พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย

หลวงพ่อธัมมชโย


ประธานสำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรม
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี.

บาลี ทุกตัวอักษร คือตัวแทนพระสัมมาฯ
เราจะศึกษาด้วยความเคารพบูชา

สนใจสมัครเรียน ได้ที่กองพระบาลี วัดพระธรรมกาย
โทรศัพท์ : 086-087-8941.

ทบทวนบาลีไวยากรณ์

เพลย์ลิสต์ วีดีโอแปลบาลี

ช่อง เรียนพระบาลี
แปลธรรมบทภาค 1-4 ประโยค 1-2
ช่อง เรียนพระบาลี
ช่อง เรียนพระบาลี
แปลธรรมบทภาค 5-8 ประโยค ป.ธ.3
ช่อง เรียนพระบาลี
ช่อง เรียนพระบาลี
แปลมังคลัตถทีปนี ภาค1 ป.ธ.4
ช่อง เรียนพระบาลี
ช่อง เรียนพระบาลี

เพลย์ลิสต์ วีดีโอธรรมศึกษา

ช่อง ธรรมศึกษา
ธรรมศึกษา ชั้นตรี.
ช่อง ธรรมศึกษา
ช่อง ธรรมศึกษา
ธรรมศึกษา ชั้นโท.
ช่อง ธรรมศึกษา
ช่อง ธรรมศึกษา
ธรรมศึกษา ชั้นเอก.
ช่อง ธรรมศึกษา
ช่อง ธรรมศึกษา

ร่วมสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร

สูตรสำเร็จ ทั้งภายนอกและภายใน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02-831-1000 ต่อ 2222
Fax: 02-831-1000 ต่อ 2227

Pariyat Facebook

Search