รายชื่อสอบผ่านบาลี 2563

รายชื่อสอบผ่านบาลี 2563

บัญชีแสดงผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง วัดพระธรรมกาย ปี พ.ศ.2563

  ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

รวม

สอบได้

คิดเป็น

ร้อยละ

ชั้นประโยค ส่งสอบ ขาดสอบ ขาดสิทธิ์ คงสอบ สอบได้ สอบซ่อม สอบได้
ป.ธ.9 23 1  0 22 5 0 0 5 22.73%
ป.ธ.8 30 1  0 29  3 0 0 3 10.34%
ป.ธ.7 37 9  0 28  6 0 0 6 21.43%
ป.ธ.6 59 0  0 59 20 0 0 20 33.90%
ป.ธ.5 55 9  0 46 5 14 0 5 10.87%
ป.ธ.4 77 0  0 77 7 20 0 7 9.09%
ป.ธ.3 118 0  0 118  12 39 0 12 10.17%
ป.ย. 1-2 257 0  0 257 18 72 0 18 7.00%
รวม 656 20  0 636 76 145 0 76 11.95%

รายชื่อประโยค ป.ธ. 9

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหาอัศนัย วิสฺสุตชโย นาคะวะรังค์ 32 12 พระธรรมกาย
๒. พระมหาวิริทธิพล วีริทฺธิชโย อภิวิชญ์ชลชาติ 25 4 พระธรรมกาย
๓. พระมหาพงศธร ธีชโย เนาว์เภา 25 4 พระธรรมกาย
๔. พระมหากิตติพันธ์ ธมฺมกิตติโก ทฤษฎี 23 3 พระธรรมกาย
๕. พระมหาธงชัย ธมฺมปชฺโชโต  นิยมพิทักษ์พงศ์ 24 พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 8

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหากิตติพงศ์ สิริชโย ศิลาวราเวทย์ 40 9 พระธรรมกาย
๒. พระมหาสุวินิจ ปญฺญินฺทชโย เลาหวงศ์ 23 3 พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 7

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหาธรรมนูญ ธมฺมมินฺทชโย ทาหล้า 38 16 พระธรรมกาย
๒. พระมหาวีรพล วชิรจิตฺโต กุลศิริ 30 10 พระธรรมกาย
๓. พระมหาประจักร ปุญฺญิทธิชโย บุญฤทธิ์ 29 8 พระธรรมกาย
๔. สามเณรหมี   อายี 20   พระธรรมกาย
๕. สามณรอธิบุตร   ยอดพุดซา 20   พระธรรมกาย
๖. สามเณรวีรพงษ์   บัวศรี 19   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 6

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหารังสรรค์ จิรสคฺโค จิราดิเรก 49 26 พระธรรมกาย
๒. พระมหาพิเชษฐ์ อภิเชฏฺโฐ ธรรมวิชิตร์ 36 10 พระธรรมกาย
๓. พระมหาณัฐวุฒิ ณฏฺฐชโย จันทร์โชติ 28 9 พระธรรมกาย
๔. พระมหาฉัตรดนัย วิสารทชโย ตระกูลคูศรี 27 5 พระธรรมกาย
๕. พระมหาศรายุทธ ธมฺมินฺโท กล่ำอินทร์ 40 5 พระธรรมกาย
๖. พระมหาดุสิต ธมฺมเตโช คชเดช 23 4 พระธรรมกาย
๗. พระมหาวรพงศ์ ธมฺมิทโธ สิริศรีมงคล 22 1 พระธรรมกาย
๘. พระมหาปิยะวัฒน์ ธมฺมตฺถธีโร แปลงดี 21 1 พระธรรมกาย
๙. พระมหาเจตน์ภพ ภวชโย วงษ์สมาจารย์ 21 1 พระธรรมกาย
๑๐. สามเณรณฑัต   สุรเณร 23   พระธรรมกาย
๑๑. สามเณรเดชเมธี   ลังกาพินธุ์ 22   พระธรรมกาย
๑๒. สามเณรกฤตภัค   อินใหม่ 22   พระธรรมกาย
๑๓. สามเณรศุภกร   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 21   พระธรรมกาย
๑๔. สามเณรบรรชา   ครองพันธ์ 20   พระธรรมกาย
๑๕. สามเณรศหัสวรรต   เอี่ยมสง่า 20   พระธรรมกาย
๑๖. สามเณรณัฐดนัย   เจริญศรี 20   พระธรรมกาย
๑๗. สามเณรจอเหล่   ทูทอง 20   พระธรรมกาย
๑๘. สามเณรสันติสุข   สุขคำมี 19   พระธรรมกาย
๑๙. สามเณรสามารถ   พรายน้ำ 19   พระธรรมกาย
๒๐. สามเณรนิธิพล   สายพินทอง 18   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 5

