ผลสอบได้ธรรมศึกษาชั้นโท 2561

***เมื่อเปิดลิงค์แล้วสามารถค้นหา โดยกดปุ่ม Ctrl+f แล้วพิมพ์ค้นหา
รายชื่อสอบได้ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษา
ลำดับ ลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๔๑ นางสาว ประภัสสร นพฤทธิ์
2 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๔๒ นางสาว ภัทรา บรรดาศักดิ์
3 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๔๓ นางสาว วนิดา กล้าหาญ
4 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๔๔ นางสาว วราภรณ์ ต้นสอน
5 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๔๕ นางสาว วีรดี บุญฤทธิ์
6 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๔๖ นางสาว สุพรรณี บุญเรือง
7 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๔๗ นางสาว สุภาวดี ดีประวี
8 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๔๘ นาง อรอนงค์ ตั้งก่อเกียรติ
9 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๔๙ นางสาว กมลวรรณ แสนหมุด
10 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๕๐ นางสาว อุษา บรรดาศักดิ์
11 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๕๑ นางสาว เอื้อสุรีย์ ปกรณ์มณีกุล
12 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๕๒ นางสาว กัญญารัตน์ สมศรี
13 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๕๓ นางสาว กุลธนัชญ์ จิตรสม
14 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๕๔ นางสาว จิราวรรณ มาดไทย
15 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๕๕ นางสาว ดาว พึ่งบุญ
16 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๕๖ นางสาว นราพร อรรคศรีวร
17 ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๕๗ นางสาว นันทนา สิรินที
© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search