รายชื่อสอบผ่านบาลี 2564

รายชื่อสอบผ่านบาลี 2564

บัญชีแสดงผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง วัดพระธรรมกาย ปี พ.ศ.2564

  ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

รวม

สอบได้

คิดเป็น

ร้อยละ

ชั้นประโยค ส่งสอบ ขาดสอบ ขาดสิทธิ์ คงสอบ สอบได้ สอบซ่อม สอบได้
ป.ธ.9 20 0  0 20 7 0 0 7 35.00
ป.ธ.8 32 0 0 32 5 0 0 5 15.63
ป.ธ.7 38 0 0 38 9 0 0 9 23.68
ป.ธ.6 43 0  0 43 11 0 0 11 25.58
ป.ธ.5 55 0 0 55 13 16 0 13 23.64
ป.ธ.4 69 0 0 69 19 15 0 19 27.54
ป.ธ.3 115 0  0 115 19 39 0 19 16.52
ป.ย. 1-2 250 0  0 250 31 85 0 31 12.40
รวม 622 0  0 622 114 155 0 114 18.33

รายชื่อประโยค ป.ธ. 9

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหาโกมล สุภจิตฺโต ด้วงเต่า 37 17 พระธรรมกาย
๒. พระมหากิตติพงศ์ สิริชโย ศิราวราเวทย์ 41 10 พระธรรมกาย
๓. พระมหากู้เกียรติ กิจฺจารกฺโข สุขกิจเจ 30 8 พระธรรมกาย
๔. พระมหาพงศ์ศิริ สิริวิชโย เดือนขาว 30  8 พระธรรมกาย
๕. พระมหาอาริศร สาสนชโย ทองประสาร 26 6 พระธรรมกาย
๖. พระมหานำบุญ นาคชโย ตั้งตระกูล 24 4 พระธรรมกาย
๗. พระมหาณัฐพล ภทฺรชโย ภูวนาฏภิญโญ 23 2 พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 8

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหาประวิทย์ ปุณฺณชโย หลักด่าน 31 10 พระธรรมกาย
๒. พระมหาพิพัฒน์ วิชโย คงกระพันธ์ 25 4 พระธรรมกาย
๓. พระมหาเมฑัต ธีรชโย ลาโส 24 4 พระธรรมกาย
๔. พระมหาสิทธิชัย ธมฺมวิชฺโช ชำนาญพุดซา 23 3 พระธรรมกาย
๕. สามเณรวีรพงษ์   บัวศรี 20   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 7

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหารังสรรค์ จิรสคฺโค จิราดิเรก 50 27 พระธรรมกาย
๒. พระมหาอดิเรก อติชโย แสงสุระ 33 13 พระธรรมกาย
๓. พระมหาอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ ชินพิพัฒน์ 39 12 พระธรรมกาย
๔. พระมหาอโนชา อาทิตฺตชโย ตั้งตระกูล 29 8 พระธรรมกาย
๕. พระมหาวชิรวิทย์ วุฑฺฒชโย ปัญญาสมบัติ 28 7 พระธรรมกาย
๖. พระมหาพงศธร มหินฺทชโย มหาวงค์ 26 5 พระธรรมกาย
๗. พระมหาปุญญพัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ มนวรรธน์ 23 3 พระธรรมกาย
๘. สามเณรสามารถ   พรายน้ำ 20   พระธรรมกาย
๙. สามเณรนิธิพล   สายพินทอง 19   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 6

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหาณัฏฐสิทธิ์ เสฏฺฐชโย ตั้งสมบุญดีรัตน์ 34 11 พระธรรมกาย
๒. พระมหาเทพนิติ จิรเสฏฺโฐ ทิพย์เนตร 27 7 พระธรรมกาย
๓. พระมหาฐิติวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน สมรัก 26 6 พระธรรมกาย
๔. พระมหาธานินทร์ กนฺตมโน คะสุดใจ 35 6 พระธรรมกาย
๕. พระมหาพงศ์พล ธมฺมพโล สุขพันธ์ 25 5 พระธรรมกาย
๖. พระมหาภีมวัจน์ ธมฺมวิสุทฺโธ กิจพนาชัย 24 4 พระธรรมกาย
๗. พระมหาจักรพันธุ์ ธมฺมจนฺโท อยู่เย็น 21 1 พระธรรมกาย
๘. สามเณรธนบดี   ปัญญาดี 22   พระธรรมกาย
๙. สามเณรอภิชา   แจ่มจันทร์ชนก 20   พระธรรมกาย
๑๐. สามเณรพิทยาธร   กรวิจิตต์ศิลป์ 20   พระธรรมกาย
๑๑. สามเณรธไนศวรรย์   จิ๋ววิเศษ 19   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 5

