#

กติปยศัพท์ Archive

กติปยศัพท์ Files

บทที่ ๑ การแจกกติปยศัพท์ อตฺต (ตน)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 2274

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๑๐ การแจกกติปยศัพท์ มาตุ (แม่)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 1867

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์
 • Version: การแจกกติปยศัพท์

บทที่ ๑๑ การแจกกติปยศัพท์ มน (ใจ)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 1841

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์
 • Version: การแจกกติปยศัพท์

บทที่ ๑๒ การแจกกติปยศัพท์ กมฺม (กรรม)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 1725

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์
 • Version: การแจกกติปยศัพท์

บทที่ ๑๓ การแจกกติปยศัพท์ โค (โค, วัว)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 2032

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์
 • Version: การแจกกติปยศัพท์

บทที่ ๒ การแจกกติปยศัพท์ พฺรหฺม (พรหม)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 1642

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๓ การแจกกติปยศัพท์ ราช (พระราชา)

อัพเดตเมื่อ 02 กันยายน 2558 Hits 1691

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๔ การแจกกติปยศัพท์ มหาราช (พระราชาผู้ใหญ่)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 1869

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๕ การแจกกติปยศัพท์ ภควนฺตุ (พระผู้มีพระภาคเจ้า)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 1701

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์
 • Version: การแจกกติปยศัพท์

บทที่ ๖ การแจกกติปยศัพท์ อรหนฺต (พระอรหันต์)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 1530

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์
 • Version: การแจกกติปยศัพท์

บทที่ ๗ การแจกกติปยศัพท์ ภวนฺต (ผู้เจริญ)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 1626

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์
 • Version: การแจกกติปยศัพท์

บทที่ ๘ การแจกกติปยศัพท์ สตฺถุ (ผู้สอน)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 1465

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์
 • Version: การแจกกติปยศัพท์

บทที่ ๙ การแจกกติปยศัพท์ ปิตุ (พ่อ)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 1793

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์
 • Version: การแจกกติปยศัพท์

Search

หนังอัพเดตล่าสุด

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search