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหาชวลิต อตฺถโชโต สหเจริญชัย 31 11 พระธรรมกาย
๒. พระมหาภัทร์นฤน ฐิตปุญฺโญ บุญเทศ 27 6 พระธรรมกาย
๓. พระมหาเทวนาถ ธมฺมนาโถ โหรี 22 2 พระธรรมกาย
๔. สามเณรนิติกร   มุยคำ 21   พระธรรมกาย
๕. สามเณรสันติภาพ   ตันสิริ 20   พระธรรมกาย
๖. พระมหาไพรัช วชิรธมฺโม นาสาธร 27 7 พระธรรมกาย
๗. พระมหาเทพนิติ จิรเสฏฺโฐ ทิพย์เนตร 26 6 พระธรรมกาย
๘. พระมหาพงศ์พล ธมฺมพโล สุขพันธ์ 24 4 พระธรรมกาย
๙. สามเณรสุรพล   ศรีสะอาด 20   พระธรรมกาย
๑๐. สามเณรเอกพล   วงศ์สวาสดิ์ 21   พระธรรมกาย
๑๑. สามเณรก้องพิภพ   สีพรม 20   พระธรรมกาย
๑๒. สามเณรจักรพันธุ์   อยู่เย็น 20   พระธรรมกาย
๑๓. สามเณรเนติธร   มนต์ดี 17   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 4

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหาวงค์วริศ วิสารโท พงษ์ลี้รัตน์ 43 9 พระธรรมกาย
๒. พระมหาวิทัสน์ สทฺธาพหุโล รัตนเลิศนาวี 32 6 พระธรรมกาย
๓. สามเณรศุภมิตร   เจตนาจรัสแสง 18   พระธรรมกาย
๔. สามเณรนิพัทธ์   เจริญศรี 17   พระธรรมกาย
๕. สามเณรภูรินทร์   พวงมาลัย 17   พระธรรมกาย
๖. สามเณรชินวัตร   มณีโชติ 16   พระธรรมกาย
๗. สามเณรพนาวัฒน์   จันทร์เผือก 16   พระธรรมกาย
๘. พระมหาชวิน ธมฺมโกวิโท พรธาดาวิทย์ 23 3 พระธรรมกาย
๙. สามเณรศรายุทธ   หล้าสุดตา 20   พระธรรมกาย
๑๐. สามเณรเจมส์   ลุงคำ 20   พระธรรมกาย
๑๑. สามเณรทศพล   ประทุมภักดิ์ 19   พระธรรมกาย
๑๒. สามเณรวายุ   คำทองนาค 18   พระธรรมกาย
๑๓. สามเณรปรเมธ   เต๋จ๊ะ 17   พระธรรมกาย
๑๔. สามเณรปิยะพงษ์   สีหาพล 17   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 3

