ดาวน์โหลด

วิภัตติอาขยาต Archive

วิภัตติอาขยาต Files

ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี วิภัตติอาขยาต บทที่ ๑

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 4053

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี วิภัตติอาขยาต บทที่ ๒

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3656

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี วิภัตติอาขยาต บทที่ ๓

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3806

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี วิภัตติอาขยาต บทที่ ๔

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3719

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี วิภัตติอาขยาต บทที่ ๕

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3849

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี วิภัตติอาขยาต บทที่ ๖

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3895

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี วิภัตติอาขยาต บทที่ ๗

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3628

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี วิภัตติอาขยาต บทที่ ๘

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3660

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๑ วัตตมานา

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3951

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๒ ปัญจมี

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3818

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๓ สัตตมี

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3496

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๔ ปโรกขา

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3729

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๕ หิยัตตนี

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3330

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๖ อัชชัตตนี

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3198

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๗ ภวิสสันติ

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3332

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๘ กาลาติปัตติ

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3322

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์
© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search