรรมกาย
๑๖. สามเณรปิยะ   จิตรซื่อ ๑๕   พระธรรมกาย
๑๗. สามเณรธันวา   ธรรมเจตเดชา ๑๕   พระธรรมกาย
๑๘. สามเณรส่งบุญ   จำปาเงิน ๑๔   พระธรรมกาย
๑๙. พระมหาวิศักดิ์ ธมฺมสิริโก ศรีไทย ๕๓ พระธรรมกาย
๒๐. พระมหาสหัชชัย พลปญฺโญ นิกรวงค์ ๒๙ พระธรรมกาย
๒๑. พระมหาธนาพล ธมฺมสิทฺโธ ขันเงิน ๒๕ พระธรรมกาย
๒๒. พระมหากันทรากร ธมฺมปโภ เคนไชยวงค์ ๒๔ พระธรรมกาย
๒๓. สามเณรสิทธิศักดิ์   เข็มนอก ๒๒   พระธรรมกาย
๒๔. สามเณรกตัญญู   สุดโต ๑๗   พระธรรมกาย
๒๕. สามเณรกาญจนพล   ชฎาเพชร์ ๑๖   พระธรรมกาย
๒๖. สามเณรธนเทพ   เชวงศักดิ์โสภาคย์ ๑๕   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 3

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย ชัยสิทธิ์ ๓๘ ๑๖  พระธรรมกาย
๒. พระฐพงศ์สรรค์ สุทฺธิปุญฺโญ บุญญฤทธิวงษ์ ๓๗ ๑๕   พระธรรมกาย
๓. พระมานะ นาถปญฺโญ ถกลสุเวช     พระธรรมกาย
๔. พระคณิน สุภมโน ก่อสุภพุทธิ     พระธรรมกาย
๕. พระโอรัญ อคฺควิชฺโช โคตรวิชา     พระธรรมกาย
๖. พระอนุชิต เชฏฺฐธมฺโม ชิวปรีชา     พระธรรมกาย
๗. พระจักรกฤษณ์ กตธมฺโม วงษ์ละคร     พระธรรมกาย
๘. พระพัสกร สีลคุตฺโต อินทรศร     พระธรรมกาย
๙. พระศุภกานต์ ธมฺมโสภิโต วรรณชะนะ     พระธรรมกาย
๑๐. พระสุเมฆ ธมฺมสุเมโธ คำแหงพล     พระธรรมกาย
๑๑. สามเณรวิทยา   ทองพลึง ๑๘     พระธรรมกาย
๑๒. สามเณรนนทวรรษ   มะณู ๒๐    พระธรรมกาย 
๑๓. สามเณรณัฐกานต์   มะณู ๑๙     พระธรรมกาย
๑๔. สามเณรทนงศักดิ์   โชงรัมย์ ๑๘   พระธรรมกาย
๑๕. สามเณรณัชชา   เรืองประทีป ๑๘   พระธรรมกาย
๑๖. สามเณรกิตติพศ   วะศรี ๑๗   พระธรรมกาย
๑๗. สามเณรคุณัญญา   เขตแดน ๑๖   พระธรรมกาย
๑๘. สามเณรสันติ   หิรัญเถกิงพันธ์ ๑๖   พระธรรมกาย
๑๙. สามเณรกิตติชัย   กิจสุข ๑๖   พระธรรมกาย
๒๐. สามเณรโชติกานต์   พึ่งความสุข ๑๖   พระธรรมกาย
๒๑. สามเณรธีรดนย์   พุ่มแก้ว ๑๕   พระธรรมกาย
๒๒. สามเณรกฤษกร   รายคำ ๑๔   พระธรรมกาย
๒๓. สามเณรภัทรกรณ์   ป่าไผ่ ๑๓   พระธรรมกาย
๒๔. พระสุพจน์ มหาสกฺโก คงสีพุฒ ๔๗ ๒๕ พระธรรมกาย
