รายชื่อสอบผ่านบาลี 2562

บัญชีแสดงผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง วัดพระธรรมกาย ปี พ.ศ.2562

  ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

รวม

สอบได้

คิดเป็น

ร้อยละ

ชั้นประโยค ส่งสอบ ขาดสอบ ขาดสิทธิ์ คงสอบ สอบได้ สอบซ่อม สอบได้
ป.ธ.9 22       5 0 0 5 22.73%
ป.ธ.8 32       7 0 0 7 21.88%
ป.ธ.7 24       6 0 0 6 25.00%
ป.ธ.6 61       26 0 0 26 42.62%
ป.ธ.5 79       23 16 6 29 36.71%
ป.ธ.4 61       9 8 5 14 22.95%
ป.ธ.3 123       22 41 22 44 35.77%
ป.ย. 1-2 280       18 57 19 37 13.21%
รวม 682       116 122 52 168 24.63%

 

รายชื่อประโยค ป.ธ. 9

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหาดำรงค์ ปชฺโชตชโย สัมพะวงศ์ 33 13 พระธรรมกาย
๒. พระมหาพลวัฒน์ อรุณโชโต เอกอรุณรุ่งฤทธิ์ 30 11 พระธรรมกาย
๓. พระมหาบรรพิชิต ปสิทฺธชโย อนุพันธ์ 28 8 พระธรรมกาย
๔. พระมหาศุภณัฐ ธมฺมสุโภ เนตรสิน 23 4 พระธรรมกาย
๕. สามเณรภาสกร   ชาลาธราวัฒน์ 21   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 8

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหากิตติ กิตฺติญาโณ เถลิงเกียรติขจร 48 20 พระธรรมกาย
๒. พระมหาโกมล สุภจิตฺโต ด้วงเต่า 35 15 พระธรรมกาย
๓. พระมหาอาริศร สาสนชโย ทองประสาร 24 4 พระธรรมกาย
๔. พระมหากิตติพันธ์ ธมฺมกิตฺติโก ทฤษฎี 22 2 พระธรรมกาย
๕. พระมหาธงชัย ธมฺมปชฺโชโต นิยมพิทักษ์พงศ์ 23 2 พระธรรมกาย
๖. พระมหานำบุญ นาคชโย ตั้งตระกูล 22 2 พระธรรมกาย
๗. สามเณรวัฒนะ   ดอกสะบา 20   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 7

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหาผดุงพงษ์ ผาติวํโส แก้วดอก 32 12 พระธรรมกาย
๒. พระมหาอุกฤษฏ์ อุกฺกฎฐชโย บุญจำรวญ 26 6 พระธรรมกาย
๓. พระมหาสุวินิจ ปญฺญินฺทชโย เลาหวงศ์ 22 2 พระธรรมกาย
๔. พระมหาเมฑัต ธีรชโย ลาโส 22 2 พระธรรมกาย
๕. พระมหาสิทธิชัย ธมฺมวิชฺโช ชำนาญพุดซา 21 1 พระธรรมกาย
๖. พระมหาโนบุ จกฺกชโย ทาคาซินา 21 1 พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 6

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหาสันติ เนปกฺโก สุภาชนะ 44 23 พระธรรมกาย
๒. พระมหาอดิเรก อติชโย แสงสุระ 31 11 พระธรรมกาย
๓. พระมหาอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ ชินพิพัฒน์ 37 10 พระธรรมกาย
๔. พระมหาวีระพล วชิรจิตฺโต กุลศิริ 28 9 พระธรรมกาย
๕. พระมหาเอกพจน์ อภิชโย กุรกนก 24 4 พระธรรมกาย
๖. พระมหาอรรถรักษ์ ญาตชโย อติชาต 24 3 พระธรรมกาย
๗. พระมหาพิศณุพนธ์ โสภิตชโย สีดาจัน 23 3 พระธรรมกาย
๘. พระมหาเกียรติศักดิ์ ธมฺมกิตฺติโก เข็มขาว 21 1 พระธรรมกาย
๙. พระมหาปุญญพัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ มนวรรธน์ 21 1 พระธรรมกาย
๑๐. พระมหานัทดนัย วิภาวิชโย วิภาวิน 21 1 พระธรรมกาย
๑๑. พระมหาธนากร ธุตชโย สุนี 21 1 พระธรรมกาย
๑๒. พระมหาธวัชชัย ธารณชโย สายสมบัติ 22 1 พระธรรมกาย
๑๓. พระมหาฐิติพันธ์ สุภชโย ณัฐธยาน์ 22 1 พระธรรมกาย
๑๔. พระมหาธนพล สุนฺทรชโย อุ่นบุญเรือง 20 1 พระธรรมกาย
๑๕. สามเณรณัฐพล   จันทา 22   พระธรรมกาย
๑๖. สามเณรสิทธิชัย   เดชคำพู 21   พระธรรมกาย
๑๗. สามเณรธีรศักดิ์   รักสกุล 21   พระธรรมกาย
๑๘. สามเณรรัตนพล   ประสาททอง 21   พระธรรมกาย
๑๙. สามเณรอภิวัฒน์   ครองยุติ 21   พระธรรมกาย
๒๐. สามเณรไพโรจน์   กุรกนก 19   พระธรรมกาย
๒๑. สามเณรอัครเดช   บุญกอง 19   พระธรรมกาย
๒๒. สามเณรหมี   อายี 19   พระธรรมกาย
๒๓. สามเณรอธิบุตร   ยอดพุดซา 19   พระธรรมกาย
๒๔. สามเณรอดิเทพ   วิภาสพานิชกุล 19   พระธรรมกาย
๒๕. สามเณรหงษ์ทอง   ไชยศรี 18   พระธรรมกาย
๒๖. สามเณรวีรพงษ์   บัวศรี 18   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 5

