รายชื่อสอบผ่านบาลี 2564

รายชื่อสอบผ่านบาลี 2564

บัญชีแสดงผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง วัดพระธรรมกาย ปี พ.ศ.2564

  ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

รวม

สอบได้

คิดเป็น

ร้อยละ

ชั้นประโยค ส่งสอบ ขาดสอบ ขาดสิทธิ์ คงสอบ สอบได้ สอบซ่อม สอบได้
ป.ธ.9 20 2  0 18 7 0 0 7 38.89
ป.ธ.8 32 7 0 25 5 0 0 5 20.00
ป.ธ.7 38 6 0 32 9 0 0 9 28.13
ป.ธ.6 43 10  0 33 11 0 0 11 33.33
ป.ธ.5 55 11 0 44 13 16 16 17 38.64
ป.ธ.4 69 11 0 58 19 15 15 31 53.45
ป.ธ.3 115 16  0 99 19 39 39 43 43.43
ป.ย. 1-2 250 35  0 215 31 85 85 78 36.28
รวม 622 98  0 524 114 155 155 201 38.36

รายชื่อประโยค ป.ธ. 9

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหาโกมล สุภจิตฺโต ด้วงเต่า 37 17 พระธรรมกาย
๒. พระมหากิตติพงศ์ สิริชโย ศิราวราเวทย์ 41 10 พระธรรมกาย
๓. พระมหากู้เกียรติ กิจฺจารกฺโข สุขกิจเจ 30 8 พระธรรมกาย
๔. พระมหาพงศ์ศิริ สิริวิชโย เดือนขาว 30  8 พระธรรมกาย
๕. พระมหาอาริศร สาสนชโย ทองประสาร 26 6 พระธรรมกาย
๖. พระมหานำบุญ นาคชโย ตั้งตระกูล 24 4 พระธรรมกาย
๗. พระมหาณัฐพล ภทฺรชโย ภูวนาฏภิญโญ 23 2 พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 8

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหาประวิทย์ ปุณฺณชโย หลักด่าน 31 10 พระธรรมกาย
๒. พระมหาพิพัฒน์ วิชโย คงกระพันธ์ 25 4 พระธรรมกาย
๓. พระมหาเมฑัต ธีรชโย ลาโส 24 4 พระธรรมกาย
๔. พระมหาสิทธิชัย ธมฺมวิชฺโช ชำนาญพุดซา 23 3 พระธรรมกาย
๕. สามเณรวีรพงษ์   บัวศรี 20   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 7

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหารังสรรค์ จิรสคฺโค จิราดิเรก 50 27 พระธรรมกาย
๒. พระมหาอดิเรก อติชโย แสงสุระ 33 13 พระธรรมกาย
๓. พระมหาอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ ชินพิพัฒน์ 39 12 พระธรรมกาย
๔. พระมหาอโนชา อาทิตฺตชโย ตั้งตระกูล 29 8 พระธรรมกาย
๕. พระมหาวชิรวิทย์ วุฑฺฒชโย ปัญญาสมบัติ 28 7 พระธรรมกาย
๖. พระมหาพงศธร มหินฺทชโย มหาวงค์ 26 5 พระธรรมกาย
๗. พระมหาปุญญพัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ มนวรรธน์ 23 3 พระธรรมกาย
๘. สามเณรสามารถ   พรายน้ำ 20   พระธรรมกาย
๙. สามเณรนิธิพล   สายพินทอง 19   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 6

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหาณัฏฐสิทธิ์ เสฏฺฐชโย ตั้งสมบุญดีรัตน์ 34 11 พระธรรมกาย
๒. พระมหาเทพนิติ จิรเสฏฺโฐ ทิพย์เนตร 27 7 พระธรรมกาย
๓. พระมหาฐิติวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน สมรัก 26 6 พระธรรมกาย
๔. พระมหาธานินทร์ กนฺตมโน คะสุดใจ 35 6 พระธรรมกาย
๕. พระมหาพงศ์พล ธมฺมพโล สุขพันธ์ 25 5 พระธรรมกาย
๖. พระมหาภีมวัจน์ ธมฺมวิสุทฺโธ กิจพนาชัย 24 4 พระธรรมกาย
๗. พระมหาจักรพันธุ์ ธมฺมจนฺโท อยู่เย็น 21 1 พระธรรมกาย
๘. สามเณรธนบดี   ปัญญาดี 22   พระธรรมกาย
๙. สามเณรอภิชา   แจ่มจันทร์ชนก 20   พระธรรมกาย
๑๐. สามเณรพิทยาธร   กรวิจิตต์ศิลป์ 20   พระธรรมกาย
๑๑. สามเณรธไนศวรรย์   จิ๋ววิเศษ 19   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 5