๒๕. พระวิโรจน์ อุคฺคจิตฺโต วิจิตรธำรงศักดิ์ ๔๒ ๑๖ พระธรรมกาย
๒๖. พระณัฐพล กิตฺติวณฺโณ สุวรรณปทัง ๓๘ ๑๖ พระธรรมกาย
๒๗. พระเอกชัย ชยวณฺโณ วรรณอุดม ๔๐ ๑๓ พระธรรมกาย
๒๘. พระรุช วิสุทฺธญาโณ เหลาเลิศ ๔๐ ๑๓ พระธรรมกาย
๒๙. พระสยาม จนฺทโชติโก ตูมกูล ๓๓ ๑๒ พระธรรมกาย
๓๐. พระชัชวาลย์ จารุธมฺโม สารเทศ ๔๖ ๑๒ พระธรรมกาย
๓๑. พระไพฑูรย์ อตฺถวโร สิงหประเสริฐ ๓๗ ๑๒ พระธรรมกาย
๓๒. พระณฐาภพ สนฺติพโล พงษ์ตุ้ย ๓๓ ๑๑ พระธรรมกาย
๓๓. พระสิทธิชัย ชยคุโณ สมัครการ ๕๔ ๑๑ พระธรรมกาย
๓๔. พระวีระพงษ์ วีรวํโส ภารพัฒน์ ๓๖ ๑๐ พระธรรมกาย
๓๕. พระเมธี วรกาโร ศรีอาภรณ์ ๔๘ พระธรรมกาย
๓๖. พระเกียรติณรงค์ กิตฺติธโร บุญแสนรัน ๓๐ พระธรรมกาย
๓๗. พระศักดิ์สิทธิ์ อติสกฺโก ผ่านสอน ๓๔ พระธรรมกาย
๓๘. พระณัฐพล ธมฺมกฺขโม ชัยชนะ ๒๓ พระธรรมกาย
๓๙. พระชัยเทพ ธมฺมเทโว ทรัพย์ไพศาลสกุล ๒๑ พระธรรมกาย
๔๐. สามเณรธีราวุธ   อันทะบุรี ๑๙   พระธรรมกาย
๔๑. สามเณรคุณานนต์   ปิ่นแดง ๑๗   พระธรรมกาย
๔๒. สามเณรราเจส   ดาลามิมาการ ๑๖   พระธรรมกาย
๔๓. สามเณรดุสิต   บุนนาค ๑๖   พระธรรมกาย
๔๔. สามเณรจันดา   ฉอก ๑๖   พระธรรมกาย
๔๕. สามเณรวายุ   สร้อยคีรี ๑๖   พระธรรมกาย
๔๖. สามเณรชิตชนก   สุนันทารอด ๑๕   พระธรรมกาย
๔๗. สามเณรชนาธิป   ชูคันหอม ๑๕   พระธรรมกาย
๔๘. สามเณรเด่นชัย   อ่อนขัน ๑๕   พระธรรมกาย
๔๙. สามเณรโซปิโซ่     ๑๕   พระธรรมกาย
๕๐. สามเณรพิชัย   รายคำ ๑๕   พระธรรมกาย
๕๑. สามเณรสุพัฒนกิจ   อุ่นพินิจ ๑๔   พระธรรมกาย
๕๒. สามเณรคมกฤษ   จันทร์เครื่อง ๑๔   พระธรรมกาย
๕๓. สามเณรวัชระ   แสงเนียม ๑๔   พระธรรมกาย
๕๔. สามเณรดวิชญ์   คำขัติ ๑๔   พระธรรมกาย
๕๕. สามเณรจิตรกรณ์   แก้วมงคล ๑๓   พระธรรมกาย
๕๖. สามเณรนเรณธร   พันธ์กุลชะโร ๑๓   พระธรรมกาย
๕๗. สามเณรยาง   เพชร ๑๑   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค 1-2

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระวินัย เขมจิตฺโต กระแสสินธุโกมล ๕๙ ๑๗  พระธรรมกาย
๒. พระธีรวัฒน์ ชยธีโร แซ่โหล่ ๔๗ ๑๕   พระธรรมกาย
