สื่อเสริม Archive

สื่อเสริม Files

ปฐมสมันตปาสาทิกา ภาค ๑ แปล

อัพเดตเมื่อ 24 มิถุนายน 2562 Hits 71

 • ฉบับเร่งด่วน
 • Version: บาลี-ไทย
 • ขนาดไฟล์: 4.20 MB

รวมเฉลยแต่งไทย 101-200

อัพเดตเมื่อ 12 มิถุนายน 2560 Hits 502

 • เฉลยแต่งไทย ป.ธ.9
 • Version: สำหรับอ่านเล่น
 • ขนาดไฟล์: 424.42 KB

รวมเฉลยแต่งไทย 201-300

อัพเดตเมื่อ 12 มิถุนายน 2560 Hits 560

 • เฉลยแต่งไทย ป.ธ.9
 • Version: สำหรับอ่านเล่น
 • ขนาดไฟล์: 412.89 KB

รวมเฉลยแต่งไทย 301-400

อัพเดตเมื่อ 12 มิถุนายน 2560 Hits 488

 • เฉลยแต่งไทย ป.ธ.9
 • Version: สำหรับอ่านเล่น
 • ขนาดไฟล์: 443.69 KB

ลักษณะการแปลมคธเป็นไทย

อัพเดตเมื่อ 24 มิถุนายน 2562 Hits 63

 • ขนาดไฟล์: 1.08 MB

แบบเรียนตัทธิตด้วยตนเอง

อัพเดตเมื่อ 13 มิถุนายน 2560 Hits 409

 • ทบทวนตัทธิตด้วยตนเอง
 • Version: แบบเรียน
 • ขนาดไฟล์: 95.17 KB

แบบเรียนนามกิตก์ด้วยตนเอง

อัพเดตเมื่อ 07 กรกฎาคม 2560 Hits 395

 • ทบทวนนามกิตก์ด้วยตนเอง
 • Version: แบบเรียน
 • ขนาดไฟล์: 135.24 KB

แบบเรียนสมาสด้วยตนเอง

อัพเดตเมื่อ 13 มิถุนายน 2560 Hits 428

 • ทบทวนสมาสด้วยตนเอง
 • Version: แบบเรียน
 • ขนาดไฟล์: 98.20 KB

ไวยากรณ์เบื้องต้น

อัพเดตเมื่อ 25 มิถุนายน 2562 Hits 36

 • ไวยากรณ์เบื้องต้น
 • ขนาดไฟล์: 96.89 MB

๑ สีลนิเทศ ป.ธ.8-9

อัพเดตเมื่อ 12 มิถุนายน 2560 Hits 500

 • แปลวิสุทธิมรรค ป.ธ.8-9
 • Version: สำหรับอ่านเล่ม
 • ขนาดไฟล์: 193.32 KB

๒ ธุตังคนิเทศ ป.ธ.8-9

อัพเดตเมื่อ 12 มิถุนายน 2560 Hits 465

 • แปลวิสุทธิมรรค ป.ธ.8-9
 • Version: สำหรับอ่านเล่ม
 • ขนาดไฟล์: 127.41 KB

๓ กัมมัฏฐานัคคหนิเทศ ป.ธ.8-9

อัพเดตเมื่อ 12 มิถุนายน 2560 Hits 361

 • แปลวิสุทธิมรรค ป.ธ.8-9
 • Version: ภาค 1 สำหรับอ่านเล่น
 • ขนาดไฟล์: 403.77 KB

๔ ปฐวีกสิณนิเทศ ป.ธ.8-9

อัพเดตเมื่อ 12 มิถุนายน 2560 Hits 433

 • แปลวิสุทธิมรรค ป.ธ.8-9
 • Version: ภาค 1 สำหรับอ่านเล่น
 • ขนาดไฟล์: 436.69 KB

๕ เสสกสิณนิเทศ ป.ธ.8-9

อัพเดตเมื่อ 12 มิถุนายน 2560 Hits 380

 • แปลวิสุทธิมรรค ป.ธ.8-9
 • Version: ภาค 1 สำหรับอ่านเล่น
 • ขนาดไฟล์: 106.99 KB

๖ อสุภกัมมัฏฐานนิเทศ ป.ธ.8-9

อัพเดตเมื่อ 12 มิถุนายน 2560 Hits 464

 • แปลวิสุทธิมรรค ป.ธ.8-9
 • Version: ภาค 1 สำหรับอ่านเล่น
 • ขนาดไฟล์: 168.26 KB

๗ ฉอนุสสตินิเทศ ป.ธ.8-9

อัพเดตเมื่อ 12 มิถุนายน 2560 Hits 409

 • แปลวิสุทธิมรรค ป.ธ.8-9
 • Version: ภาค 1 สำหรับอ่านเล่น
 • ขนาดไฟล์: 187.20 KB

Search

หนังสือบาลีอัพเดตล่าสุด

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search