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหาศุภชัย ธมฺมสุโภ ดาระหงษ์ 25 5  พระธรรมกาย
๒. พระมหาชวิน ธมฺมโกวิโท พรธาดาวิทย์ 24 4   พระธรรมกาย
๓. พระมหาณัชพล ธมฺมโช มีศรีสุข 22 2   พระธรรมกาย
๔. พระมหาบัณฑิต ธมฺมปณฺฑิโต เนินทอง 22 2   พระธรรมกาย
๕. สามเณรวรวุฒิ   พุทธธรรม 21     พระธรรมกาย
๖. สามเณรวุฒิพงษ์   ดวงดอกไม้ 20     พระธรรมกาย
๗. สามเณรศุภมิตร   เจตนาจรัสแสง 19     พระธรรมกาย
๘. สามเณรโชคตระการ   สิงห์คำ 19     พระธรรมกาย
๙. สามเณรนวพล   วิลัยเกษ 19     พระธรรมกาย
๑๐. สามเณรวายุ   คำทองนาค 19     พระธรรมกาย
๑๑. สามเณรนิพัทธ์   เจริญศรี 18     พระธรรมกาย
๑๒. สามเณรปรเมธ   เต๋จ๊ะ 18    พระธรรมกาย 
๑๓. สามเณรพนาวัฒน์   จันทร์เผือก 17    พระธรรมกาย
๑๔. พระมหาวิทัสน สทฺธาพหุโล รัตนเลิศนาว 33 7 พระธรรมกาย
๑๕. พระมหาถานิต ธมฺมานิโต หวลมานพ 22 2 พระธรรมกาย
๑๖. สามเณรธนดล    ปิ่นแดง 21   พระธรรมกาย
๑๗. สามเณรปิยะพงษ   สีหาพล 18   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 4

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหาภูมิสิทธิภัทร์ จตฺตมโล ฤทธิพิสิทธิ์พร 48 26  พระธรรมกาย
๒. พระมหาอภิชาติ สุทฺธวํโส หล้าวัฒนะนุกูล 39 17   พระธรรมกาย
๓. พระมหากานต์ศักดิ์ ธมฺมโกสโล จิตบุณย์กุลธร 23 2   พระธรรมกาย
๔. สามเณรนัฐพงษ์   กระแจะจันทร์ 21     พระธรรมกาย
๕. สามเณรธีรภัทร   จำปาพัน 21     พระธรรมกาย
๖. สามเณรณัฐธีร์   บูรณะเจริญพงศ์ 20     พระธรรมกาย
๗. สามเณรวสุบัณฑิต   ภูชิตธนิสร 20     พระธรรมกาย
๘. สามเณรภัคณัฐ   จันทร์สมบูรณ์ 19     พระธรรมกาย
๙. สามเณรนพนนท์   จีนดิบ 19     พระธรรมกาย
๑๐. สามเณรดนุสรณ์   จิ๋วปัญญา 18     พระธรรมกาย
๑๑. สามเณรปฏิภาณ   คำแผลง 18     พระธรรมกาย
๑๒. สามเณรศุภกร   เฟื่องคอน 17    พระธรรมกาย 
๑๓. สามเณรเจษฎา   กัณหาพิมพ์ 17     พระธรรมกาย
๑๔. สามเณรภูตะวัน   บุญหลวง 17   พระธรรมกาย
๑๕. สามเณรธนารักษ์   แจ้งอรุณ 16   พระธรรมกาย
๑๖. สามเณรภูวดล   คิดอ่าน 16   พระธรรมกาย
๑๗. สามเณรคัมภีร์   เป้าบ้านเซ่า 16   พระธรรมกาย
๑๘. สามเณรรัชชานนท์   โพธิ์แก้ว 15   พระธรรมกาย
๑๙. สามเณรณภัทร   แสนมั่นคงกุล 15   พระธรรมกาย
๒๐. พระมหาปริญญา ปญฺญานนฺโท นันทรักษ์ 58 31 พระธรรมกาย
๒๑. พระมหาจิตวัฒน์ จนฺทวํโส จริยสันติธรรม 49 24 พระธรรมกาย
๒๒. พระมหาอนุชา อิทฺธิพทฺโธ โคตะมา 38 11 พระธรรมกาย
๒๓. พระมหาพิจิตร ปภากโร กุลฐิติกร 35 11 พระธรรมกาย
๒๔. พระมหาปวิช ธมฺมพโล เจริญพักตร์ 54 10 พระธรรมกาย
๒๕. พระมหาเอกชัย ชยสาโร ยาชุมภู 45 8 พระธรรมกาย
๒๖. พระมหาไตรภพ ธมฺมารกฺขิโต รอดจันทร์ 25 5 พระธรรมกาย
๒๗. พระมหาสุรภพ นิพฺภโย ทรัพย์ทวี 29 5 พระธรรมกาย
๒๘. สามเณรอากิโนบุ   โอซากะ 20   พระธรรมกาย
๒๙. สามเณรณัฐนันท์   นวลวัน 20   พระธรรมกาย
๓๐. สามเณรธรรมธร   ทิพาธรรมคุณ 19   พระธรรมกาย
๓๑. สามเณรเพชรตะวัน   โพธิ์ขาว 17   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 3