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหาศุภชัย ธมฺมสุโภ ดาระหงษ์ 25 5  พระธรรมกาย
๒. พระมหาชวิน ธมฺมโกวิโท พรธาดาวิทย์ 24 4   พระธรรมกาย
๓. พระมหาณัชพล ธมฺมโช มีศรีสุข 22 2   พระธรรมกาย
๔. พระมหาบัณฑิต ธมฺมปณฺฑิโต เนินทอง 22 2   พระธรรมกาย
๕. สามเณรวรวุฒิ   พุทธธรรม 21     พระธรรมกาย
๖. สามเณรวุฒิพงษ์   ดวงดอกไม้ 20     พระธรรมกาย
๗. สามเณรศุภมิตร   เจตนาจรัสแสง 19     พระธรรมกาย
๘. สามเณรโชคตระการ   สิงห์คำ 19     พระธรรมกาย
๙. สามเณรนวพล   วิลัยเกษ 19     พระธรรมกาย
๑๐. สามเณรวายุ   คำทองนาค 19     พระธรรมกาย
๑๑. สามเณรนิพัทธ์   เจริญศรี 18     พระธรรมกาย
๑๒. สามเณรปรเมธ   เต๋จ๊ะ 18    พระธรรมกาย 
๑๓. สามเณรพนาวัฒน์   จันทร์เผือก 17     พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 4

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหาภูมิสิทธิภัทร์ จตฺตมโล ฤทธิพิสิทธิ์พร 48 26  พระธรรมกาย
๒. พระมหาอภิชาติ สุทฺธวํโส หล้าวัฒนะนุกูล 39 17   พระธรรมกาย
๓. พระมหากานต์ศักดิ์ ธมฺมโกสโล จิตบุณย์กุลธร 23 2   พระธรรมกาย
๔. สามเณรนัฐพงษ์   กระแจะจันทร์ 21     พระธรรมกาย
๕. สามเณรธีรภัทร   จำปาพัน 21     พระธรรมกาย
๖. สามเณรณัฐธีร์   บูรณะเจริญพงศ์ 20     พระธรรมกาย
๗. สามเณรวสุบัณฑิต   ภูชิตธนิสร 20     พระธรรมกาย
๘. สามเณรภัคณัฐ   จันทร์สมบูรณ์ 19     พระธรรมกาย
๙. สามเณรนพนนท์   จีนดิบ 19     พระธรรมกาย
๑๐. สามเณรดนุสรณ์   จิ๋วปัญญา 18     พระธรรมกาย
๑๑. สามเณรปฏิภาณ   คำแผลง 18     พระธรรมกาย
๑๒. สามเณรศุภกร   เฟื่องคอน 17    พระธรรมกาย 
๑๓. สามเณรเจษฎา   กัณหาพิมพ์ 17     พระธรรมกาย
๑๔. สามเณรภูตะวัน   บุญหลวง 17   พระธรรมกาย
๑๕. สามเณรธนารักษ์   แจ้งอรุณ 16   พระธรรมกาย
๑๖. สามเณรภูวดล   คิดอ่าน 16   พระธรรมกาย
๑๗. สามเณรคัมภีร์   เป้าบ้านเซ่า 16   พระธรรมกาย
๑๘. สามเณรรัชชานนท์   โพธิ์แก้ว 15   พระธรรมกาย
๑๙. สามเณรณภัทร   แสนมั่นคงกุล 15   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 3