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหารังสรรค์ จิรสคฺโค จิราดิเรก 48 25 พระธรรมกาย
๒. พระมหาวีระพล วีรชโย หมื่นหาวงค์ 25 5 พระธรรมกาย
๓. พระมหาฉัตรดนัย วิสารทชโย ตระกูลคูศรี 26 4 พระธรรมกาย
๔. พระมหาสุรศักดิ์ อุตฺตมชโย ขอประเสริฐสุข 25 4 พระธรรมกาย
๕. พระมหาศรายุทธ ธมฺมินฺโท กล่ำอินทร์ 39 4 พระธรรมกาย
๖. พระมหาศราวุฒิ สุรชโย เทียมเมฆา 24 3 พระธรรมกาย
๗. พระมหาอริยวิชช์ สีหชโย หาญสีหะคชา 24 3 พระธรรมกาย
๘. พระมหาพุฒิพงษ์ วุทฺธิชโย รัศมีจันทร์ 23 2 พระธรรมกาย
๙. พระมหาโกวิน โกวิทชโย สอนโยธา 23 2 พระธรรมกาย
๑๐. สามเณรอำนาจ   บุญโสภา 22   พระธรรมกาย
๑๑. สามเณรณฑัต   สุรเณร 21   พระธรรมกาย
๑๒. สามเณรวันชัย   โคตุพันธ์ 20   พระธรรมกาย
๑๓. สามเณรปิยะวัฒน์   แปลงดี 20   พระธรรมกาย
๑๔. สามเณรนฤเบศน์   ส่งประสาทศิลป์ 19   พระธรรมกาย
๑๕. สามเณรบัณฑิต   แสงทอง 19   พระธรรมกาย
๑๖. สามเณรจอเหล่   ทูทอง 19   พระธรรมกาย
๑๗. สามเณรศหัศวรรต   เอี่ยมสง่า 18   พระธรรมกาย
๑๘. สามเณรณัฐดนัย   เจริญศรี 18   พระธรรมกาย
๑๙. สามเณรสันติสุข   สุขคำมี 18   พระธรรมกาย
๒๐. สามเณรพิทยาธร   กรวิจิตต์ศิลป์ 18   พระธรรมกาย
๒๑. สามเณรสามารถ   พรายน้ำ 17   พระธรรมกาย
๒๒. สามเณรธไนศวรรย์   จิ๋ววิเศษ 17   พระธรรมกาย
๒๓. สามเณรนิธิพล   สายพินทอง 17   พระธรรมกาย
๒๔ พระมหาธณัช เชฏฺฐธมฺโม สุวรรณเศรษฐ 40 21 พระธรรมกาย
๒๕ สามเณรเดชเมธี   ลังกาพินธุ์ 21   พระธรรมกาย
๒๖ สามเณรอภิชา   แจ่มจันทร์ชนก 18   พระธรรมกาย
๒๗ สามเณรจตุพร   ปากบั้น 18   พระธรรมกาย
๒๘ สามเณรณัฐพงศ์   วิภาวิน 17   พระธรรมกาย
๒๙ สามเณรณัฐภัทร   จำปา 17   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 4

เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระมหาไพฑูรย์ ปญฺญาปทีโป ชาวน้ำ 26 6 พระธรรมกาย
๒. พระมหานพพล อุตฺตมปุญฺโญ คำนก 25 6 พระธรรมกาย
๓. พระมหาภัทร์นฤน ฐิตปุญฺโญ บุญเทศ 26 5 พระธรรมกาย
๔. พระมหาเทพนิติ จิรเสฏฺโฐ ทิพย์เนตร 24 5 พระธรรมกาย
๕. พระมหาพงศ์พล ธมฺมพโล สุขพันธ์ 22 3 พระธรรมกาย
๖. พระมหาภีมวัจน์ ธมฺมวิสุทฺโธ กิจพนาชัย 21 2 พระธรรมกาย
๗. สามเณรเอกพล   วงศ์สวาสดิ์ 19   พระธรรมกาย
๘. สามเณรจิรายุ   ทรัพย์โภคา 18   พระธรรมกาย
๙. สามเณรสิทธิพล   สิงห์บัว 18   พระธรรมกาย
๑๐ พระมหาวิเชียร อภินนฺโท อารมย์ชื่น 58 13 ปทุมธานี
๑๑ พระมหาพจภณ เขมโชโต แน่นหนา 29 6 ปทุมธานี
๑๒ สามเณรสุรพล   ศรีสะอาด 18   ปราจีนบุรี
๑๓ สามเณรโชคตระการ   สิงห์คำ 17   ปราจีนบุรี
๑๔ สามเณรเนติธร   มนต์ดี 16   ปราจีนบุรี

รายชื่อประโยค ป.ธ. 3

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระสุบงกช นิสมฺมกาโร พันธ์คำภา 31 7 พระธรรมกาย
๒. พระเอกพล อาจารปาโล เอกเศวตอนันต์ 29 6 พระธรรมกาย
๓. พระชัชวัชร ปาลิโต กุจิรพันธ์ 34 5 พระธรรมกาย
๔. พระนาวิน นาถวโร จิวไว้วรณ์ 26 5 พระธรรมกาย
๕. พระอธิวัฒน์ วรจกฺโก ทองขาว 28 5 พระธรรมกาย
๖. พระไตรภพ ธมฺมารกฺขิโต รอดจันทร์ 22 3 พระธรรมกาย
๗. พระศรณรงค์ ธมฺมสํวโร วงษ์งาม 22 2 พระธรรมกาย
๘. พระชวิน ธมฺมโกวิโท พรธาดาวิทย์ 21 2 พระธรรมกาย
๙. พระนันทยศ ธมฺมานนฺโท อุกำแพง 21 2 พระธรรมกาย
๑๐. สามเณรณัชพล   มีศรีสุข 20   พระธรรมกาย
๑๑. สามเณรสรศักดิ์   มงคลมล 20   พระธรรมกาย
๑๒. สามเณรชาคริต   คำแท้ 20   พระธรรมกาย
๑๓. สามเณรบัณฑิต   เนินทอง 19   พระธรรมกาย
๑๔. สามเณรเจมส์   ลุงคำ 18   พระธรรมกาย
๑๕. สามเณรสมโชค   พงษ์วิชัย 17   พระธรรมกาย
๑๖. สามเณรศุภมิตร   เจตนาจรัสแสง 17   พระธรรมกาย
๑๗. สามเณรณรงค์ศักดิ์   แช่มล้วน 16   พระธรรมกาย
๑๘. สามเณรวายุ   คำทองนาค 16   พระธรรมกาย
๑๙. สามเณรนิพัทธ์   เจริญศรี 16   พระธรรมกาย
๒๐. สามเณรปิยะพงษ์   สีหาพล 16   พระธรรมกาย
๒๑. สามเณรเจษฎา   กัณหาพิมพ์ 15   พระธรรมกาย
๒๒. สามเณรพนาวัฒน์   จันทร์เผือก 15   พระธรรมกาย
๒๓ พระรณภพ โชติลาโภ ลาภเจริญ 56 22 พระธรรมกาย
๒๔ พระธาดา จรณธโร วิทักษบุตร 56 15 พระธรรมกาย
๒๕ พระประดิษฐ์ อิทฺธิฐิโต เพ็งแจ่ม 33 13 พระธรรมกาย
๒๖ พระพิจิตร ปภากโร กุลฐิติกร 33 9 พระธรรมกาย
๒๗ พระสุกิจ จิรสุโข สุขล้อม 32 6 พระธรรมกาย
๒๘ พระวิทัสน์ สทฺธาพหุโล รัตนเลิศนาวี 30 5 พระธรรมกาย
๒๙ พระธนาพล ธมฺมสิทฺโธ ขันเงิน 22 2 พระธรรมกาย
๓๐ พระเจษฎากร ธมฺมวิสาโล เสมสฤษดิ์ 21 2 พระธรรมกาย
๓๑ พระฤทธิเดช ธมฺมวิชิโต ธรรมวิชิตร์ 21 1 พระธรรมกาย
๓๒ สามเณรพิทูร   ลิ่มสกุล 19   พระธรรมกาย
๓๓ สามเณรธณาวุธ   ธิวาจา 19   พระธรรมกาย
๓๔ สามเณรศิวกร   วาที 18   พระธรรมกาย
๓๕ สามเณรณัฐนันท์   นวลวัน 17   พระธรรมกาย
๓๖ สามเณรธรรมธร   ทิพาธรรมคุณ 17   พระธรรมกาย
๓๗ สามเณรนพนนท์   จีนดิบ 16   พระธรรมกาย
๓๘ สามเณรทยุติธร   คงเมือง 16   พระธรรมกาย
๓๙ สามเณรปรเมธ   เต๋จ๊ะ 16   พระธรรมกาย
๔๐ สามเณรภูรินทร์   พวงมาลัย 15   พระธรรมกาย
๔๑ สามเณรปฏิภาณ   คำแผลง 15   พระธรรมกาย
๔๒ สามเณรชินวัตร   มณีโชติ 15   พระธรรมกาย
๔๓ สามเณรศุภกร   เฟื่องคอน 15   พระธรรมกาย
๔๔ สามเณรเพชรตะวัน   โพธิ์ขาว 15   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค 1-2

เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
๑. พระปวิช ธมฺมพโล เจริญพักตร์ 52 8 พระธรรมกาย
๒. พระนิวัฒน์ อาจารสุโภ โชติรัตนจินดา 32 6 พระธรรมกาย
๓. พระรัตพล ถิรพโล ลูกแก้ว 27 5 พระธรรมกาย
๔. พระธีรพงษ์ สิริปโภ ศรีสว่าง 26 5 พระธรรมกาย
๕. พระฉันทพิชญา อภิฉนฺโท ดวงเอก 27 5 พระธรรมกาย
๖. พระธีรโชติ รตนนนฺโท ถวิลวิสาร 25 5 พระธรรมกาย
๗. พระศรุต ณฏฺฐิโก ขวัญละมูล 23 4 พระธรรมกาย
๘. พระบุญเย็น ธมฺมเขโม แสมลาย 23 1 พระธรรมกาย
๙. สามเณรกานต์ศักดิ์   จิตบุณย์กุลธร 21   พระธรรมกาย
๑๐. สามเณรราเชนทร์   มั่นพุฒ 19   พระธรรมกาย
๑๑. สามเณรธนวัฒน์   แสงดาว 18   พระธรรมกาย
๑๒. สามเณรเอกชัย   พลแพงพา 17   พระธรรมกาย
๑๓. สามเณรธนวัฒน์   แก้วกูล 17   พระธรรมกาย
๑๔. สามเณรธนากร   อุบลรัศมี 15   พระธรรมกาย
๑๕. สามเณรชัยวัฒน์   พานิช 15   พระธรรมกาย
๑๖. สามเณรภูตะวัน   บุญหลวง 14   พระธรรมกาย
๑๗. สามเณรพันธ์วีร์   พันพะม้า 14   พระธรรมกาย
๑๘. สามเณรภูวดล   คิดอ่าน 14   พระธรรมกาย
๑๙ พระรุช วิสุทฺธญาโณ เหลาเลิศ 37 9 พระธรรมกาย
๒๐ พระอนุชา อิทฺธิพทฺโธ โคตะมา 36 9 พระธรรมกาย
๒๑ พระวีระพงษ์ วีรวํโส ภารพัฒน์ 33 7 พระธรรมกาย
๒๒ พระการุณ อติวีโร พิริยะไพโรจน์ 27 5 พระธรรมกาย
๒๓ สามเณรปวิธ   ปัญญาเทวทรัพย์ 17   พระธรรมกาย
๒๔ สามเณรภานุวิชญ์   เล้วอน 15   พระธรรมกาย
๒๕ สามเณรอาทิตย์   อาจมนตรี 15   พระธรรมกาย
๒๖ สามเณรชวภณ   ตั้งสมบูรณ์ 14   พระธรรมกาย
๒๗ สามเณรธนกฤต   เงินผ่องสะอาด 14   พระธรรมกาย
๒๘ สามเณรณัฐชัย   ยงยืน 14   พระธรรมกาย
๒๙ สามเณรธนารักษ์   แจ้งอรุณ 14   พระธรรมกาย
๓๐ สามเณรปฏิวัติ   ภู่เนตร 14   พระธรรมกาย
๓๑ สามเณรกัมปนาท   จันปัญญา 13   พระธรรมกาย
๓๒ สามเณรคัมภีร์   เป้าบ้านเซ่า 13   พระธรรมกาย
๓๓ สามเณรเป็นหนึ่ง   ศิลาภัย 13   พระธรรมกาย
๓๔ สามเณรรัชชานนท์   โพธิ์แก้ว 13   พระธรรมกาย
๓๕ สามเณรโชติกานต์   พึ่งความสุข 13   พระธรรมกาย
๓๖ สามเณรณภัทร   แสนมั่นคงกุล 12   พระธรรมกาย
© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search