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระวีระพงษ์ นิมฺมโล ทองหนัก 39 19  พระธรรมกาย
๒. พระศักดิ์ดา ฐิตสกฺโก พลราชม 34 7   พระธรรมกาย
๓. พระมงคล คุณมงฺคโล เสนาธง 27 5   พระธรรมกาย
๔. พระวรดิษย์ ธมฺมวาโท เข็มเพชร 22 2   พระธรรมกาย
๕. พระธรณ์เทพ ธมฺมปรโม ศรีสมุทร 21 1   พระธรรมกาย
๖. พระภูริเดช ธมฺมิกเตโช โหรี 21 1   พระธรรมกาย
๗. สามเณรชัยโรจน์   ศุภสวัสดิ์วรากร 19     พระธรรมกาย
๘. สามเณรนรเศรษฐ์   เขตแดน 19     พระธรรมกาย
๙. สามเณรฉัตรธรรม   เค้ามาก 19     พระธรรมกาย
๑๐. สามเณรฐิติพงษ์   แซ่ตั้น 18     พระธรรมกาย
๑๑. สามเณรอนันตญา   บุตรอำคา 17     พระธรรมกาย
๑๒. สามเณรอภิวิชญ์   ศรีข้อ 17    พระธรรมกาย 
๑๓. สามเณรดิน   นนลือชา 17     พระธรรมกาย
๑๔. สามเณรชวภณ   ตั้งสมบูรณ์ 17   พระธรรมกาย
๑๕. สามเณรกตัญญู   สุดโต 16   พระธรรมกาย
๑๖. สามเณรสุทธิภัทร   รุ่งโรจน์ 16   พระธรรมกาย
๑๗. สามเณรชัชวาล   ยี่สรง 15   พระธรรมกาย
๑๘. สามเณรปิยะ   จิตรซื่อ 14   พระธรรมกาย
๑๙. สามเณรธันวา   ธรรมเจตเดชา 14   พระธรรมกาย
๒๐. พระธรา กิตฺติธโร กาญจนภูพิงค์ 43 15 พระธรรมกาย
๒๑. พระอิศเรศ กิตฺติสฺสโร กันใจบุตร 42 14 พระธรรมกาย
๒๒. พระอภิชา ญาณวโร เติมสมบัติบวร 31 7 พระธรรมกาย
๒๓. พระสหรัฐ ฉนฺทธมฺโม สุตธัมโม 28 7 พระธรรมกาย
๒๔. พระอานุภาพ ฐิตรตโน อาภรณ์รัตน์ 28 6 พระธรรมกาย
๒๕. พระวิศักดิ์ ธมฺมสิริโก ศรีไทย 52 5 พระธรรมกาย
๒๖. พระสหัชชัย พลปญฺโญ นิกรวงค์ 28 5 พระธรรมกาย
๒๗. พระณัฐพล อคฺคสกฺโก ศักดิ์พงศธร 27 4 พระธรรมกาย
๒๘. พระธุรกิจ ธมฺมาลงฺกโต แก้วเฮือง 22 2 พระธรรมกาย
๒๙. พระสุราช ธมฺมวิเสโส ศรีวิเศษ 21 1 พระธรรมกาย
๓๐. สามเณรราเชนทร์   มั่นพุฒ 22   พระธรรมกาย
๓๑. สามเณรเอกพงษ์   พุ่มพวง 21   พระธรรมกาย
๓๒. สามเณรผดุงเกียรติ   สายแก้ว 20   พระธรรมกาย
๓๓. สามเณรธนวรรธน์   เจริญอนันตสิน 20   พระธรรมกาย
๓๔. สามเณรภานุวิชญ์   เล้วอน 17   พระธรรมกาย
๓๕. สามเณรจามิล   เคนด 17   พระธรรมกาย
๓๖. สามเณรเพชร   จันทร์อร่ามตระกูล 17   พระธรรมกาย
๓๗. สามเณรกาญจนพล   ชฎาเพชร์ 16   พระธรรมกาย
๓๘. สามเณรณัฐวุฒิ   โต๊ะรัมย์ 16   พระธรรมกาย
๓๙. สามเณรโกศัลย์   สามารถ 15   พระธรรมกาย
๔๐. สามเณรธนเทพ   เชวงศักดิ์โสภาคย์ 14   พระธรรมกาย
๔๑. สามเณรอมฤต   มหาคุณาวสุ 14   พระธรรมกาย
๔๒. สามเณรภูฤทธิ์   ศรีสมศักดิ์ 14   พระธรรมกาย
๔๓. สามเณรส่งบุญ   จําปาเงิน 14   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค 1-2

