กติปยศัพท์ Archive

กติปยศัพท์ Files

บทที่ ๑ การแจกกติปยศัพท์ อตฺต (ตน)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3942

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๑๐ การแจกกติปยศัพท์ มาตุ (แม่)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3427

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์
 • Version: การแจกกติปยศัพท์

บทที่ ๑๑ การแจกกติปยศัพท์ มน (ใจ)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3387

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์
 • Version: การแจกกติปยศัพท์

บทที่ ๑๒ การแจกกติปยศัพท์ กมฺม (กรรม)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3287

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์
 • Version: การแจกกติปยศัพท์

บทที่ ๑๓ การแจกกติปยศัพท์ โค (โค, วัว)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3677

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์
 • Version: การแจกกติปยศัพท์

บทที่ ๒ การแจกกติปยศัพท์ พฺรหฺม (พรหม)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3220

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๓ การแจกกติปยศัพท์ ราช (พระราชา)

อัพเดตเมื่อ 02 กันยายน 2558 Hits 3226

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๔ การแจกกติปยศัพท์ มหาราช (พระราชาผู้ใหญ่)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3518

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์

บทที่ ๕ การแจกกติปยศัพท์ ภควนฺตุ (พระผู้มีพระภาคเจ้า)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3172

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์
 • Version: การแจกกติปยศัพท์

บทที่ ๖ การแจกกติปยศัพท์ อรหนฺต (พระอรหันต์)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3030

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์
 • Version: การแจกกติปยศัพท์

บทที่ ๗ การแจกกติปยศัพท์ ภวนฺต (ผู้เจริญ)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3096

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์
 • Version: การแจกกติปยศัพท์

บทที่ ๘ การแจกกติปยศัพท์ สตฺถุ (ผู้สอน)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 2937

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์
 • Version: การแจกกติปยศัพท์

บทที่ ๙ การแจกกติปยศัพท์ ปิตุ (พ่อ)

อัพเดตเมื่อ 10 พฤษภาคม 2560 Hits 3169

 • เอกสารประกอบการเรียน วิชาไวยากรณ์
 • Version: การแจกกติปยศัพท์

Search

หนังสือบาลีอัพเดตล่าสุด

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search