ปฏิทินการศึกษาบาลี ปี 2561

ปฏิทินการศึกษาพระบาลี ปี 2561-2562

 

วัน/เดือน/ปี กำหนดการ
9 พ.ค. 2561 ปฐมนิเทศเปิดเรียน
28 พ.ค. 2561 รับพัด ป.ธ.6,9
29 พ.ค. 2561 วิสาขบูชา
รอกำหนดจากสำนักพุทธ รับพัด ป.ธ.3 และรับใบประกาศนียบัตรประโยค 1 2
12 – 13 มิ.ย. 2561 หยุดเรียนเพื่อเตรียมงานวันไหว้ครู
14 มิ.ย. 2561 งานวันไหว้ครู
1 ก.ค. 2561 มุทิตา ป.ธ.9,6,3 ที่ห้องแก้วสารพัดนึก
27 ก.ค. 2561 วันอาสาฬหบูชา
28 ก.ค. 2561 วันเข้าพรรษา
5 ส.ค. 2561 มุทิตาสักการะ ป.ธ.9 ทั่วประเทศ
19 ส.ค. 2561 ถวายทุนการศึกษา ป.ธ.9,6,3 ทั้งวัดที่ห้อง SPD 7
15 – 17 ก.ย. 2561 สอบคัดชื่อเพื่อส่งสอบสนามหลวง
24 – 26 ก.ย. 2561 สอบซ่อมคัดชื่อเพื่อส่งสอบสนามหลวง
18 – 21 ต.ค. 2561 สอบนักธรรมสนามหลวง ชั้นตรี
24 ต.ค. 2561 วันมหาปวารณา/วันออกพรรษา
24 – 27 พ.ย. 2561 สอบนักธรรมสนามหลวง ชั้น โท เอก
29 พ.ย. 2561 สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก
1 ม.ค. 2562 หยุดเรียนวันปีใหม่
7 – 11 ม.ค. 2562 หยุดเรียนจัดงานวันสามเณร
14 ม.ค. – 26 ก.พ. 2562 ติวก่อนสอบประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.5
6 – 7 ก.พ. 2562 ป.ธ.6-7, บ.ศ.6-7 สอบบาลีสนามหลวง
8 – 10 ก.พ. 2562 ป.ธ.8-9, บ.ศ.8-9 สอบบาลีสนามหลวง
1 – 3 มี.ค. 2562 ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.5, บ.ศ. 1-2 ถึงบ.ศ.5 สอบบาลีสนามหลวง
22 – 26 มี.ค. 2562 ตรวจข้อสอบบาลีรอบแรก
27 มี.ค. 2562 ประกาศผลสอบบาลีรอบแรก
10 มี.ค. – 27 เม.ย. 2562 ติวบาลีก่อนสอบซ่อม
29,30 เม.ย. – 1 พ.ค. 2562 ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.5, บ.ศ. 1-2 ถึงบ.ศ.5 สอบซ่อม
13 – 15 พ.ค. 2562 ตรวจข้อสอบรอบสอง
16 พ.ค. 2562 ประกาศผลบาลีสอบซ่อม

ข้อมูลจาก กองบาลี โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search