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระณัฐพงษ์ สุทฺธญาโณ สุทธิวนิช 54 17  พระธรรมกาย
๒. พระฐพงศ์สรรค์ สุทฺธิปุญฺโญ บุญญฤทธิวงษ์ 36 14   พระธรรมกาย
๓. พระณฐาภพ สนฺติพโล พงษ์ตุ้ย 32 10   พระธรรมกาย
๔. พระมานะ นาถปญฺโญ ถกลสุเวช 32 7   พระธรรมกาย
๕. พระคณิน สุภมโน ก่อสุภพุทธิ 29 7   พระธรรมกาย
๖. พระโอรัญ อคฺควิชฺโช โคตรวิชา 35 6   พระธรรมกาย
๗. พระอนุชิต เชฏฺฐธมฺโม ชิวปรีชา 28 6   พระธรรมกาย
๘. พระจักรกฤษณ์ กตธมฺโม วงษ์ละคร 28 6   พระธรรมกาย
๙. พระธนพนธ์ เชฏฺฐพนฺโธ แสงอิศราภิรักษ์ 26 5   พระธรรมกาย
๑๐. พระพรสวรรค์ ธมฺมาภินนฺโท ปัจจุโส 23 3   พระธรรมกาย
๑๑. พระณัฐพล ธมฺมกฺขโม ชัยชนะ 22 2   พระธรรมกาย
๑๒. พระศุภกานต์ ธมฺมโสภิโต วรรณชะนะ 22 2  พระธรรมกาย 
๑๓. สามเณรวิทยา   ทองพลึง 18     พระธรรมกาย
๑๔. สามเณรเกษมคมสันต์   เพ็งหมู 18   พระธรรมกาย
๑๕. สามเณรธนากร   ลี้สกุล 17   พระธรรมกาย
๑๖. สามเณรณัชชา   เรืองประทีป 17   พระธรรมกาย
๑๗. สามเณรสุวรรณ   เจริญพร 16   พระธรรมกาย
๑๘. สามเณรคุณัญญา   เขตแดน 16   พระธรรมกาย
๑๙. สามเณรพัฒนา   ทุริดไธสง 16   พระธรรมกาย
๒๐. สามเณรเมฆา   คุณสมบัติ 16   พระธรรมกาย
๒๑. สามเณรสหชาติ   มณีโชติ 16   พระธรรมกาย
๒๒. สามเณรวายุ   สร้อยคีรี 15   พระธรรมกาย
๒๓. สามเณรอภิรักษ์   ปรกติ 15   พระธรรมกาย
๒๔. สามเณรกิตติชัย   กิจสุข 15   พระธรรมกาย
๒๕. สามเณรอนุชา   สุโนภักดิ์ 15   พระธรรมกาย
๒๖. สามเณรวัชรพล   พรมกัน 15   พระธรรมกาย
๒๗. สามเณรกิตติธัช   คีรีพฤกษ์ 15   พระธรรมกาย
๒๘. สามเณรธีรดนย์   พุ่มแก้ว 14   พระธรรมกาย
๒๙. สามเณรชนาธิป   ชูคันหอม 14   พระธรรมกาย
๓๐. สามเณรเด่นชัย   อ่อนขัน 14   พระธรรมกาย
๓๑. สามเณรสุพัฒนกิจ   อุ่นพินิจ 14   พระธรรมกาย
๓๒. พระวิโรจน์ อุคฺคจิตฺโต วิจิตรธํารงศักดิ์ 41 15  
๓๓. พระณัฐพล กิตฺติวณฺโณ สุวรรณปทัง 37 15  
๓๔. พระศศิพงศ์ สิริรตโน แก้วดอก 37 14  
๓๕. พระเอกชัย ชยวณฺโณ วรรณอุดม 39 12  