๓. พระวีรวิทย์ อุตฺตมวีโร กนกนุเคราะห์ ๔๘ ๑๔   พระธรรมกาย
๔. พระศุภชัย ภทฺรชโย พิมพ์ลอย ๓๖ ๑๔   พระธรรมกาย
๕. พระพิเชษฐ์ เมธาวโร บางระพิมลพงศ์ ๖๙ ๑๓   พระธรรมกาย
๖. พระสันติราษฎร์ อุปสนฺโต ศรีสมบัติ ๓๖ ๑๑   พระธรรมกาย
๗. พระวิริยะ กตปุญฺโญ สกุลศรีจิรวัฒน์ ๒๖   พระธรรมกาย
๘. พระชวิน อภิชฺชโว ชัยวัฒน์ ๓๔   พระธรรมกาย
๙. พระอรรจ เขมาภิรโต อัคขนิฐ ๒๓   พระธรรมกาย
๑๐. สามเณรเทีย   ทา ๑๘     พระธรรมกาย
๑๑. สามเณรเอกรัตน์   เชื้อรอด ๑๖     พระธรรมกาย
๑๒. สามเณรณภัทร   บุญแต่ง ๑๖    พระธรรมกาย 
๑๓. สามเณรพีรวัส   หอมหวล ๑๖     พระธรรมกาย
๑๔. สามเณรดนนธน   ปลั่งดี ๑๖   พระธรรมกาย
๑๕. สามเณรปพนศักดิ์   กิจอ่อน ๑๕   พระธรรมกาย
๑๖. สามเณรธีรยุทธ   เหิมสารจอด ๑๕   พระธรรมกาย
๑๗. สามเณรพัสกร   อ่ำจำรุณ ๑๕   พระธรรมกาย
๑๘. สามเณรธนพัฒน์   ภักดีโชติ ๑๔   พระธรรมกาย
๑๙. สามเณรคณพศ   สาระผล ๑๔   พระธรรมกาย
๒๐. สามเณรแหล้   พรหมจรรย์ ๑๔   พระธรรมกาย
๒๑. สามเณรณัฐพล   หล่ำเจริญ ๑๓   พระธรรมกาย
๒๒. สามเณรชัยอนันท์   วันจิ๋ว ๑๓   พระธรรมกาย
๒๓. พระสันตวัชร วิชฺชสุโร พรมมาต ๓๐ ๑๑ พระธรรมกาย
๒๔. พระภัทรพงษ์อ เหมภทฺโท เทาศิริ ๓๔ ๑๑ พระธรรมกาย
๒๕. พระบุญช่วย ฐิตปุญฺโญ จันทร์เชิดวณิช ๖๖ พระธรรมกาย
๒๖. พระราเชน ติกฺขญาโณ สามงามเขียว ๒๘ พระธรรมกาย
๒๗. พระพรชัย พลวธมฺโม พิญญพงษ์ ๕๕ พระธรรมกาย
๒๘. พระเสนีย์ ปภสฺสโร รัตนวราภรณ์ ๒๗ พระธรรมกาย
๒๙. สามเณรธนพล   ภู่เนตร ๑๙   พระธรรมกาย
๓๐. สามเณรสวิตต์   คำลือไชย ๑๖   พระธรรมกาย
๓๑. สามเณรนพประทีป   มีแก้ว ๑๖   พระธรรมกาย
๓๒. สามเณรณัฐวัฒน์   ชุ่มดอนไพร ๑๕   พระธรรมกาย
๓๓. สามเณรภัทรพีร์   คำผง ๑๔   พระธรรมกาย
๓๔. สามเณรภาคิน   ทองเหลือง ๑๓   พระธรรมกาย
๓๕. สามเณรอภิชาติ   พรหมพิทักษ์ ๑๓   พระธรรมกาย
๓๖. สามเณรศราวิน   ครสาคู ๑๓   พระธรรมกาย
๓๗. สามเณรจีระพัฒน์   อินทรหะ ๑๓   พระธรรมกาย
๓๘. สามเณรชัยธวัช   ผ่านชมภู ๑๒   พระธรรมกาย
© Copyright pariyat.com 2022. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search