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระชาญณรงค์ ปคุณธมฺโม กุสลจีรัง 31 8 พระธรรมกาย
๒. พระเศรษฐวิชญ์ เสฏฺฐวิชฺโช ถิระศรุตานันท์ 38 7 พระธรรมกาย
๓. พระทัพพ์วริศ ชยาภินนฺโท  ศรีสำอางค์ 30 7 พระธรรมกาย
๔. พระธีรพงษ์ สิริปโภ ศรีสว่าง 28 6 พระธรรมกาย
๕. พระธีรโชติ รตนนนฺโท  ถวิลวิสาร 26 6 พระธรรมกาย
๖. พระสุรภพ นิพฺภโย  ทรัพย์ทวี 28 4 พระธรรมกาย
๗. พระกานต์ศักดิ์ ธมฺมโกสโล  จิตบุณย์กุลธร 22 1 พระธรรมกาย
๘. สามเณรวสุบัณฑิต   ภูชิตธนิสร 19   พระธรรมกาย
๙. สามเณรสิริโรชน์   เรือทมิฬ 18   พระธรรมกาย
๑๐. สามเณรดนุสรณ์   จิ๋วปัญญา 17   พระธรรมกาย
๑๑. สามเณรพันธ์วีร์   พันพะม้า 15   พระธรรมกาย
๑๒. สามเณรณภัทร   แสนมั่นคงกุล 14   พระธรรมกาย
๑๓. พระสุรสิทธิ์ สุรสิทฺโธ สุขเกษม 51 31 พระธรรมกาย
๑๔. พระอนุชา อิทฺธิพทฺโธ โคตะมา 37 10 พระธรรมกาย
๑๕. พระนิวัฒน์ อาจารสุโภ โชติรัตนจินดา 34 7 พระธรรมกาย
๑๖. พระอนันต์ ธมฺมสมฺปนฺโน กาญบุตร 22 2 พระธรรมกาย
๑๗. สามเณรปุณยวีร์   เพ็งศรี 20   พระธรรมกาย
๑๘. สามเณรสิทธิศักดิ์   เข็มนอก 20   พระธรรมกาย
๑๙. สามเณรสิทธินนท์   ติสันทา 19   พระธรรมกาย
๒๐. สามเณรถิรพล   ศรีบุรินทร์ 18   พระธรรมกาย
๒๑. สามเณรพรหมมา   จวงถาวร 18   พระธรรมกาย
๒๒. สามเณรชยธร   พลหาญ 17   พระธรรมกาย
๒๓. สามเณรสิปปภาส   เจนฐิติกุล 17   พระธรรมกาย
๒๔. สามเณรปวีณ   ไชยยา 17   พระธรรมกาย
๒๕. สามเณรชิษณุพงศ์   ปุริปุญโน 16   พระธรรมกาย
๒๖. สามเณรภูตะวัน   บุญหลวง 16   พระธรรมกาย
๒๗. สามเณรธนารักษ์   แจ้งอรุณ 15   พระธรรมกาย
๒๘. สามเณรปฏิวัติ   ภู่เนตร 15   พระธรรมกาย
๒๙. สามเณรภูวดล   คิดอ่าน 15   พระธรรมกาย
๓๐. สามเณรคัมภีร์   เป้าบ้านเซ่า 15   พระธรรมกาย
๓๑. สามเณรเป็นหนึ่ง   ศิลาภัย 14   พระธรรมกาย
๓๒. สามเณรรัชชานนท์   โพธิ์แก้ว 14   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค 1-2