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระวีระพงษ์ นิมฺมโล ทองหนัก 39 19  พระธรรมกาย
๒. พระศักดิ์ดา ฐิตสกฺโก พลราชม 34 7   พระธรรมกาย
๓. พระมงคล คุณมงฺคโล เสนาธง 27 5   พระธรรมกาย
๔. พระวรดิษย์ ธมฺมวาโท เข็มเพชร 22 2   พระธรรมกาย
๕. พระธรณ์เทพ ธมฺมปรโม ศรีสมุทร 21 1   พระธรรมกาย
๖. พระภูริเดช ธมฺมิกเตโช โหรี 21 1   พระธรรมกาย
๗. สามเณรชัยโรจน์   ศุภสวัสดิ์วรากร 19     พระธรรมกาย
๘. สามเณรนรเศรษฐ์   เขตแดน 19     พระธรรมกาย
๙. สามเณรฉัตรธรรม   เค้ามาก 19     พระธรรมกาย
๑๐. สามเณรฐิติพงษ์   แซ่ตั้น 18     พระธรรมกาย
๑๑. สามเณรอนันตญา   บุตรอำคา 17     พระธรรมกาย
๑๒. สามเณรอภิวิชญ์   ศรีข้อ 17    พระธรรมกาย 
๑๓. สามเณรดิน   นนลือชา 17     พระธรรมกาย
๑๔. สามเณรชวภณ   ตั้งสมบูรณ์ 17   พระธรรมกาย
๑๕. สามเณรกตัญญู   สุดโต 16   พระธรรมกาย
๑๖. สามเณรสุทธิภัทร   รุ่งโรจน์ 16   พระธรรมกาย
๑๗. สามเณรชัชวาล   ยี่สรง 15   พระธรรมกาย
๑๘. สามเณรปิยะ   จิตรซื่อ 14   พระธรรมกาย
๑๙. สามเณรธันวา   ธรรมเจตเดชา 14   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค 1-2

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระณัฐพงษ์ สุทฺธญาโณ สุทธิวนิช 54 17  พระธรรมกาย
๒. พระฐพงศ์สรรค์ สุทฺธิปุญฺโญ บุญญฤทธิวงษ์ 36 14   พระธรรมกาย
๓. พระณฐาภพ สนฺติพโล พงษ์ตุ้ย 32 10   พระธรรมกาย
๔. พระมานะ นาถปญฺโญ ถกลสุเวช 32 7   พระธรรมกาย
๕. พระคณิน สุภมโน ก่อสุภพุทธิ 29 7   พระธรรมกาย
๖. พระโอรัญ อคฺควิชฺโช โคตรวิชา 35 6   พระธรรมกาย
๗. พระอนุชิต เชฏฺฐธมฺโม ชิวปรีชา 28 6   พระธรรมกาย
๘. พระจักรกฤษณ์ กตธมฺโม วงษ์ละคร 28 6   พระธรรมกาย
๙. พระธนพนธ์ เชฏฺฐพนฺโธ แสงอิศราภิรักษ์ 26 5   พระธรรมกาย
๑๐. พระพรสวรรค์ ธมฺมาภินนฺโท ปัจจุโส 23 3   พระธรรมกาย
๑๑. พระณัฐพล ธมฺมกฺขโม ชัยชนะ 22 2   พระธรรมกาย
๑๒. พระศุภกานต์ ธมฺมโสภิโต วรรณชะนะ 22 2  พระธรรมกาย 
๑๓. สามเณรวิทยา   ทองพลึง 18     พระธรรมกาย
๑๔. สามเณรเกษมคมสันต์   เพ็งหมู 18   พระธรรมกาย
๑๕. สามเณรธนากร   ลี้สกุล 17   พระธรรมกาย
๑๖. สามเณรณัชชา   เรืองประทีป 17   พระธรรมกาย
๑๗. สามเณรสุวรรณ   เจริญพร 16   พระธรรมกาย
๑๘. สามเณรคุณัญญา   เขตแดน 16   พระธรรมกาย
๑๙. สามเณรพัฒนา   ทุริดไธสง 16   พระธรรมกาย
๒๐. สามเณรเมฆา   คุณสมบัติ 16   พระธรรมกาย
๒๑. สามเณรสหชาติ   มณีโชติ 16   พระธรรมกาย
๒๒. สามเณรวายุ   สร้อยคีรี 15   พระธรรมกาย
๒๓. สามเณรอภิรักษ์   ปรกติ 15   พระธรรมกาย
๒๔. สามเณรกิตติชัย   กิจสุข 15   พระธรรมกาย
๒๕. สามเณรอนุชา   สุโนภักดิ์ 15   พระธรรมกาย
๒๖. สามเณรวัชรพล   พรมกัน 15   พระธรรมกาย
๒๗. สามเณรกิตติธัช   คีรีพฤกษ์ 15   พระธรรมกาย
๒๘. สามเณรธีรดนย์   พุ่มแก้ว 14   พระธรรมกาย
๒๙. สามเณรชนาธิป   ชูคันหอม 14   พระธรรมกาย
๓๐. สามเณรเด่นชัย   อ่อนขัน 14   พระธรรมกาย
๓๑. สามเณรสุพัฒนกิจ   อุ่นพินิจ 14   พระธรรมกาย
© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search