๓๖. พระบัณฑิต วิสุทฺธาโภ โตศิริพัฒนา 43 12  
๓๗. พระมานพ ทีปวํโส พิมูลชาติ 40 11  
๓๘. พระบุญชู กิตฺติปุญฺโญ กัณหะกิติ 81 11  
๓๙. พระศุภกฤษ พลวิชฺโช อุดมพันธ์ 33 11  
๔๐. พระไพฑูรย์ อตฺถวโร สิงหประเสริฐ 36 11  
๔๑. พระอดิศักดิ์ อติสกฺโก สมจิต 42 10  
๔๒. พระมนูญ คุตฺตธมฺโม พันธ์แสน 35 9  
๔๓. พระพงษ์ศักดิ์ ชยสกฺโก ชัยสมบัติ 32 9  
๔๔. พระสมรส โชติวณฺโณ โพธิ์งาม 37 8  
๔๕. พระเกรียงไกร กิตฺติสุโภ ชอบสะอาด 28 6  
๔๖. พระเกียรติณรงค์ กิตฺติธโร บุญแสนรัน 29 5  
๔๗. พระพิพัฒน์พงศ์ ปริโยทาโต มหาจันทร์ 35 5  
๔๘. พระสุภาพ สมโชโต นีรนาทรังสรรค์ 64 4  
๔๙. พระพัสกร สีลคุตฺโต อินทรศร 24 3  
๕๐. พระณัฐวัฒน์ กิตฺติวุฑฺโฒ พูลทรัพย์ 25 3  
๕๑. พระชยธุช เมตฺติกโร วรยศ 35 2  
๕๒. สามเณรอธิวัฒน์   แดงหาญ 20    
๕๓. สามเณรรัชชานนท์   เสียงใส 19    
๕๔. สามเณรกฤตธรรม   สุขสมบูรณ์ 19    
๕๕. สามเณรพิสิฐ   สมทรัพย์ 17    
๕๖. สามเณรจิตกร   มณีวงศ์ 17    
๕๗. สามเณรเพ็ญเพชร   พาพง 16    
๕๘. สามเณรพัสกร   ภู่แสนสอาด 16    
๕๙. สามเณรสันติ   หิรัญเถกิงพันธ์ 15    
๖๐. สามเณรสุเมธ   แก้วเกตุ 15    
๖๑. สามเณรอาทิตย์   แจ่มจํารัส 15    
๖๒. สามเณรนันทเสน   แก้วเสด็จ 15    
๖๓. สามเณรเมง   มับ 15    
๖๔. สามเณรธรรมรัตน์   มาลัยศรีฉลวย 14    
๖๕. สามเณรชินดนัย   พิบูลรัตน์ 14    
๖๖. สามเณรโซปิโซ่     14    
๖๗. สามเณรชัยศรี   เป้ากลาง 14    
๖๘. สามเณรคมกฤษ   จันทร์เครื่อง 14    
๖๙. สามเณรวัชระ   แสงเนียม 14    
๗๐. สามเณรปิยะบุตร   พุฒเสน 14    
๗๑. สามเณรณภัทร   วงศ์แก้ว 14    
๗๒. สามเณรภาสพงศ์   คุณโท 13    
๗๓. สามเณรกฤษกร   รายคํา 13    
๗๔. สามเณรดวิชญ์   คําขัติ 13    
๗๕. สามเณรนคร   รัตนศรี 13    
๗๖. สามเณรภัทรกรณ์   ป่าไผ่ 13    
๗๗. สามเณรจิตรกรณ์   แก้วมงคล 12    
๗๘. สามเณรจิรภัทร   ศรีสองชัย 12    
© Copyright pariyat.com 2022. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search