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระอภิชา ญาณวโร เติมสมบัติบวร 30 6 พระธรรมกาย
๒. พระสหรัฐ ฉนฺทธมฺโม สุดธัมโม 27 6 พระธรรมกาย
๓. พระชนาธิป สุมโน แสนราษฎร์ 30 5 พระธรรมกาย
๔. พระวิศักดิ์ ธมฺมสิริโก ศรีไทย 51 4 พระธรรมกาย
๕. พระมงคล คุณมงฺคโล เสนาธง 26 4 พระธรรมกาย
๖. พระณัฐพล อคฺคสกฺโก ศักดิ์พงศธร 26 3 พระธรรมกาย
๗. พระธุรกิจ ธมฺมาลงฺกโต แก้วเฮือง 21 1 พระธรรมกาย
๘. สามเณรอำนวย   รุ่งศรี 20   พระธรรมกาย
๙. สามเณรนนทวรรษ   มะณู 18   พระธรรมกาย
๑๐. สามเณรณัฐกานต์   มะณู 17   พระธรรมกาย
๑๑. สามเณรอัครชัย   คำแหงพล 17   พระธรรมกาย
๑๒ สามเณรปพน   โรจนธรรมกุล 16   พระธรรมกาย
๑๓. สามเณรจามิล   เคนดี 16   พระธรรมกาย
๑๔. สามเณรเทวมินทร์   ชาฤทธิ์ 15   พระธรรมกาย
๑๕. สามเณรณัฐภพ   อ่อนแก้ว 15   พระธรรมกาย
๑๖. สามเณรกิตติพศ   วะศรี 15   พระธรรมกาย
๑๗. สามเณรสุทธิภัทร   รุ่งโรจน์ 15   พระธรรมกาย
๑๘. สามเณรณัฐวุฒิ   โต๊ะรัมย์ 15   พระธรรมกาย
๑๙. พระอานุภาพ เขมสิทฺโธ จงชานสิทโธ 43 16 พระธรรมกาย
๒๐. พระสิทธิชัย ชยคุโณ สมัครการ 52 9 พระธรรมกาย
๒๑. พระศักดิ์ดา ฐิตสกฺโก พลราชม 33 6 พระธรรมกาย
๒๒. พระอานุภาพ ฐิตรตโน อาภรณ์รัตน์ 28 5 พระธรรมกาย
๒๓. พระสหัชชัย พลปญฺโญ นิกรวงค์ 27 4 พระธรรมกาย
๒๔. สามเณรวุฒินันท์   เวียงจันทร์ 17   พระธรรมกาย
๒๕. สามเณรทนงศักดิ์   โชงรัมย์ 17   พระธรรมกาย
๒๖. สามเณรอนันตญา   บุตรอำคา 16   พระธรรมกาย
๒๗. สามเณรอภิวิชญ์   ศรีข้อ 16   พระธรรมกาย
๒๘. สามเณรกล้าตะวัน   บัวนาค 16   พระธรรมกาย
๒๙. สามเณรเพชร   จันอร่ามตระกูล 16   พระธรรมกาย
๓๐. สามเณรกตัญญู   สุดโต 16   พระธรรมกาย
๓๑. สามเณรสุทธิชัย   โยมมา 15   พระธรรมกาย
๓๒. สามเณรศุภศิลป์   สุหา 15   พระธรรมกาย
๓๓. สามเณรคุณานนท์   ปิ่นแดง 15   พระธรรมกาย
๓๔. สามเณรกาญจนพล   ชฎาเพชร์ 15   พระธรรมกาย
๓๕. สามเณรกรัณย์กร   อติเปรมานนท์ 15   พระธรรมกาย
๓๖. สามเณรชิตชนก   สุนันทารอด 14   พระธรรมกาย
๓๗. สามเณรชัชวาล   ยี่สรง 14   พระธรรมกาย
๓๘. สามเณรโกศัลย์   สามารถ 14   พระธรรมกาย
๓๙. สามเณรธนเทพ   เชวงศักดิ์โสภาคย์ 13   พระธรรมกาย
๔๐. สามเณรศุภกฤติ   สุทนต์ 13   พระธรรมกาย
๔๑. สามเณรพงศกร   ดลประเสริฐ 13   พระธรรมกาย
๔๒. สามเณรภานุ   เจริญสุข 13   พระธรรมกาย
๔๓. สามเณรปิยะ   จิตรซื่อ 13   พระธรรมกาย
๔๔. สามเณรภูฤทธิ์   ศรีสมศักดิ์ 13   พระธรรมกาย
๔๕. สามเณรธันวา   ธรรมเจตเดชา 13   พระธรรมกาย
๔๖. สามเณรพิชัย   รายคำ 13   พระธรรมกาย
๔๗. สามเณรส่งบุญ   จำปาเงิน 13   พระธรรมกาย
© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search